Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Активний розвиток електронних магазинів усе ще стриму-ється технічними, організаційними, юридичними, еконо-мічними, психологічними та іншими проблемами 

Рішення видавництва створити власну сторінку в Інтер неті — це стратегічний крок. Підтримка сайта згодом може стати окремим видом управлінської діяльності видавни цтва, причому на рівні вищого менеджменту. Тому спочаї ку потрібно виробити чітку маркетингову концепцію само го видавництва, звірити плани його розвитку на найближчі 5 років і визначити пріоритети, а тільки потім приступати до візитної картки, що буде гуляти по всьому світі — влас ного web-сайта.

 

 

1 . Б а р в і н ч е н к о А . У к р а ї н с ь к а к н и г а в І н т е р н е т і / / Д з е р к а л о т и ж н я . - 2008. - № 39.

 

2 . В е л и к и й т л у м а ч н и й с л о в н и к с у ч а с н о ї у к р а ї н с ь к о ї м о в и . - К . ; І р п і н ь : В Т Ф « П е р у н » , 2003. - 1440 с.

 

3 . К о р е й к о Ж . Ф а л ь с т а р т є в р о п е й с ь к о ї о н л а й н - б і б л і о т е к и / / К о м е н т а р і . - 2008. - № 45.

 

4 . М о и с е е в В . А . П а б л и к р и л е й ш н з . Т е о р и я и п р а к т и к а . — К, В И Р А - Р , 1999. - 376 с.

 

3 3 6


  К О К О Д И Н С Ь К А О . 3 .
5 . П а н ь о Т . З в о р о т н и й відлік українського к н и г о б у д у в а н н я / /
Д з е р к а л о т и ж н я . — 2007. — № 41.    
6. С л о в н и к і н ш о м о в н и х слів: 23 000 слів та т е р м і н о л о г і ч н и х
с л о в о с п о л у ч е н ь / Уклад . Л. О. П у с т о в і т т а ін. К.: Довіра, 2000.
- 1018 с.    

У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5 : 3 3 ( 4 7 7 )

 

 

ЛЯЩИШИН Р. С.

 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКИХ ВИДАВНИЦТВ (НА ПРИКЛАДІ ВИДАВНИЦТВА УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ)

 

 

В и з н а ч е н о з а г а л ь н і о с о б л и в о с т і р е д а к ц і й н о - в и д а в н и ч о ї д і я л ь н о ї т і у н і в е р с и т е т с ь к и х в и д а в н и ц т в н а п р и к л а д і в и д а в н и ц т в а Універ - ситету б а н к і в с ь к о ї с п р а в и Н а ц і о н а л ь н о г о б а н к у У к р а ї н и . П р о а н а -

 

л і з о в а н о с т р у к т у р у в и д а в н и ц т в а , й о г о історію, т е м а т и к у в и д а н ь .

 

Ключові слова: видавництво Університету банківської справи Націо пального банку України, редакційно-видавнича діяльність, навчальні ви дання, наукові видання.

 

Сьогодні випуск навчальної та наукової літературидля

 

студентів вищих навчальних закладів — це перевірений і стабільний вид книжкового бізнесу українських видав ництв. Підготовкою і випуском видань для студентіввищихнавчальних закладів займаються як звичайні комерційніви

 

давництва, так і видавництва вищих навчальних закладів, які випускають свої видання здебільшого з метою задоволь нити читацькі потреби певної навчальної установи. Кіль - кість таких видавництв в Україні з кожним роком збільшу сться. Одним із них є видавництво Університету банківської справи Національного банку України (далі УБС НБУ),ді-

 

Яльність якого і стала об'єктом нашого дослідження.

 

За визначенням М. Тимошика, «видавництво — це ство рене у відповідній організаційно-правовій формі підприсм

 


Лящишіпі Г і

 

ство, головним змістом діяльності якого є підготовка, випусі і реалізація різних видів друкованих книжкових вида'"»> | >, с. 45]. За економічною природою своєї діяльності, більшісі і. українських видавництв сьогодні є комерційними. Вони розглядають підготовлену і випуіцену власними силами ви давничу продукцію як товар і мають головну мету — о дер жання прибутку. Однак є і некомерційні видавництва, до яких можна віднести, зокрема, університетські видавництва, багато з яких не мають статусу підприємства, затвердженого у юридичному порядку, і є невід'ємною складовою навчаль-ного закладу, хоча й організація редакційно-видавничого процесу нічим не відрізняється від тієї, яка існує у видавни-цтві, незалежно державне воно чи приватне.

 

Університетські видавництва, здебільшого, є вузькоспе-ціалізованими, тобто працюють з чітко визначеним видом фахової літератури, тематикою видань (в цьому випадку — це навчальна і наукова літератури, що охоплюють навчаль-ні дисципліни або окремі їх напрями, залежно від того, під-готовку яких фахівців проводить той чи інпіий навчальний заклад: технічний, медичний, педагогічний). Університет-ські видавництва випускають зазвичай малотиражні на-вчальні та наукові видання, які, однак, мають свого постій-ного читача.

 

Як зазначає Н. Зелінська, університетські видавництва стали неодмінним атрибутом професійного «побуту» на-укової спільноти ще 5 — 6 століть тому, і сталось це у видав-ничо просунутій на той час Англії, де у 1478 р. було засно-вано видавництво Оксфордського університету. Традицію університетського книговидання в Україні започаткувала Києво-Могилянська академія, яка вже на початку XVII ст. мала власну потужну друкарню. У друкарні Харківського університету (1805), завдяки належному обладнанню і добрі" організованій роботі, виходили не лише навчальні та на-укові праці університетської професури, але й перекладна література, періодичні видання «Харьковский Демокрит» і

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.