Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ііалектичну розбіжність, яку він виявив в Угорській Русі. Зберігаючи всі говірки в своєму матеріалі, В. Гнатюк подає позначення певних звуків різних діалектів у передмові 

Вищезгаданий елемент науково-довідкового апарату містить кожна книга «Галицько-руських народних при-повідок» І. Франка. У ньому автор пояснює принцип упо-рядкування матеріалу та його зручність і важливість, подає ілумачення до скорочень, які використав при наведенні па-ралелей.

 

Передмову містять і «Галицько-руські народні пісні з ме-лодіями» І. Колесси, а також біографічну замітку «Др. Іван Колесса», оскільки сам укладач пісень помер, не встигнув-ши віщати зібраний матеріал. Окрім передмови та біогра-фічної замітки, у виданні подано «Пояснення деяких знач-ків і скорочень у нотах».

 

Як уже зазначалося, для збирачів української народної творчості, науковців Етнографічної комісії, важливо було дотримуватися точності під час запису матеріалів. Особли-во на цьому наголошував В. Гнатюк в передмові до «Етно-графічних матеріалів з Угорської Русі»: «Записуючи свої матеріали, я тримався тої засади, щоби записати всьо, слово в слово, а не пропустити нічого, «ніже тієї коми». Вправді не зискали через те матеріали на краї і стали може затяж-кі пересічному освіченому чоловікові до читання, але зате задержали свою філологічну вартість; а про це й найбіль-ше розходилося мені» [4, с. XIII]. Увесь матеріал у виданні В. Гнатюка подано не лише з дослівною точністю, а й з на-голосами до слів, оскільки в деяких словах, які вживають-ся в Угорській Русі, можна почути подвійний наголос. До кожного твору українського фольклору в «Етнографічних матеріалах з Угорської Русі» подано паспортизацію — відо-мості про оповідача, час запису та місцевість, звідки зібрано матеріал. Окрім того, після кожного запису з паспортизаці-єю вміщено «паралелі» — перелік джерел, в яких вміщено схожі тексти.

 

2 8 3


П Р А Ц І ЗДОБУВАЧІВ

 

На відміну від «Етнографічного збірника», в якомупо

 

дано зразки жанрів української народної творчості, зібрані на певній території, в «Матеріалах до українсько-руської с г нології» вміщено наукові статті про українську етнолої і к і Серед них розвідки про українське весілля певних регіоні 11 України («Сороміцькі весільні пісні зап. М. Максимовичем",

 

т. V, «Весілля у Гадяцькому повіті у Полтавщині» Он. Гріті,

т. 1; «Весільні обряди і звичаї у с. Землянці, в Чернігівщині П. Лигвинової-Бартош, т. 3; а також цілий розділ «Україї і ські весільні обряди і звичаї» у т. 19 — 20), ткацтво («Ткацпп > у східній Галичині» В. Гнатюка, т. 3), гончарство («Гончар ство у с. Олешні у Чернігівщині» М. Могильченка, т. 1) та інші ремесла, а також про українські народні страви («11 а родна пожива і спосіб її приправи» В. Гнатюка, т. 1), хрес тини («Народні хрестини на Коломийіцині» Г. Колцуняка,

т. 19 — 20) та ін. Статті про українське весілля не лише міс тять наукову інформацію про весільні звичаї та обряди, а 11 наводять численні приклади весільних пісень.

 

Засновником «Матеріалів до українсько-руської етно-логії» та першим їх редактором був Ф. Вовк, який друкував у цьому виданні свої публікації, зокрема археологічні пра ці («Передісторичні знахідки на Кирилівській ул. в Києві», т. 1.; «Знахідки у могилах між Веремеєм і Стретівкою», т. 3; «Вироби передмікенського типу у неоліт, становищах на Україні», т. 6), етнологічні («Українське рибальство у До-бруджі», т. 1) та антропологічні розвідки («Антропометрич-ні досліди українського населення Галичини, Буковини й Угорщини», т. 10).

 

Основними авторами статей «Матеріалів...» є науковці: В. Гнатюк, Ф. Вовк, М. Могильченко, М. Кордуба, В. Шухе-вич, М. Зубрицький та ін. Цей збірник етнологічних матері-алів, який видавала Етнографічна комісія, щедро ілюстро-ваний, а в деяких томах ілюстрації трапляються особливо часто. Увесь ілюстративний матеріал, який стосується пев-ного тексту, унаочнює його, доповнює і є дуже корисним

 

2 8 4


Янів Г. Я.

 

дня читача. У цьому виданиі зображено переважно певні узори вишивок чи шиття, гончарні вироби, господарські інструменти тощо. Відображаючи різноманітні знаряддя праці, найчастіше використано схематичні ілюстрації. Крім гого, у виданні зображено фотографії, а також плани осель чи інших будівель.

 

Наявність передмов та предметних покажчиків у «Мате-ріалах до українсько-руської етнології» свідчить про високу культуру цього періодичного видання, а також про те, що його укладачі намагалися подати текст якнайзручніше для читача. З елементів науково-довідкового апарату до збір-ників статей додавалися також додатки, наприклад, у т. З «Програма для збирання відомостей про громади і збірки сільської молоді (вулицю, вечерниці, досвітки, складки)», яку уклав М. Дикарєв.

