Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. «Украинский вестник», альманахи і збірники 

«Украинский вестник», альманахи і збірники. На таких са-мих принципах діяла створена у 1835 р. друкарня Київсько-го університету Св. Володимира, відкритого у 1834 р. [4].

 

Основною метою діяльності університетських видав-ництв є сприяння науковій спільноті у поширенні нових наукових ідей та досліджень. Сьогодні, як бачимо, вищий навчальний заклад не може, в принципі, функціонувати, не маючи власного видавничого осередку. Університетські видання займають унікальне місце і у видавничій галузі, оскільки виникають і функціонують у відповідь на потребу поширення наукових досліджень, яку не може сповна задо-вольнити традиційний видавничий сектор.

 

Як зазначає П. Буга, специфіка редакційно-видавничої діяльності університетських видавництв полягає у тому, що вони випускають, здебільшого, малотиражні підручники і навчальні посібники для студентів більш «вузьких» спеці-альностей вищих навчальних закладів, конспекти лекцій з навчальних дисциплін, які відображають нові галузі науки чи техніки, навчальні та навчально-методичні посібники для слухачів факультетів і курсів доуніверситетської підго-товки чи підвищення кваліфікації, тексти лекцій, а також методичні рекомендації щодо виконання лабораторних та практичних робіт, підготовки до семінарських занять сту-дентами конкретної спеціальності, які підготовлені викла-дачами певної кафедри того чи іншого факультету вищого навчального закладу; крім того, такі навчальні видання міс-тять відомості останніх наукових і методичних досліджень, нових експериментальних курсів, зміст яких ще остаточно не утвердився в навчальному процесі [1, с. 47 — 48].

 

Важливим сьогодні є питання про єдиний підхід до орга-нізації редакційно-видавничої діяльності університетських видавництв, а також визначення місця самого університет у в організації роботи видавництва. Таким чином, універси тет, певною мірою, забезпечує видавництво авторськими рукописами, відповідно з вимогами навчального процесу і

 

3 4 0


ЛЯЩИІІІИН Р . С .

 

іією галуззю знань, в якій відбуваються наукові досліджен-ня; крім того, університет надає видавництву відповідне приміщення для редакції, друкарню, транспорт, офісний інвентар тощо [1, с. 45 — 46].

 

Видавництво, яке функціонує в університетському се-редовищі та є органічною складовою структури навчально-го закладу, в жодному разі, навіть якщо воно не приносить помітних фінансових дивідентів (багато видавництв, влас-і іе, повністю залежать від матеріальної підтримки універси-тету), не повинно сприйматися як «дармоїд-утриманець», адже університет отримує від видавництва інші, не обчис-лювані у грошовому еквіваленті «прибутки». Насамперед

 

— це відомість, увага до своїх видань з боку інших навчаль-них закладів; видавництво виступає як своєрідне рекламне агентство свого навчального закладу і як виставковий стенд його видавничих досягнень [4, с. 16].

 

Варто зазначити, що рівень підготовки навчальних і на-укових видань, виданих університетськими видавництвами, завжди буде значно вищим від спеціалізованих видавництв, оскільки, працюючи на себе, видавництва вищих навчаль-них закладів прагнуть, щоб загальна якість видання, зокре-ма художньо-технічне оформлення, доповнювала якість змісту. Більшість вищих навчальних закладів в Україні ви-пускають свою фахову навчальну та наукову літературу, так би мовити, для внутрішнього користування. «Нематеріаль-і (і» переваги існування університетських видавництв зали-шаються основною причиною того, що їх кількість в Україні зростає, доводячи в такий спосіб доцільність і виправданість університетського книговидання та конкурентоспромож-ність (нехай і не у комерційній площині) з книговиданням традиційних видавничих секторів, а ефективна діяльність таких університетських видавництв, як «Либідь» (видавни-цтво Київського національного університету ім. Т. Шевчен-ка), «Основи» (видавництво Харківського національного університету ім. В. Каразіна), видавництво Київського па-

 


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.