Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ЕЛЕКТРОННА КНИГА ТА МЕТОДИ її ПРОСУВАННЯ В ІНТЕРНЕТІ 

 

Р о з г л я н у т о в и д и р е к л а м у в а н н я в Інтернеті, н а г о л о ш е н о на від-
м і н н о с т я х р е к л а м у в а н н я від п р о м о щ ї . П р о а н а л і з о в а н о стан
у к р а ї н с ь к о ї к н и г и в Інтернеті, зокрема, е л е к т р о н н и х н а у к о в и х
ф а х о в и х в и д а н ь . П о д а н о загальну х а р а к т е р и с т и к у європейської
опііпе - бібліотеки «Європеана» .      
             

 

Ключові слова: ЗМІ, Інтернет, промоція, електронна кннга, сайт, опііпе-бібліотека.

 

Інтернет — глобальний засіб комунікації, що забезпечує обмін текстовою, графічною, аудіо- та відеоінформацією, доступ до online-служб без територіальних і національних кордонів. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку книжкового бізнесу, впливу на аудиторію.

 

Інтернет має унікальні характеристики. По-перше, вплив інтерактивних ЗМІ на суспільство зростає щодня. Розвиток Інтернету відбувається значно швидше, ніж ін-ших інформаційних технологій. Так, за 5 років аудиторія користувачів Інтернету досягла 100 млн, у той час як теле-баченню для цього знадобилося 18 років, радіо — більше 40 років. У1999 р. користувачами Інтернету були вже понад 200 млн людей, а за прогнозами у 2010 р. їхня кількість може перевищити 1,5 млрд. За чисельністю аудиторії Інтернет порівнюється з багатьма традиційними ЗМІ. Тому сьогодні для видавництва важливо оцінити, чи є користувачі Мере-жі частиною передбачуваної цільової аудиторії і наскільки легко досягнути її через Інтернет.

 

37.7


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

По-друге, Інтернет перевершує інші засоби інформації можливістю персонального спілкування з користувачем за-вдяки таким властивостям, як інтерактивність, ефект при-сутності, інформаційна насиченість (текст, зображення, звук), можливість відслідковувати поведінку споживачів. Зростання ефективності інформації поглиблює можливості встановлення та підтримки зв'язків видавництв з читачами, прискорює процес просування на книжковому ринку но-вих видань, шляхом подання їх у зручній для користува-ча формі.

 

По-третє, Інтернет, завдяки можливості здійснювати зворотний зв'язок, стає незамінним. Будучи середовищем і засобом комунікації, Інтернет містить великий обсяг інфор-мації практично з усіх галузей знань, представляє більшість видавництв. Кожне видавництво, що заявляє про себе в Ін-тернеті, ставить конкретну мету своєї присутності в ньому. Це може бути рекламування, просування нового видання, забезпечення повною інформацією про те чи інше видання, розширення зв'язків з громадськістю.

 

Розглянемо види рекламування в Інтернеті, запропоно-вані дослідниками (Д. Завалишин, Е. Завалишина та Е. Кол-мановська), залежно від мети:

 

1. Банер (від англ. banner — прапор, транспарант) —це

статична картинка або нескладна мультиплікація, розташо-вана на web-сторінках із рекламною метою. Здебільшого,ця

Картинка є посиланням, за яким можна перейти на рекла-мований сайт або на сторінку, що містить більш розгорнуту інформацію про рекламований товар (книгу).

Тизер (від англ. teaser — «дражнилка»). Це різновид банера, специфічним способом підлаштований під дизайн конкретного сайта. Наприклад, в книжковому Інтернет-магазині тизером може бути «книга дня» — блок, який міс-тить фотографію і зміст одного з видань, що продається.

Рекламний сайт. Інтернет-реклама специфічна тому, що вона переважно є двоступінчастою: рекламний матеріа.і і

 

3 2 8


Кокодинськл О. 3.

 

Містить посилання на сайт, який, у свою чергу, теж є рекла-мою. Зрозуміло, можна поставитися до банера як до реклам-ного оголошення в газеті і не давати з нього посилання на якийсь сайт, а просто написати на ньому телефон і адресу магазину. Традиційно люди звикли ставитися до рекламних матеріалів в Інтернеті, як до запрошення отримати більш детальну інформацію. Тому дуже важливу роль в Інтернет - маркетингу відіграє той сайт, до якого спрямовує реклама.

 

Найпростіший і найрозповсюдженіший варіант ре-кламного сайту видавництва — корпоративний сайт, побу-дований, як буклет, брошура чи ціла енциклопедія. Такий сайт містить інформацію про видавництво (його мету, осо-бливості, твори, що видаються та авторів). У контактній ін-формації прийнято, крім телефонів, наводити електронну адресу або форму зворотного зв'язку.

 

Ще одна особливість рекламного сайта — необхідність його підтримки та оновлення. Як правило, «неживий» сайт, що не оновлювався більше як декілька місяців, негативно впливає на імідж видавництва і викликає меншу довіру до розташованої на ньому інформації.

 

Інший вид рекламного сайта — промо-сайт. Створюєть-ся він, найчастіше, для конкретної маркетингової акції і час його існування, здебільшого, обмежено періодом проведен-ня акції. Найбільш поширене застосування иромо-сайтів — для непрямої реклами (ВТЬ-акцій) великих видавництв, активного «розкручування» нового видання чи серії. На відміну від корпоративного сайта, завдання якого — надан-ня інформації, завдання промо-сайта — зацікавити відвіду-вача й запропонувати йому більш активні дії, ніж звичай-не читання тексту з монітора. Такими діями можуть бути: участь у тестах, опитуваннях, лотереях і конкурсах, опііпе-ігри, спілкування в чатах і на форумах (один з одним та із запрошеними гостями). При цьому, в усі ці дії вплітаються елементи реклами відповідного видання. Одна з основних цілей промо-акцій — це підвищення обсягу продажу.

 

37.9


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.