Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. Ше для «дорослих» читачів: Оксани Думанської «Школярк з передмістя»; Сергія та Марини 

Ше для «дорослих» читачів: Оксани Думанської «Школярк з передмістя»; Сергія та Марини Дяченків «Ритуал», «Спа коємиця»; Ірен Роздобудько «Зів'ялі квіти викидають», «Ґ дзик»; Юрія Андруховича «Таємниця».

 

Хто ж, як не дитячий письменник, зможе відповісти н запитання: яким має бути дитячий автор? На цьогорічном «Форумі видавців — дітям», зібралося чимало визначни дитячих літераторів, які вже здобули собі ім'я в дитячій л тературі. Деякі з них спробували поділитися своїм досвідо і влаштували своєрідний майстер-клас. Серед них: Оле сандр Гаврош, Зірка Мензатюк, Іван Андрусяк, Мар'ян Савка, Володимир Читай, Сашко Дерманський. Ось які п ради вони дали:

 

Зірка Мензатюк спершу порадила поставити перед с бою питання: навіщо тобі стати дитячим письменником Заради грошей? Слави? Бо слава схожа на птаха, який тіка В одну мить він є, в іншу — вже немає. Однак, щоб бут дитячим письменником, треба виношувати в душі якийс «біль», вболівати за щось щире, любити рідних людей, я тебе оточують.

 

Іван Андрусяк стверджував, що дитячий письменни має бути «схибнутий на всю голову» (в позитивному сенсі вміти придумувати і робити шкоду, мати вередливих бат ків, нестандартно мислити (по-своєму, щоб не повторю ватись).

 

Мар'яна Савка впевнена, що дитячий письменник х дить догори дригом, тобто не такий, як усі. Повинен вміт проникати в дитячу душу і дивитись на світ крізь «роже окуляри», усвідомлено робити неусвідомлені речі, щоб тв сприймався позитивно і дарував ту безпечність у житті, як притаманна лише дітям. І з жалем заявила, що не хочетьс дорослішати.

 

Олексаіщр Гаврош порекомендував любити читат мріяти та фантазувати. Його своєрідним девізом був вислі «Читайте і мрійте!»

 

3 5 2


С А С Я К О . I .

 

Олександр Дерманський навіть поставив свої умови дня того, щоб стати дитячим письменником. Спершу — наро-дитися, потім — навчитись писати, а згодом — в кожного по-своєму. А ще майбутнім письменникам порадив завжди (про запас) вдома обов'язково мати вірші про любов і кара-мельки, бо коли прилітають музи на своїх пегасах, то остан-ніх треба годувати карамельками, щоб той не сполохав музи, яка в той час з ложки годує натхненням. Цю пораду з особливим захопленням слухали діти, які прийшли на зу-стріч до свого улюбленого автора.

 

Всі дійшли згоди, що будь-який дитячий письменник повинен мати добре розвинене почуття гумору. Це все умовні поради, адже справжній дитячий письменник не міг відповісти по-іншому.

 

 

1 . А н д р у с я к І . П р о б л е м и «метеликів» // Н а д і я і держава . —
2008. - 9 г р у д н я .

2. М а л и к Г. На з а х и с т д р а ж н и л о к , с т р а ш и л о к , с в а р и л о к і ми -

 

р и л о к // К н и ж н и к ревю . — 2007. — № 5.

 

3 . М а ц к о І . К о л и П о п е л ю ш к а стане п р и н ц е с о ю / / Літератур -

 

на Україна . — 2008. — ЗО ж о в т а я .

 

4 . О г а р Е . І . Д и т я ч а книга: п р о б л е м и в и д а в н и ч о ї підготовки:

 

Навч . пос. д л я студ . в и ш . навч . закл. / Українська академія д р у -
карства . — Львів: А з - А р т , 2002. — 160 с.
5 . Р у т к і в с ь к и й В . П ' я т е колесо л і т е р а т у р и // Слово Просвіта .
- 2009. - Ч. 2. - 1 5 - 2 1 січня .

У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5 . ( 4 7 7 ) ( 0 9 2 )

 

 

УЛОЗАЙТЕ Д. В.

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ПРИНЦИПИ ВИДАВНИЧО-РЕДАКТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ІВАНА ФРАНКА у СУЧАСНІЙ

ТЕОРІЇ РЕДАГУВАННЯ

 

 

Р о з г л я н у т о о с о б л и в о с т і р о б о т и І . Ф р а н к а я к р е д а к т о р а . Визначе
но місце і з н а ч е н и я р е д а к т о р с ь к и х п р и н ц и п і в І . Ф р а н к а у сучас
н і й теорії р е д а г у в а н н я . Н а в е д е н о п о г л я д и н а у к о в ц і в н а т е о р і ю

п р а к т и к у р е д а г у в а н н я .

 

Ключові слова: видавець, редактор, обов'язки редактора, редакторс принципи, автор.

 

І. Франко був видавцем упродовж всього життя: і кол видавав власні твори та цілі книжкові серії, і коли працю вав у різних періодичних виданнях та першій національній Академії наук — Науковому товаристві ім. Т. Шевченка, наприкінці життя, коли уражений важкою невиліковною хворобою, готував до друку свої останні видавничі серії переглядав і перевидавав твори, які увійшли до скарбниц світової культури. Студії на тему «Іван Франко як книго знавець і видавець» дають можливість дослідити його сві тоглядні засади, пізнати творчі підходи та методи на нив видавничої практики й важливі аспекти творчості письмеї г ника і вченого.

 

За твердженням одного з визначних теоретиків книго знавства М. Мак- Люена, друковане слово створило «публі ку», характерною рисою якої є її поглиблена самосвідоміст із акцентом на візуалізацію як індивідуума, так і групи лю

 

3 5 4


УЛОЗАЙТК Д . В .

 

дей [1]. Власне на розширення кола цієї публіки й відповід-і ю до росту її самосвідомості та творення майбутнього на-ції працювали провідні українські діячі народу, зокрема,

 

Франко.

І. Франко був одним із перших професійних видавців і редакторів в історії української видавничої справи. Він за-клав основні принципи аналізу, оцінки, підготовки до ви-дання, редакційного опрацювання творів різних жанрів лі-тератури і типів видань. Така система поглядів вироблена завдяки багаторічному досвіду у книговидавничій, журна-лістській та редакторській діяльності. Свої думки з приводу редакційно-видавничої діяльності І. Франко виклав у статті «Кілька слів о тім, як упорядкувати і провадити наші людо-ві видавництва». У цій статті виокремлює принципи, якими повинні керуватися видавництва: систематичність видав-ництва та правдивість думок, які об'єднує основна ціль — правдиво просвітити народ.

 

Редакторську діяльність І. Франка досліджував Л. Ма-ляренко. Цей дослідник наводить такі принципи редак-торської діяльності І. Франка: ідейна спрямованість, приї і-циповість стосовно суспільної орієнтованості видання, правдивість слова, колегіальність у прийнятті редакційних рішень, планування редакційної діяльності, об'єктивний відбір авторів і матеріалів, повага до індивідуальної творчої манери авторів, тісний зв'язок редактора з авторами і (якщо можливо) узгодження з ними виправлень [2, с. 22—39].

 

Вивчення редакторських здобутків І. Франка є актуаль-ним, адже редакторська діяльність українських письменни-ків в науковій літературі висвітлена недостатньо, а вони за-лишили значну редакторську спадщину сучасним вченим. Вона є постійним джерелом для вироблення принципів та підходів до виправлення тексту.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.