Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. Окрім терміна «промоція» книги, використовують що термін «паблісіті» — (англ 

Окрім терміна «промоція» книги, використовують що термін «паблісіті» — (англ. publicity, дослівно — реклама) — реклама, рекламування, популярність, відомість.

 

При створенні рекламного сайта треба також пам'ятати й про PR (public relations), адже рекламний сайт виконує не тільки «продажну», а й «іміджеву» функцію. Бід того, як оформлено сайт, наскільки він відповідає традиціям Інтер-нету, від грамотності та відповідності літературним нормам текстів залежить враження про видавництво.

 

Рекламна розсипка. Це поширене повідомлення за до-помогою електронної пошти (e-mail) за списком адрес. Мож-на, наприклад, організувати підписку на новини сайта. Усі охочі залишають адреси своєї електронної пошти і, таким чином, дають згоду на отримання інформації. Якщо на сай-ті користувачі реєструються (заповнюють анкету), можна одразу запропонувати їм підписатися на розсипку або на віть зробити це обов'язковою умовою реєстрації. Останній варіант, звичайно, використовується тільки у спеціальних випадках (наприклад, у конкурсах і лотереях).

 

Є сайти, що здійсшоють тематичні розсипки (новини видавництв, огляди творів) і мають сотні тисяч передплат-ників. Вони пропонують рекламне місце для банера або дп я тексту всередині листа. Ефективність подібної реклами іс-тотно залежить від збігу рекламного повідомлення з інтере сами аудиторії обраної розсипки.

 

PR в Інтернеті — це, у першу чергу, — спілкування. Якщо продукція видавництв цікава, це, напевно, вже обго-ворюється. Іноді доцільним є надання місця для обговорен ня безпосередньо на сайті видавництва, щоб, з одного боку, бачити, що хвилює й цікавить читачів, а з іншого — мати можливість донести до них свою позицію, беручи участь у спілкуванні. Якщо в Інтернеті вже є сайти, де люди спіл куються на схожу тему, варто брати участь у дискусіях на цих сайтах.

 

Особливістю реклами в Інтернеті є те, що привернути увагу до запропонованих товарів і послуг у Мережі склад-

 

ЗЗО


КОКОДИНСЬКл О . 3 .

 

Ніше, ніж при використанні традиційної реклами у звичай-ному світі. Тут ставлять підвищені вимоги: вона обов'язково має бути доступною, динамічною, інтерактивною й при-вабливою.

 

Створити сайт чи окрему HTML-сторінку й розмістити її у Мережі зараз досить просто, складніше донести інфор-мацію до користувача. На перший план виступає процеду-ра просування сайта видавництва й сполучення з ним мар-кетингу запропонованих видань.

 

Найбільший у світі міжнародний книжковий ярмарок «Франкфуртер Бухмессе — 2008», який проходив у Німеч-чині, засвідчив бурхливий розвиток електронної книги (E-Book). Серед майже 400 тис. представлених тут експонатів, 30% мають електронну версію і можуть читатися за допомо-гою так званого E-Reader. Експерти вважають, що тенденція до подальшого поширення електронних книг очевидна. У їхніх носіїв багато переваг — тоненькі, легкі, недорогі, а міс-тять цілі бібліотеки. 60-й ярмарок у Франкфурті-на-Майні і іаочно демонструє перемогу цифрових технологій у світо-вих ЗМІ.

 

Проте й видавці паперових книг не збираються зда-вати свої позиції. Вони навіть стверджують, що ціна папе-рових книг не більша, ніж електронних, і начебто готові й далі її знижувати. Але чи здатен станок Гутенберга (навіть дуже модернізований) протистояти шаленому прогресу комп'ютерних технологій?

 

Зрозуміло, що ці електронні книги є тільки перехідним (з усього видно, дуже швидкоплинним) етапом до створен-ня справжньої Інтернет-книги, з допомогою якої можна буде підключитися до Всесвітньої електронної бібліотеки. А для цього потрібно, щоб усе необхідне для читання було викладене в Інтернеті. Який же стан української книги в Ін-гернеті? Наразі було з'ясовано наявність у Всесвітній мере жі порталів української книги та їхню якість.

