Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

С Т У Д Е Н Т С Ь К І Р О З В І Д К И 

хоч іноді згадувалося [7, с. 90 — 97], то в Москві у всесоюзних виданнях створення КП в Україні пов'язувалось винятково з 1922 р. В 1958 р. на Міжнародній бібліографічній конфе ренції у Польщі виступила Н. Лаврова зі Всесоюзної КП, яка сказала, що «З августа 1920 г. в Москве организована Россий-ская Книжная палата, а с 1922 г. начинается организация палат в других республиках Советского Союза» [5, с. 5 —7|. 22 лютого 1958 р. Ю. Меженко звернувся навіть до редакції «Советской библиографии» з приводу постійної помилки щодо дати створення КГІ України, намагаючись перекона-ти, що вона функціонувала з 1919 р. і навіть мала власні ви-дання, але його звернення залишилось без уваги.

 

Функціонування КП на чолі з Ю. Меженком засвідчило існування бібліографії як окремої самовартісної дисципліни зі своїми спеціальними завданнями та специфічними мето-дами. Україна вперше одержала власну державну бібліогра фію, предметом вивчення якої стала саме українська книг.) (незалежно від місця її видання) та вся друкарська продук ція на території України. Саме функціонування Палати на дало реального змісту Закону про обов'язковий примірник, тоді ж започатковано було створення зведеного каталогу найбільших бібліотек України, відпрацьовані елементи ме-тодики його складання. Під керівництвом Ю. Меженна КІІ вперше поставила завданням державного значення — скла дання Українського бібліографічного репертуару.

 

1 . Г у м е ш о к М . П . Б і л я д ж е р е л у к р а ї н с ь к о ї р а д я н с ь к о ї бібліо-г р а ф і ї / [ А Н У Р С Р , Львівська н а у к о в а бібліотека ім. В. С т е ф а н и к л, редкол . : М. В. Г а л у ш к о (відп. ред.) та ін.]. — К.: Н а у к , д у м к а , 1991. - 152 с.

 

2 . Д а ш к е в и ч Я . І І е с к о р е н и й л и ц а р у к р а ї н с ь к о ї к н и г и // Сло-во і час. - 1992. — № 6.

 

3 . К о в а л е в с ь к и й Ю . Б і б л і о г р а ф і я й У к р а ї н с ь к и й Б і б л і о г р а ф і ч н и й інститут . — К., 1969.

 

2 9 4


А Т А М А Н Ю К І. І.

 

4 . С т р і ш е н е ц ь H . В . Б і б л і о г р а ф і ч н а с п а д щ и н а Ю р і я М е ж е н к а / [І І Л Н У к р а ї н и , Н а ц . б - ка У к р а ї н и ім. В. І. Вєрнадського] . — К.:

 

111.УВ, 1997. - 144 с.    
  5 . С т р і ш е н е ц ь Н . Ю р і й М е ж е н к о та б і б л і о г р а ф і я російської
п е р і о д и к и / / Вісник К н и ж к о в о ї П а л а т и . 1998. — № 9 .
  6. У к р а ї н с ь к а р а д я н с ь к а б і б л і о г р а ф і я / [за ред . Ф. К. С а р а н и ,
Д. Д. Т а р а м а н о в а ] . - К„ 1980. - 182 с.    
  7 . М а р т и н о в І . Ф . П р о п о ч а т о к д е р ж а в н о ї б і б л і о г р а ф і ч н о ї ре -
і ( грації в У к р а ї н с ь к і й P C P / / Бібліотекознавство та бібліографія .
- 1971. - Вип. 11.    

УДК007:304:01: (477) (092)

 

 

ВАДЮК Т. Б.

