Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И. Правдиву інформацію подає нам також «Універсалі, ний словник- енциклопедія» (УСЕ): 

Правдиву інформацію подає нам також «Універсалі, ний словник- енциклопедія» (УСЕ): «...прагнучи визволиті 111 Україну з-під російської влади, провадив таємні переговорі і з польським королем Станіславом Летцинським, а 1708 | > під час Північної війни, перейшов на бік Карла XII...».Якзі

 

знавався російський посол Матвеев радникові Генеральнії1. Штатів, цар Петро через те стурбований «зрадою» І. Мазе пи, що «його думка зробити незалежну державу на Украї 111 та ще з додатком земель польської України може збаламу тити увесь козацький народ, народ вельми непостійний і злочинних намірів, з яким і предки царя не могли дати сі >( н ради...». Як бачимо з цих цитат, І. Мазепа хотів визволити Україну з-під російського ярма, а оскільки ярмо було міці п і, здавалось би, постійне, то цар «приписав» І. Мазепі «зра;і ника» та ще й прокляв його ім' я.

 

Політику Петра І щодо України продовжували всі їм ступні самодержавні імператори Росії, з більшою чи мгп шою жорстокістю і фанатичною впертістю.

 

Завдяки зарубіжним письменникам і мемуаристам, яі і у своїх творах приділили значну увагу І. Мазепі, світ зиаі багато про видатну постать української історії.

 

Називаючи й прозиваючи І. Мазепу зрадником, занм чав французький дослідник Роже Тіссеран, Росія «до 19 Г року, без втоми розпинала на полі ганьби великого гетьма на. Вона прозивала українців «мазепинцями», думаючи і-таким чином образити, вважала їх бунтівниками і банди і а ми. Але вони сприйняли це ім'я з ентузіазмом, як благоріід

 

ний титул» [6, с. 65].

 

В сучасних енциклопедіях подаються дані, які є доведе ними істориками (для яких вже не страшний «цар») іп..

 

вністю правдивими. Подобається комусь чи ні, а історичн і правда завжди торує собі шлях, тому ті люди, які вважати І. Мазепу зрадником, нехай поцікавлятьсяд о с т о в і р н и м ифактами з історії України або ж заглянуть в сучаснуе п п и

 

Клопедію.

 

3 1 6


      Д Р И Л О І . Б .
1. Б о л ь ш а я С о в е т с к а я Э н ц и к л о п е д и я : В 30 т. / Гл. ред.
Л. М. П р о х о р о в . — 3 - е изд. — М.: Сов. Э н ц и к л о п е д и я , 1974. —
Т. 15: л о м б а р д - м е з и т о л . — 632 е., ил .      
2. Е н ц и к л о п е д і я у к р а ї н о з н а в с т в а / [ П е р е в и д а н н я в Україні] .
- К.: Глобус, 1996. - Т. 4. - 1600 с.      

3. І в а н ч е н к о Р. Т а к це п о ч и н а л о с ь (Петро І і Україна): / Р. Іван-

 

ч е н к о / / Л і т е р а т у р н а У к р а ї н а . — 1991. — С. 12.  
4. П а в л е н к о С. В а р ф о л о м і ї в с ь к а н і ч у Батурині: / С. П а в л е н к о
// Голос У к р а ї н и . - 1991. - № 234. - С. 13.  
5. П о в н а і л ю с т р о в а н а е н ц и к л о п е д і я ш к о л я р а / [Пер . з англ .
М Сегень, Т. Март] . — К.: К р а ї н а мрій, 2006. — 432 с., іл.
         

 

6. С е р г і й ч у к В. К о г о з р а д и в г е т ь м а н Мазепа / С е р г і й ч у к Воло-

 

д и м и р . — К.: «Фотовідеосервіс», 1991. — 72 с.  
7. С о в е т с к и й э н ц и к л о п е д и ч е с к и й словар / Гл. ред . А. М. П р о -
хоров. — 3 - е изд . — М.: Сов. Э н ц и к л о п е д и я , 1985. — 1600 е., ил.
8. У к р а ї н с ь к а р а д я н с ь к а е н ц и к л о п е д і я . — 2-е вид . — К.: Гол.
р е д а к ц і я Укр . Рад . Е н ц и к л о п е д і ї . — Т. 6: куликів - мікроклімат,
1981.    
9. У н і в е р с а л ь н и й с л о в н и к - е н ц и к л о п е д і я / Гол. ред . р а д и чл,-
кор. Н А Н У М. П о п о в и ч . - К.: І р и н а , 1989. - 1551 с., іл.

УДК 007:304:55 (477) (092)

 

 

ДУБИНЯК О. Б.

 

 

В И Д А Т Н И Й УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ ЮЛІАН МЕДВЕЦЬКИЙ

 

Висвітлено факти з біографії українського геолога Юліана Мед вецького. Окреслено етапи наукової діяльності. Розглянуто вне сок у розвиток геології, особливості наукової роботи вченого.

 

Ключові слова: наука, дослідження, експедиція, геологія, мінералогія петрографія, кристалографія.

 

У незалежній Україні повертаються із забуття імена на ших видатних громадсько -політичних діячів, художників письменників, вчених, про життя і діяльність яких раніш або замовчували, або присвоювали їхні досягнення чужин цям. Вони працювали і творили в умовах іноземного по-неволення та бездержавності країни, тому їх зараховують до числа польських, російських, німецьких вчених. Вони зробили великий внесок не лише в українську, а й у світо ву науку і культуру. їхні праці відомі за кордоном, однак майже невідомі у нас. Однією з таких постатей був визнач ний вчений-геолог, засновник Львівської політехніки та м і нералогічного музею — професор Юліан Григорович Мед вецький.

 

Геологічні дослідження професора Ю. Медвецького мали велике значення для промислового розвитку Галич и ни. Він досліджував прикарпатську соленосну формацію в районах Калуша, Моршина, Трускавця, а також Бохні Велички (Польща), публікував ряд праць з геології і міпг ралогії. Це перший учений Галичини, який показав шляхи використання геології разом з технічною наукою для про

 


Д У Б И Н Я К О . Б .

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.