Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Історії, а потім провадив активну діяльність як консерватор історичних пам'яток в рамках створеної у 1888 р. організації «Кола консерваторів та кореспондентів Східної Галичини» 

Ю. Захарієвич здійснив декілька наукових експедиції!, результатом яких стали публікації — «Мандрівка до Сокаль ського повіту» (1892 р.) (тут він провів дослідження костелу і монастиря Бернардинів в Сокалі, палацу і церкви в Потужи ці, костелу і церкви в Варенжу, костелів в Тартакові і Бел зі) та «Мандрівка до Залукви, Галича і на Крилос» (1882 р.), де під впливом популярних на той час ідей романтизму і на-ціональної самобутності автор звертається до архітектурної спадщини Галицько-Волинського князівства XII—XIV < г Фіксує на планах зроблені археологічні розкопки, виявляї автентичні давньоруські деталі в існуючих пам'ятниках ар хітектури, визначає місце віднайдених археопам'яток у сві-товій історії архітектури. Велике наукове і педагогічне зна-чення мав альбом обмірних креслень «Пам'ятки мистецтва в Польщі» (1885 р.), виконаний студентами-політехніками піл керівництвом професора. У цьому альбомі Ю. Захарієвич відкрив для українців красу їхньої народної дерев'яної церк ви. Вперше зроблені кваліфіковані обміри церков в Роздоїн (XVI ст.), Св. Юра (XV ст.) і Чесного Хреста (початок XVI с і ) в Дрогобичі. Більше ста років використовуються ці обміри при підготовці архітекторів у Львівській Політехніці.

 

Як автор численних публікацій з історії та теорії архітек тури, ІО. Захарієвич не лише вперше вводить до наукового обігу архітектурний опис і фіксацію пам'яток, а й працюс над власними консерваторськими проектами, в яких реалі зує свої теоретичні засади:

 

1) відбудовує та реконструює костел Марії Сніжної у Львові, внаслідок чого пам'ятка набула рис неороманського стилю;

2) виконує проект перебудови та часткової реставрації палацово-паркового комплексу в с. Псари (нині Приозерне Івано-Франківської обл.);

 


В О Р О Б Е Ц Ь Л . М .

 

3) реставрує церкву Різдва у Галичі;

Здійснює перебудову кафедрального собору в Тар-

 

Іюві (1889 — 1891 рр.) та парафіяльного костелу в Стрию (бл. 1890 р.).

 

Ще однією успішною роботою Ю. Захарієвича стало спо-рудження у Львові Галицької ощадної каси 1889 — 1891 рр. (на розі вулиць Карла Людвіка і Ягеллонської, тепер Музей етнографії та художнього промислу). Будівля вирізняється пізньо-романтичним трактуванням мотивів неоренесан-су з помітними ознаками раннього модерну. Надзвичайно активно використовуються текстурні властивості та колір матеріалів — нетинькованої поліхромної цегли, чесаного каменю, майолікових рельєфів та багатих кутих решіток. В урбаністичному відношенні будинок розв'язав важливий вузол примикання однієї з бокових вулиць до новостворе-ної львівської «Рінгштрассе». Функціональність інтер'єрів будинку дала змогу швидко і зручно обслуговувати клієн-тів. Достатньо яскраво вирішено й інтер'єр.

 

Також за проектом Ю. Захарієвича було розпочато рес-таврацію костелу Св. Іоанна Хрестителя — однієї з найдав-ніших пам'яток архітектури стародавнього Львова. Роботу було виконано у стилі романтичної школи. Методи консер-вації, практиковані професором, були типовими для другої половини XIX ст., через що пізніше оцінка його діяльнос-ті була неоднозначна, та незважаючи на це, Ю. Захаріє-вич є основоположником Львівської школи консерваторів пам'яток мистецтва і архітектури.

 

Крім архітектурної та наукової праць важливе місце він посів і в педагогіці. Його педагогічну діяльність була тісно пов'язана з Львівською Політехнікою: 1872—1881 рр. — де-кан будівельного (архітектурного) факультету, а протягом 1877—1887 рр. та 1881 — 1882 рр. — ректор цього навчально-го закладу. Отже, Ю. Захарієвич був не лише архітектором, а й науковцем і педагогом.


С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И

 

1 . А р х і т е к т у р а Л ь в о в а XIX Краків: М і ж н а р о д н и й Ц е н т р Кулі,

 

т у р и у К р а к о в і , 1997.
2 . Б у ц к о М . , К и п а р е н к о В . Д е р ж а в н и й у н і в е р с и т е т «Львівська

П о л і т е х н і к а » 1944 — 1994. Д о в і д к о в е в и д а н н я . — Львів: Вид - во д е р

 

ж а в н о г о у н і в е р с и т е т у «Львівська П о л і т е х н і к а » , 1994.  
. Е н ц и к л о п е д і я Л ь в о в а / За ред . А. К о з и ц ь к о г о . — Львів: Літо
пис, 2008. - Т. 2. - 608 с.  
4 . Ж у к О . Г о л о в н а б у д і в л я Львівської п о л і т е х н і к и , 2004.

У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 9 4

 

 

] ЇРИЛО І. Б.

 

 

ІВАН МАЗЕПА В ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИХ ВИДАННЯХ

 

Подано оцінку особистості гетьмана І. Мазепи в енциклопедич-них виданнях. Вказано на стереотипи радянської історіографії. І Іаведено приклади сучасного трактування мотивів вступу І. Ма-нни у союз із шведським королем.

 

Ключові слова: історіографія, гетьман, енциклопедія, енциклопедична стаття.

 

Образ українського гетьмана приваблює багатьох пись-менників, поетів, науковців з не меншою силою, ніж поши-рені у світовій літературі легендарні образи Прометея, Фа-уста, Дон Жуана...

 

Як відомо, народився Іван Степанович Мазепа близько 1640 р. в с. Мазепинці, поблизу Білої Церкви, в сім'ї укра-їнського шляхтича. Освіту здобув у Київському колегіумі і а у Варшавській Єзуїтській школі. Прослухав курс лек-цій в університетських центрах Західної Європи. Деякий час був королівським придворним, виконував доручення польського короля Яна Казимира. У 1663 р. залишив коро-пя. Був генеральним писарем у правобережного гетьмана 11. Дорошенка, служив в гетьмана Лівобережної України

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.