 

БІБЛІОГРАФІЯ В ЖИТТІ ТА ТВОРЧОСТІ ІВАНА КРИП'ЯКЕВИЧА

 

Р о з г л я н у т о з н а ч е н н я внеску Івана К р и п ' я к е в и ч а в історію україн - ської бібліографії . О с о б л и в у увагу з о с е р е д ж е н о н а с п і в п р а ц і вче н о г о з Н а у к о в и м т о в а р и с т в о м ім. Т . Ш е в ч е н к а га б і б л і о г р а ф і ч н і й діяльності н а с т о р і н к а х п е р і о д и к и . О к р е с л е н о о с н о в н і методи, в и к о р и с т а н і н а у к о в ц е м д л я с т в о р е н н я якісної ф у н к ц і о н а л ь н о ї б і бліографїї .

 

Ключові слова: бібліографія, бібліограф, бібліографічна діяльність, джерела, документ, матеріали.

 

Сучасне українське бібліографознавство має чимало досліджень, присвячених теорії та історії бібліографії, ме тодиці та організації бібліографічної діяльності бібліотек, різноманітних установ та закладів. У колі проблем історич-ного розділу бібліографознавства є тема «Українські вчені та бібліографія», вдале розкриття якої суттєво доповнить творчу спадщину таких відомих істориків вітчизняної біблі-ографії, як М. Ясинський, І. Корнєйчик, М. Гуменюк.

 

Знайомство з життям і діяльністю таких видатних віт-чизняних вчених, як М. Грушевський, І. Огієнко, В. Винни-ченко, А. Кримський, М. Возняк та багатьох інших, дає змо-гу по-новому підійти до оцінки бібліографії як суспільного явища, визначити її роль як фундаменту історичних, літе-ратурознавчих, мовознавчих, етнографічних та інших важ-ливих досліджень, що стали надбанням світової культури.

 

Серед славетних імен особливе місце займає постать ві-домого вченого, що досяг незбагненних вершин наукового пізнання. І. Крип'якевич, відомий для всіх як історик, на-справді зумів гармонійно поєднати різноманітні види ді-

 

2 9 6


В А Д Ю К Т . Б .

 

Яльності: бібліографічну, популяризаторську, педагогічну, при чому, кожі іа з них по-своєму послуговувалась історії нашої держави. Творча доля вченого була нелегкою, проте завжди у життєвих колізіях він зберігав наукову порядність, виваженість та сумлінність. У ньому йому допомогла бібліо-графічна робота, яку він шанував і вважав підвалинами на-укового дослідження.

 

Історик Я. Дашкевич надзвичайно вдало помітив у ве-ликій науковій спадщині І. Крип'якевича:«...дві лінії твор-чості - дослідницьку і популяризаторську, які не проти-річили, а навпаки, гармонійно доповнювали одна одну...»

 

[2,с. 15].

 

Небагатьом людям талант дозволяє тримати одночасно в одній руці два пера — перо академічного вченого і перо популяризатора науки. І. Крип'якевич поєднував дві лінії творчості — дослідницьку і популяризаторську — важко на-віть визначити, котрій з них віддавав перевагу.

 

Свої перші кроки на ниві науки І. Крип'якевич зробив у журналі «Записки наукового товариства ім. Т. Шевчен-ка» (далі ЗНТШ). І. Крип'якевич, опублікував на сторінках цього видання чимало статей, оглядів, списків, некрологів з бібліографічним знаряддям тощо. Навіть побіжний огляд більш ніж 150 томів ЗНТШ свідчить про те, що питанням книгознавства та бібліографії тут надавалась значна увага, а бібліографічні відділи ЗНТШ — «Бібліографія», «Наукова хроніка», «Замітки історичні, археологічні і критичні» — велись старанно і ретельно.

 

Починаючи з 1905 p., ЗНТШ зарясніли науковими роз-відками І. Крип'якевича. В цьому ж році молодий учений друкує свою першу бібліографічну роботу — огляд змісту газет «Діло», «Руслан», «Буковина» та львівського журналу «Нива». Знайомство з першими бібліографічними спроба-ми І. Крип'якевича засвідчує високу бібліографічну культу-ру укладача: ретельність та увагу до розписування матеріа лу, повноту бібліографічного опису.

 

Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.