Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Імчимо помітний стрибок до зростання кількості видань 

- 112;

 

за тематичною ознакою, у видавництві «Львівська по-III ехніка» вийшло найбільше книг, присвячених економі-ці(30%),хімії (10%), архітектурі та комп'ютерним наукам

 

(6%).

 

Отже, вивчення репертуару книг видавництва «Львів-I і.ка політехніка» дає можливість окреслити перспективи II р іоритетних напрямків видавничої політики. Порівнюючи

 

І і і іькісні і якісні показники видань, ми отримали об'єктивну картину стану і розвитку видавничої діяльності універси-тетського видавництва, його тематичних напрямів.

 

Репертуарна політика університетського видавництва невід'ємно пов'язана зі співробітництвом установи з пев-ною групою авторів. Увесь науковий потенціал «Львівської політехніки» створений провідним авторським колом. Вза-ємний творчий тандем є чинником, який надає успіх авто-рові, а видавництву — престиж [9].

 

Видавцям рекомендуємо збагачувати репертуар ви-давництва потенційно високотиражними довідковими та науково-популярними виданнями, що дасть змогу компен-сувати ймовірні витрати на підготовку видань наукових.

 

Варто наголосити, що серед спеціалізованих видав-ництв навчальних закладів західного регіону видавництво при Національному університеті «Львівська політехніка» є найпотужнішим.

 

 

1. Б е к к е р - Н и л ъ с е н Т. У н и в е р с и т е т как издатель / /
Э ф ф е к т и в н о е к н и г о и з д а н и е : Сб . статей . — М: Весь м и р . — 2002.
- С . 1 0 2 - 1 0 7 .      

 

2. В и д а в н и ц т в о «Львівська політехніка»: Каталог . — Львів: [ Е л е к т р о н н и й ресурс] . — Р е ж и м доступу: w w w . U R L : < h t t p : / / v l p . c o r n . u a / r u b r i c s > .

 

3 . В и д а в н и ц т в о «Літопис»: І І р а й с - л и с т [ Е л е к т р о н н и й ресурс].

 

— Р е ж и м доступу: w w w . URL: < h t t p : / / s p r e a d s h e e t s . g o o g I e . c o m / pub?key=rHbS _ McVhQyRcFcHQJlTUSA> . - 2010.

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В        
4 . В и д а в н и ц т в о «Львівська політехніка»: П р о н а ш е в и д а в ш і
цтво [ Е л е к т р о н н и й ресурс] . — Р е ж и м доступу: <ЬН:р://
v l p . c o m . u a / аЬои£>.        
5 . В и д а н н я . О с н о в н і в и д и , т е р м і н и та в и з н а ч е н н я . Д С 1 V
3017—95. — К.: Д е р ж с т а н д а р т У к р а ї н и , 1996. — 48 с.  
6. Головата Л. В. У н и в е р с и т е т ы и н а у ч н о е к н и г о и з д а н и е (вто
р а я п о л о в и н а XVIII — п е р в а я ч е т в е р т ь XIX в.) // К н и г а . Исследов. і
н и я и м а т е р и а л ы . - Сб . 60. - М.: К н . п а л а т а , 1990. - С. 1 1 5 - 1 3 1
7 . Е л е к т р о н н и й каталог: Львівської н а у к о в о ї бібліотеки

ім. В. С т е ф а н и к а . — Р е ж и м д о с т у п у : w w w . U R L : < h t t p : / / a l e p h . l s l ІУІУ . иа:8991/Р/> .

 

8. Зелінська Н. В. У н і в е р с и т е т с ь к е в и д а в н и ц т в о вчора, сього; і

 

ні, завжди? / Д р у к а р с т в о , 2005. — № 6 . — С. 14 — 17.

9. П р о б л е м и і п е р с п е к т и в и д і я л ь н о с т і в и д а в н и ц т в а п р и вшцо му н а в ч а л ь н о м у з а к л а д і (на п р и к л а д і в и д а в н и ц т в а Н а ц і о н а л ь н о ї о у н і в е р с и т е т у «Львівська політехніка») / Р . С а м о т и й / / Вісн. Д н і п р о п е т р . ун - ту . — Д . , 2003. — Вип . 6: Л і т е р а т у р о з н а в с т в о . Ж у р н . і лістика . - С. 2 9 4 - 3 0 0 .


УДК 007:304:655 . ( 3 9 8 )

 

ЯНІВ Г. Я.

 

 

ВИДАННЯ ФОЛЬКЛОРНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

КІНЦЯ X I X — ПОЧАТКУ XX ст .

