Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Еміль Герман ФІШЕР (1852-1919)Німецький хімік-органік. Наукові праці присвячені хімії вуглеводів, біл­ків, пуринових сполук. Відкрив реак­цію утворення озазонів (1884). Запро­понував (1890) класифікацію і номен­клатуру вуглеводів. Синтезував (1890) манозу, глюкозу і фруктозу. Уперше синтезував (1893) а- і (3-глюкозиди. а також застосував ферменти в ор­ганічному синтезі. Поклав початок (1902) синтезам поліпептидів і одер­жав перший чистий дипептид.

Лауреат Нобелівської премії (1902). Німецьке хімічне товариство заснувало (1912) медаль Еміля Фішера за видатні досягнення в галузі органічної хімії.

но

V0

-н сн2он

і-гліцериновий альдегід


 


но
но н-н

V0

н-

он н он он

СН2ОН

Д-глюкоза


2с=о -н -он -он

СН2ОН

Д-фруктоза


 

он н н

V0

н^ но­но—

СН2ОН

£-арабіноза


'СН2ОН

-н он н

но— н^

но-

СН2ОН

£-сорбоза


Так, з 16 стереоізомерів альдогексози вісім належать до D-ряду, а вісім — до L-ряду. Представники D-ряду є оптичними антиподами L-ряду, тобто альдогек­соза існує у вигляді восьми пар енантіомерів. D-Глюкоза і L -глюкоза — енантіомери.Глава 34


 


н- но- н- н-

V0

он н он он

сн2он

О-глюкоза


 

н он н н

V0

но-

н-

но-

но-

сн2он

і-глюкоза


Більшість природних моносахаридів належать до D-ряду. Найважливіші представники природних моносахаридів:


н- но- н-

V0

н-н-н-

он он -он

СН2ОН

2>-рибоза


V0

он

н

он

СН2ОН

Л-ксилоза


 

-он -н -н

V0

н-но-но-

СН2ОН

£-арабіноза


 


н- но- н- н-
но- но- н- н-

V0

н н он он

сн2он

Л-маноза


он н он он

сн2он

2)-глюкоза


V0

он н н он

н-но-но-

н-

сн2он

Л-галактоза


но-н-н-


СН2ОН

с=о

-н он он

сн2он

В-фруктоза


Просторові ізомери моносахаридів, які відрізняються конфігурацією одного або кількох атомів Карбону і не є дзеркальними ізомерами (енантіомерами), називаються діастереомерами. Так, D-глюкоза і D-галактоза, D-маноза і D-глюкоза, D-маноза і D-галактоза складають пари діастереомерів.

Діастереомери, що розрізняються конфігурацією тільки одного асиметричного атома Карбону, називаються епімерами. Наприклад, D-глюкоза і D-галактоза, а також D-глюкоза і D-маноза складають пари епімерів. Таким чином, епімерія є окремим випадком діастереомерії.

Найважливішою властивістю речовин, молекули яких мають асиметричний атом Карбону або асиметричні в цілому, є їх здатність обертати площину поля­ризованого променя світла. Моносахариди виявляють оптичну активність. Обер­тання площини поляризованого світла вправо позначають знаком (+), а вліво — знаком (-). Однак слід пам'ятати, що напрям обертання визначається експери­ментально і зовсім не пов'язаний з конфігурацією, тобто належністю до D- або L-ряду. Так, форма D-глюкози, яка зустрічається в природі, правообертаюча, а природна форма D-фруктози — лівообертаюча.


ВУГЛеВОДиБУДОВА МОНОСАХАРИДІВ

Тривалий час у науці панувала думка, що моносахариди — це сполуки з відкри­тим вуглецевим ланцюгом і містять у своєму складі альдегідну або кетонну групу та кілька спиртових гідроксилів. Однак при більш глибокому вивченні їх будови було встановлено, що деякі властивості моносахаридів не узгоджуються з цими твердженнями. Так, виявилося, що моносахариди, будучи альдегідами, не дають деяких характерних реакцій на альдегідну групу. Зокрема, вони не утворюють за звичайних умов гідросульфітні похідні, не дають забарвлення з фуксинсульфіт-ною кислотою. При нагріванні моносахаридів зі спиртами в присутності сухого хлороводню в реакцію вступає лише одна гідроксильна група вуглеводу, хоча, ви­ходячи з лінійної структури, за цих умов має утворитися сполука типу етеру по всіх гідроксильних групах. Не мало пояснення характерне для моносахаридів явище мутаротації(від лат. muto — змінюю, rotatio — обертання) — зміна величини оптич­ного обертання свіжоприготованих розчинів. Напояснення цих фактів російський хімік Олександр Андрійович Коллі (1870), а пізніше — німецький хімік Бернгард Христіан Толленс (1883) висловили припущення про циклічну будову моносахаридів.

он К—С—ОК' н напівацеталь

як відомо, альдегіди реагують зі спиртами з утворенням напівацеталей (див. с. 380).

К—С + К'ОН

н


О' у-піран

Моносахариди, будучи полігідроксиальдегідами або полігідроксикето-нами, утворюють циклічні напівацеталі внаслідок внутрішньомолекуляр-ної взаємодії карбонільної і просторово зближеної з нею спиртової груп. Причому, за теорією напруження циклів, найбільш сприятлива взаємодія, якщо приводить до утворення п'яти- або шестичленних циклів. При взаємодії оксогрупи з гідроксильною групою при C-5 альдогексоз або при С-6 кетогексоз утворюється піранозний шестичленний цикл (від назви шестичленного гетероциклу піран + суфікс -оза).


но-с-н

но н н

н

СН2ОН

р -Л-глкжопіраноза


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.