 

Кілька порталів з українським наповненням:

 

— http://www.ukrcenter.com/library/default.asp

 

МІ


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

— http://www.ukrlit.com.ua/

 

— http://lucl.lucl.kiev.ua/start/lit_ukr.html

 

— http://www.ukrlib.com.ua/

 

— http://www.ukrlit.vn.ua/

 

На цих сайтах є багато назв творів письменників різних епох, починаючи від Т. Шевченка і закінчуючи представни-ками української прози 80-90-х років минулого століття. На жаль, творів сучасників немає. Прикро й те, що творці укра-їнських порталів не подбали про елементарні зручності для користувача. Наприклад, важко запам'ятовувати електрон-ні адреси, доводиться звертатися до пошукових систем. Не завадило б створити зведений сайт для пошуку літератури (і не тільки української).

 

Крім того, деяких авторів явно обділяють (непоодино-кими є випадки, коли автор-класик представлений одним твором, а інколи й усього лише — чотиривіршем). Напри-клад, дуже мало представлено творів М. Коцюбинського, А. Тесленка, Д. Павличка та інших письменників. Бракус багатьох творів з програми як середньої, так і вищої шко-ли. А тим часом, дуже часто перелік поданих на сайті творів певного письменника продубльовано з іншого.

 

Для полегшення пошуку необхідно створити цілісний каталог бібліотек Інтернету. Можливо, мало б сенс роз-робити окремі версії для дітей і дорослих, людей з різним освітнім рівнем тощо. Для престижу таких порталів та під-вищення їх відвідуваності варто витрачати час і кошти на комп'ютерний дизайн їхніх топ-сторінок — українська лі тература того варта.

 

Зокрема, розглянемо електронні фахові видання. На етапі переходу до інформаційного суспільства дедалі біль шою стає суперечність між обсягами знань, які потрібно акумулювати, зберегти і поширити та обмеженими можли востями традиційної системи розповсюдження на паперо-вих носіях. Для вирішення цієї суперечності є лише один вихід — система мережевих інформаційних комунікацій

 

3 3 2


Кокодинськл О. 3.

 

V добу Інтернету з'являється пагода заощадити на виготов-ленні й поширенні паперових примірників та доповнити традиційні часописи як засіб наукової комунікації елекгрон-11 ими науковими фаховими виданнями.

 

Електронне наукове фахове видання — документ з ін-формацією, представленою у формі електронних даних, який пройшов редакційно -видавниче опрацювання, при-значений для попшрення в незмінному вигляді, має вихідні відомості, визначений для публікації результатів дисерта-і цйних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кан-дидата наук, на які можна посилатися у наукових статтях та дисертаціях.

 

Електронні наукові фахові видання мають деякі пере-ваги перед їхніми друкованими аналогами: потужна ауди-торія; оперативність підготовки і поширення публікацій; ліквідація ізоляції науковців; інгеграція до світової наукової спільноти; простота пошуку інформації; нові можливос-ті співпраці над науковими проектами; зменшення витрат на видавничу діяльність. Нормативно- правовими доку-ментами для започаткування видання є «Положення про електронні наукові фахові видання» та наказ БАК (Вищої атестаційної комісії) України «Про затвердження порядку внесення електронних наукових фахових видань до пере-ліку наукових фахових видань, в яких можуть публікувати-ся основні результати дисертаційних робіт», де викладені основні вимоги до них. Згідно з «Положенням про елек-тронні наукові фахові видання» Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського (далі НБУВ) та Національна парламентська бібліотека України створюють зведений електронний каталог статей з усіх видань, представляют ь його в Інтернеті на своїх шеЬ-сайтах, здійснюють зберігання віщань, включення інформації про статті з них до загалыю державної реферативної бази даних, розміщення видань м,і сайті та забезпечення безкоштовного доступу до елект рон ного каталогу та повних текстів публікацій.

 

» П

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.