Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. Серед крейдових відкладів, неподалік від Перемишля, Ю 

Серед крейдових відкладів, неподалік від Перемишля, Ю. Медвецький виявив скешо, складену юрським органо-генним вапняком, аналогічним до вапняків, якими складеї іі величезні олістоліти, відомі біля Кругеля та в Західних Кар патах, у Штрамберзі, Інваліді та Жеготині і (як тепер дове - дено) у південно-східній частині Українських Карпат, в ба сейні Чорної і Білої Тиси, Білого Черемоша. Ці дослідження стали основою окремої праці «Нариси з геології Карпат» (1876 р.) [1]. ІО. Медвецький у 1891 р. опублікував невели ку статтю про міоценові відклади околиць Ряшева, у які 11 стверджував, що ці відклади треба зачислити до Карпатські її системи, а їхні відслоєння, на його думку, маркують простя-гання краю карпатського геосинклінального басейну в цій місцевості; у 1900 р. — нові матеріали про геологічну будову околиць Кракова, на підставі спостережень уздовж траси во догону для цього міста, свої висновки підтвердив виявлепи ми ним палеонтологічними даними; 1901 р. — велику стат-тю про геологічну будову Берегової зони Карпат на відрізку від Перемишля до Хирова (у ній він детально описав низку відслоєнь крейдових, палеогенових і міоценових відкладів, особливо соленосних, навів дані про їхній склад, умови за лягання та викопну фауну).

 

До вивчення геологічної будови околиць ПеремишляВ 111

 

Повернувся і 1910 р. у статті «Про вік верств, що виступають на західній околиці Перемишля» на схилі гори Три хрести. Дуже багато уваги Ю. Медвецький приділив соленосним формаціям Передкарпаття, особливо в районах видобутку солей у Величці, Бохні й Калуші. їм він присвятив 13 публі кацій, у яких не лише детально висвітлив геологічну будову родовищ, а й подав свої погляди на походження калійних солей, шляхи їхніх розшуків і раціонального використання Він став великим спеціалістом у галузі геології соленосних формацій і передкарпатського міоцену загалом. Під чаї вивчення соленосних відкладів Велички, Ю. Медвецькии описав кристалічну сірку з околиць Свішовіць і вислови и

 

3 2 4


ДуБиняк О. Б.

 

свої припущення на генезис самородної сірки. На його дум-ку, передкарпатські сіркопрояви утворилися внаслідок від-новлення гіпсів, причому такі, як Щирець і Мельниця, — на місці виділення сірководню, а Свішовіце, Великий Любінь, Трускавець і Дзвиняч — на певній відстані від нього. Його погляд на походження родовищ самородної сірки у Перед-карпатському басейні не втратив значення й сьогодні, він лише значно розширений і деталізований на підставі нових наукових досліджень [4].

 

Ю. Медвецький був геологом широкого діапазону. Він багато часу провів у геологічних експедиціях по території Західної України, Польщі, Австрії, Німеччини, Англії і Ро-сії, вів спеціальні палеонтологічні дослідження міоценових відкладів Передкарпаття. В 1888 р. опублікував цікаву стат-тю «Про сутність кристалів», у якій зазначив, що кристало-графія повинна відділитися від мінералогії і посісти своє місце серед таких фундаментальних наук, як фізика і хі-мія. Одну зі статей він присвятив проблемі водопостачання Львова підземними водами, назвав місця їхніх розшуків. Він перший у Галичині показав шляхи використання геології і технічної науки для промислового розвитку краю, що дає підстави справедливо вважати його засновником україн-ської науково-практичної геології [7].

 

Внесок Ю. Медвецького в геологічну науку одер-жав міжнародне визнання. В 1887 р. його обрали член-кореспондентом, а 1893 р. — дійсним членом Польської академії наук у Кракові. Він також був членом декількох відомих наукових товариств, у тому числі — Українського наукового товариства ім. Т. ЛІевченка у Львові, Польського товариства природодослідників ім. М. Коперника у Львові, Всеросійського мінералогічного товариства в Петербурзі, головою спільників видавництва «Діло». Австрійський уряд нагородив його орденом Залізної корони третього ступеї ія, а румунський — орденом Командора [3].


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

Ю. Медвецький належить українській науці, культурі, українському народові — і добре було б, аби, не чекаючи на можливість видати ту чи іншу книгу, ми готували тексти, назбирували документи, знаходили фотографії і якомога швидше записували свідчення ще живих нині учасників давніших подій.

 

Нема ще книги й про Ю. Медвецького — а було це жит-тя, сповнене посвяти науці. Він залишив нам величезну спадщину, зробив великий внесок у розвиток науки, неоці-ненні відкриття. Його праці є актуальними і заслуговують, щоб їх вивчали, але це лише початок — спадщина і життє-вий шлях ученого заслуговують подальшого вивчення. Це ім'я та заслуги повинні бути вписані до історії нашої, укра-їнської науки.

 

1 . Б о й к о Г . Ю . В и д а т н и й у к р а ї н с ь к и й геолог Ю л і а н М е д в е ц ь -
к и й / Г. Ю. Б о й к о , Р. Й. Л е щ у х , Й. М. С в и н к о / / Вісник Львів-
ського у н і в е р с и т е т у . С е р і я геологічна . — 2007. — Вип . 21. —
С . 1 9 4 - 1 9 9 .  

2 . В у л ь ч и н , Е . И . В и д а ю щ и й с я у к р а и н с к и й м и н е р а л о г и геолог Ю л и а н М е д в е д с к и й ( Н е д з в е д с к и й ) / Е . И . В у л ь ч и н / / М и н е р а л ,

 

сб. Львовск . гос. ун - та и м . Ив . Ф р а н к а . — 1968. — № 22. Вып . 3.
- С. 3 2 5 - 3 3 1 .                                
3. Е н ц и к л о п е д і я у к р а ї н о з н а в с т в а . Львів, 1994. — Т. 4.
С. 1505.                                
4 . З е л и з н а С .   Т . Взгляды Ю л и а н а М е д в е д с к о г о   на   генезис
с а м о р о д н о й с е р ы в П р е д к а р п а т ь е / С . Т . З е л и з н а //   Русско -
п о л ь с ь к и е связи В о б л а с т и н а у к о Земле . — М.: Н а у к а , 1975.
С . 1 6 5 - 1 6 9 .                                
5 . К о л о д і й В . Забуті імена / В . К о л о д і й , В . Г а в р и л и п ш н // За
Вільну У к р а ї н у . — 5 с і ч н я 1993.                    
6 . М е л ь н и к Ю . М . П р о м і н е р а л о г і ч н і д о с л і д ж е н н я у Львівсько -
му у н і в е р с и т е т і В кінці XVIII ст. / Ю . М . М е л ь н и к // М і н е р а л ,
ж у р н . - 1998. - № 4 . - С. 9 6 - 1 0 0 .                  
7 . П е р ш и й геолог Г а л и ч и н и // Просвіта . Ч . (165).

28 ж о в т н я 1995 рік.


У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 0 0 4

 

 

КОКОДИНСЬКА О. 3.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.