 

(НА ПРИКЛАДІ ЧАСОПИСІВ ЕТНОГРАФІЧНОЇ КОМІСІЇ НТШ)

 

 

В и с в і т л е н о ф о л ь к л о р н у т а е т н о л о г і ч н у д і я л ь н і с т ь н а у к о в ц і в Ет-н о г р а ф і ч н о ї комісії Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а ім. Т . Ш е в ч е н к а . Роз - і і я н у т о о с о б л и в о с т і н а у к о в о ї р о б о т и д о с л і д н и к і в та їх п о г л я д и щ о д о з б и р а н н я у к р а ї н с ь к о ї у с н о п о е т и ч н о ї т в о р ч о с т і . П р о а н а л і -

 

ю в а н о п е р і о д и ч н і в и д а н н я комісії — « Е т а о г р а ф і ч н и й з б і р н и к »
і,і « М а т е р і а л и д о у к р а ї н с ь к о - р у с ь к о ї етнології» . О с о б л и в у у в а г у

 

ніернено н а н а у к о в і к о н ц е п ц і ї І . Ф р а н к а т а В . Г н а т ю к а , з б и р а н н я і .» о п р а ц ю в а н н я н и м и ф о л ь к л о р у .

 

Ключові слова: Етнографічна комісія НТШ, український фольклор, Надання українського фольклору, фольклорний та етнографічний ма-теріал, «Етнографічний збірник», «Матеріали до українсько-руської етнології».

 

Наприкінці XIX — на початку XX ст., зокрема в 1898 — 1929 рр., результати плідної фольклористичної праці на-уковці Етнографічної комісії НТШ публікували у спеці-алізованих часописах — «Етнографічному збірнику» та «Матеріалах до українсько-руської етнології». Використо-вуючи наукові методи збирацько-дослідницької роботи, вчені підходили до вивчення фольклористичних проблем серйозно та фахово. Упродовж 1895 — 1898 рр. щорічно ви-ходив один том «Етнографічного збірника», а з часу ство-рення Етнографічної комісії — по два томи на рік. У 1899 р. засновано «Матеріали до українсько-руської етнології» (з

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І Б

 

1909 р. виходять під назвою «Матеріали до української < і нології»). Крім того, наукові розвідки друкувалися на і їм рінках «Записок Наукового товариства імені Шевченки н «Літературно- науковому віснику», в «Пам'ятках украіі йми руської мови і літератури».

 

Б основному всю роботу над підготовкою перших їм мів «Етнографічного збірника» здійснював І. Франко, яким певний час очолював комісію. Його зусиллями видано пм над ЗО книг фольклорних матеріалів. І. Франко займався і и лише редагуванням збірника, а й вмішував у ньому вели» \ кількість власних записів. Згодом створив свою школу до слідників та збирачів народної творчості, найвизначнішії ми представниками якої були: В. Гнатюк, Ф. Колесса, О. І \м дольський, В. Шухевич, С. Людкевич.

 

Розвідки з українського фольклору становлять важливу частину усього наукового доробку І. Франка. Це Ґрунтовні дослідження, рецензії і відгуки на праці українських та :і,і рубіжних вчених про народну творчість, велика кількість публікацій українського фольклору, найбільшою з яких с «Галицько-руські народні приповідки», що видана в трьох частинах «Етнографічного збірника», а також ряд перекл.і дів на українську мову уснопоетичних творів інших народні та перекладів українських народних пісень на польську і 111 мецьку мови.

 

Багато працюючи в галузі фольклористики, І. Франко висловив свої погляди щодо української народної творчос-ті. Він вважав, що фольклор має соціальний характер, тому його треба досліджувати в нерозривному зв'язку з тими умовами життя народу, на ґрунті яких він виник і які ві-добразив. В одній із найкращих своїх фольклористичних праць «Жіноча неволя в руських піснях народних» І. Фран-ко показав відображення тяжкого соціально-економічного становища народу в усній народній творчості, тобто висло-вив думку про повну залежність фольклору від соціально-економічних умов життя.

 


Янів Г. Я.

 

Ще однією типовою особливістю української народної і мі ірчості, за І. Франком, є гуманність. Як вважав науковець, мі українського народу властиві чуйність та вразливість до шедолених і пригноблених, тому вся народна поезія, каз-ні, легенди та інші жанри фольклору пройняті високими i уманними почуттями. Чи не найбільш характерною озна-мчо української народної творчості І. Франко вважав її реа-

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.