 

Як бачимо, завдяки активній науковій праці, члени Етнографічної комісії зробили великий внесок у розвиток української фольклористики та етнографії, видавши власні дослідження у численних томах «Етнографічного збірника» та «Матеріалів до українсько-руської етнології». Сформу-вавши власні погляди щодо збирання фольклору, І. Франко В. Гнатюк, В. Шухевич, І. Колесса і Ф. Колесса, О. Роздоль-ський та інші дослідники української народної творчості дотримувалися наукових підходів у фіксації фольклорно-етнографічного матеріалу. Дослідження здійснювали на найліпших територіях; записували від оповідачів, які не лише добре знають фольклор, а й вміють гарно розповіда-ти; текст фіксували точно та дослівно зі збереженням міс-цевого діалекту. По-науковому підходили і до подальшого опрацювання отриманого матеріалу — незважаючи на те, що текст був важкочитабельним через збереження місцевої вимови (а точність при записі була чи не основною озна-кою науковості та найважливішою вимогою членів комісії), намагалися його подати у найзручнішій формі для чита-ча, систематизувавпш за тематичним принципом чи тери-

 

28 5


П Р А Ц І ЗДОБУВАЧІВ

 

Торіальною ознакою та підготувавши до основного тексту корисний науково-довідковий апарат. Найоптимальніший варіант подання фактичного матеріалу у збірниках під-тверджують численні ілюстрації, нотні записи пісень, від-повідна паспортизація текстів та належні коментарі.

 

Науковці Етнографічної комісії дуже ретельно відбира-ли матеріал до «Етнографічного збірника» та «Матеріалів до українсько-руської етнології». Ті жанри фольклору,які

 

Вже вийшли в попередніх томах, рекомендували не збираті і або ж записувати, однак попередньо звіривши з уже надру-кованими, щоб уникнути повторень. Особливу увагу звер-тали на жанри, які не були зафіксовані і не опубліковані до того часу.

 

Отже, фіксуючи уснопоетичні матеріали в «Етногра фічному збірнику» та «Матеріалах до укра'інсько-руської етнології», фольклористи кінця XIX — початку XX ст. за стосовували й утверджували наукові принципи, подаючи дослідникам записи з готовим уже науковим апаратом, що сприяло ширшим теоретичним дослідженням та узагалі, ненням. І. Франко, Ф. Колесса, В. Гнатюк, В. Шухевич т.і інші дослідники донесли не лише пересічному читачеві, а й цілій українській державі усе багатство усної народної творчості, засвідчили іншим народам, що наша країна за вжди мала свої традиції, обряди, звичаї, власне історичні минуле.

 

1. Г н а т ю к В. В и б р а н і статті п р о н а р о д н у творчість / НТІІІ Фі  
л о л о г і ч н а секція . — Н ь ю - Й о р к , 1982. — 288 с.    
2 . Д е й О . Д о поглядів І . Ф р а н к а н а у к р а ї н с ь к и й ф о л ь к л о р / /  
Іван Ф р а н к о . Статті і м а т е р і а л и . — Львів. — 1948. — С. 167—141
3 . Д е й О . Іван Ф р а н к о — д о с л і д н и к н а р о д н о п о е т и ч н о ї тіш|>
чості / АН УРСР; Ін - т с у с п і л ь н и х н а у к . - К.: В-во АН УРСР, 19М
- 92 с.      
4 . Е т н о г р а ф і ч н и й збірник . В и д а н н я Е т н о г р а ф і ч н о ї коми н
Н Т Ш . - 1897. - Т . З . - Ч . 1. - 236 с.  
2 8 6      
               

    Янів Г. Я.  
5 . Е т н о г р а ф і ч н и й збірник . В и д а н н я Етнографічної комісії  
ІІТШ . - 1898. - Т . 4. - Ч . 2. - 262 с.    
6 . Е т н о г р а ф і ч н и й збірник . В и д а н н я Етнографічної комісії  
НТШ . - 1902. - Т. 11. - 340 с.      
7. Е т н о г р а ф і ч н и й збірник . В и д а н н я Етнографічної комісії  
ІІТШ. - 1905. - Т. 16. - Ч. 1. - С. 2 0 1 - 6 0 0 .    
  8 . М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. Видання Етно-
  графічної комісії Н Т Ш . - 1899. - Т. 1. - 284 с.  
  9 . М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. В и д а н н я Етно-
  графічної комісії Н Т Ш . - 1899. - Т. 2. - 320 с.  
  10. М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. В и д а н н я Етно-
  графічної комісії Н Т Ш . - 1900. - Т. 3. - 216 с.  
  11. М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. В и д а н н я Етно-
  графічної комісії Н Т Ш . - 1901. - Т. 4. - Ч. 2. - С. 1 4 5 - 3 2 0 .
  12. М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. Видання Етно-
  графічної комісії Н Т Ш . - 1905. - Т. 6. - 242 с.  
  13. М а т е р і а л и до українсько - руської етнології. Видання Етно-
  і рафічної комісії Н Т Ш . - 1908. - Т. 10. - 152 с.  
  12. М а т е р і а л и до української етнології. Видання Етнографіч -
  ної комісії Н Т Ш . - 1919. - Т. 19 - 20. - 392 с.  
  13. М и ш а н и ч О. В. Українська література II пол. XVII ст. і усна
  народна творчість / АН УРСР; Ін-т л і т е р а т у р и ім. Т. Г. Шевченка .  
  - К.: Н а у к о в а д у м к а , 1980. - 342 с.  
                         

СТУДЕНТСЬКІ РОЗВІДКИ

 

 

УДК 007:304:655 (477) (092)

 

АТАМАНЮК І. І.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.