Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розвідувальний факультет Львівського політехнічного ін-(титуту 

Неоціненним внеском ученого можна вважати транс-формування Технічної академії — якою була до 1877 р. — у Львівську Політехнічну (з окремими факультетами) школу, де викладачів зрівняно в правах з професорами університе-ту. Згодом він викладав курс петрографії і геології на хіміч-ному, інженерному, будівельному, сільськогосподарському і лісотехнічному факультетах. Професора Ю. Медвецького тричі (1879- 1880,1884-1885 і 1888-1889 рр.) обирали рек-тором цього навчального закладу, а від 1877 до 1901 р. він чотири рази був деканом хіміко-технічного факультету. У 1884 — 1904 рр. працював приват-доцентом Львівського університету, де вперше організував кафедру геології [6]. Протягом тривалого часу професор Ю. Медвецький читав лекції з геології і мінералогії у Львівському університеті. Тут він написав два фундаментальні підручники — з петрогра-фії, який витримав три видання (1898,1906,1909 р.), і міне-ралогії (1906 р.) та понад п'ятдесят наукових праць з різних питань мінералогії, кристалографії, петрографії і геології

 

— статті і повідомлення, що і сьогодні не втратили наукової цінності. Всі вони написані польською і німецькою мовами, як тоді було прийнято.

 

ІЦе у 1876 р. вчений розпочав роботу над вивченням ге-ології Карпат, зокрема, її кардинального питання — страти-графії флішових відкладів. Це дослідження стало основою «Нарисів по геології Карпат». Відзначимо також роботу про водопостачання Львова, що була надрукована у 1885 р., а та-кож працю з геології Карпат у зв'язку з будівництвом заліз-ниці Станіслав — Ворохта (1897 р.). Ю. Медвецький описав прояви самородної сірки в регіоні, займався палеонтоло-гічними дослідженнями. У 1908 р., вже працюючи у Льво-ві, вчений виділив новий тип бурілтину, що трапляється в Передкарпатгі, так званий делятиніт. Також він багато часу провів в геологічних експедиціях на території Галичини,


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

Росії, Німеччини, Румунії, Англії, Італії і розробив геоло-гічні основи обґрунтування пошукових робіт. Докторську дисертацію професор Ю. Медвецький підготував на під-ставі багаторічних досліджень геологічної будови Бохні й Велички і захистив у 1896 р. в Празькому університеті, а в 1903 р. Львівська політехніка присвоїла йому звання почес-ного доктора технічних наук.

 

Наукової роботи професор Ю. Медвецький не припи-нив і після виходу на пенсію. Його дослідження вражають скрупульозністю, цілеспрямованістю і глибиною, практич-ним спрямуванням. За свідченнями сучасників, професор Ю. Медвецький був надзвичайно скромною, доброзичли-вою людиною, відданою науці і справі виховання молодих спеціалістів. Він дотримувався прогресивних поглядів. Свої заощадження в сумі 50 тис. австрійських крон (а це були дуже великі гроші) він заповів на розвиток українського шкільництва, будову гуртожитків, стипендії малозабезпе-ченим студентам.

 

Помер Ю. Медвецький 7 січня 1918 р. Похований на Личаківському цвинтарі, але даремно шукати його моги-лу — можна вказати тільки місце, де вона була. Згадка про поховання є в мартиролозі Личаківського цвинтаря, який видали у Польщі, в якому прізвище нашого вченого пода-ється польськоюй мовою — Юльян Нєдзвецькі й нема на-тяку на те, що він був українцем [2].

 

Творчість Ю. Медвецького висвітлена в спеціальній лі-тературі, особливо в польській, проте там вона висвітлюєть-ся однобічно. Замовчати наукові здобутки цього «русіна» не могли, але відзначити його заслуги в організації Львівської політехніки забракло об'єктивності. Патріотичній діяль-ності ученого й дослідника в науковому й просвітницькому житті української галицької інтелігенції присвячена стаття доктора К. Студинського в літературному збірнику «Серед бурі», виданому у Львові в 1919 р., який зараз є бібліогра-фічною рідкістю.

 

3 2 2


 

Д У Б И Н Я К О . Б .

 

Наукову діяльність Ю. Медвецького можна розділити на два періоди: віденський і львівський. У першому — пере-важають праці мінералогічного спрямування, у другому — геологічного.

 

Перша мінералогічна праця Ю. Медвецького, опубліко-вана в 1871 р., присвячена опису зразків вивержених порід, привезених з Арабського півострова віденською астроно-мічною експедицією. В 1872 р. з'явилась його праця про ан-дезит із Штаєрмарка і звіт про петрографічні дослідження в Тірольських Альпах; в 1873 р. він описав уламки базальто-вої лави, що трапляються в вугленосних слаїщях вугільно-го басейну Моравської Острави. У 1875 р. Ю. Медвецький опублікував петрографічну працю про породи з острова Мамотраке, а 1879 р. — про породи Західних Балкан. У сво-їх наукових публікаціях він розвиває поняття так званої пе-трографічної «провінції», хоча самої назви ще не викорис-товував. Останні дві праці написані у Львові на віденських матеріалах. Саме в Галичині розпочинається другий і голов-ний етап наукової творчості Ю. Медвецького.

 

Перша праця другого періоду присвячена дослідженню крейдових відкладів з околиць с. Правківців, поблизу Пере-мишля. Ю. Медвецький довів, що крейдові відклади пред-ставлені тут карпатською, а не «львівською» (платформ-і юю) фацією, і описав їхні палеонтологічні рештки. Це було одним із головних наукових досягнень вченого, що заклало основи стратиграфії флішових відкладів не лише Україн-ських Карпат, а й усього Карпатського регіону.

 

Завдяки ІО. Медвецькому, який 1875 р. у «карпатсько-му пісковику» в районі м. Перемишля знайшов та визначив ранньокрейдову фауну, тобто дав надійний стратиграфіч-ний репер, почалася розробка стратиграфії палеонтологіч-і ю майже «німих» флішових товщ Українських Карпат. За-шачимо, що водночас невтомний професор зібрав колекції гірських порід і палеонтологічних решток з карпатських порід для музею Політехнічної школи, які слугували етало-ном для геологічних побудов у Східних Карпатах.


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.