Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

РЕПЕРТУАРНА ПОЛІТИКА ВИДАВНИЦТВА «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»(2005-2009 РР.)

 

 

Висвітлено п р о б л е м и і п е р с п е к т и в и д і я л ь н о с т і в и д а в н и ц т в п р и в и щ и х н а в ч а л ь н и х закладах . П р о в е д е н о м а р к е т и н г о в е д о с л і д и » і ня в и д а н ь в и д а в н и ц т в а «Львівська політехніка» . З д і й с н е н о а п а ш і

 

й о г о с у ч а с н о г о р е п е р т у а р у . Н а основі а н а л і з у з ' я с о в а н о типові
р и с и в и д а в н и ч о ї діяльності у н і в е р с и т е т с ь к о г о в и д а в н и ц т в а .
Ключові слова: видавництво, репертуар, видання.
Сьогодні видавництво Національного університе

Ту «Львівська політехніка» — це середнє за потужністю книжково-журнальне видавництво, що має у своєму складі редакційно-видавничий відділ, комп'ютерний і поліграфіч-ний центри, відділ маркетингу та розповсюдження, центр прикладних інформаційних технологій і виконує широким спектр редакційно-видавничих, додрукарських та полігра-фічних робіт.

 

Видавництво, що функціонує в університетському се-редовищі, відрізняється від «звичайного» видавничого осе-редку, головне, тим, що не претендує на великі комерційні прибутки. Проте це не означає, що воно не дбає про ринко-вий успіх. Такі видавничі осередки повинні присвячувати свою працю довгостроковим проектам, допомозі авторам-початківцям, виданню книг на «мертвих» мовах, оцінювати рукописи за науковою цінністю, бути готовими до розпо-всюдження книг на географічно віддалених ринках від міс-ця розташування видавництва, надавати безкоштовні при-

 

2 7 0


С Е Н И К О . Ю .

 

мірники бібліотекам тощо. Однак видавництва при вишах мають полегшений доступ до авторів, насамперед, виклада-чів та дослідників університету, кваліфікованих рецензен-тів, можливість безкоштовного рекламування у виданнях іа кладу та під час різних наукових заходів, прямі фінансові субсидії, використання студентства як головного сектора збуту та ін. [8].

 

Сучасний репертуар видавництва формують наукові та навчальні видання (підручники, навчальні посібники, павчально-методичні видання, монографії), а також ви-моги до авторських рукописів підручників, навчальних посібників і монографій. Одним із важливих напрямків у діяльності видавництва є випуск довідкової літератури, на-самперед — словників. Також видавництво випускає у світ науково-популярну, художню літературу та періодичні на-укові видання — вимоги видавництва до оформлення руко-писів та електронних версій статей фахових видань, Вісник Національного університету «Львівська політехніка», між-відомчі науково-технічні збірники та наукові журнали. На поліграфічній базі видавничого осередку від 1998 р. друку-ється освітній студентський тижневик «Аудиторія». Всього в репертуарі видавництва — понад 680 видань (див. Табл. 1).

 

Книги видавництва охоплюють різноманітні галузі знань: математику, фізику, хімію, економіку, механіку, елек-тромеханіку, електроенергетику, радіотехніку, електроніку, метрологію, комп'ютерні науки, архітектуру, будівництво, геодезію, історію, філософію, мовознавство, суспільство-знавство.

 

Для аналізу сучасного репертуару видавництва було проведено маркетингове дослідження за 5 років (2005 — 2009 рр.) [З, 7]. В результаті виявлено, що переважають на-укові (монографії, збірники матеріалів, збірники наукових праць) та навчальні видання (навчальні посібники, підруч-ники та навчально-методичні книги). На основі цього мож-на говорити, що видавництво чітко орієнтоване на випуск наукової та навчальної книги.

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І Б

 

Таблица І

 

Т и п о л о г і ч н а с т р у к т у р а н е п е р і о д и ч н и х в и д а н ь в и д а в н и ц т в а « Л ь в і в с ь к а п о л і т е х н і к а »

з а 2 0 0 5 - 2 0 0 9 р р .

 

Види     Кількість назв к н и г і б р о ш у р  
Т и п и              
літерату -           ВСЬОІІІ  
в и д а н ь            
ри    
  за 5  
              рокіп  
                 
  Монографії  
                 
  Матеріали              
  конферен- -  
  Цій              
Н а у к о в а                
Збірники              
               
  Наукових  
  Праць              
                 
  Тези      
  Доповідей - -  
               
                 
  Підручники  
                 
  Навчальні  
  Посібники  
               
                 
  Навч.-метод. -    
Н а в ч а л ь н а Посібники -  
             
               
                 
  Конспекти      
  Лекцій - -  
               
                 
  Збірники          
  Задач - - - -  
               
                 
  Практикуми - -  
                 
  Словники -  
                 
  Енцикло-              
  Педії - - - - - -  
               
Довідкова                
Довідники - - -  
                 
  Бібліогра-              
  фічні покаж- - -  
  Чики              
                 

 

гіг


              С Е Н И К О . Ю .  
                   
Види     Кількість назв к н и г і брошур  
Т и п и                
літерату-             Всього  
видань              
ри   за 5  
     
                років  
                   
Художня Збірки вір-          
шів -   - -  
                 
                   
Науково- Науково-                
популярні -   -  
популярна    
монографії                
                 
                   
Всього   ЗО    
                   

 

З графіка (рис. 1) бачимо, що кількість видань, почина-ючи з 2005 р. зростає, далі коливається від більшого до мен-шого значення та сягає найвищої точки вже у 2009 р.

 

Отже, прогрес значний і, сподіваємося, що в 2010 р. ми зможемо спостерігати ще більшу кількість назв*.

 

З огляду на тематику репертуару видавництва (рис. 2), видно, що найбільше вийшло видань, присвячених таким наукам, як: економіка (30%), хімія (10%), архітектура та комп'ютерні науки (6%) [2].

 

Здійснений аналіз репертуару неперіодичних видань видавничого осередку «Львівська політехніка» засвідчує:

 

пріоритетним напрямком у діяльності видавництва є випуск наукової і навчальної літератури (за 5 років було ви-пущено 174 навчальні видання та 151 наукове);

серед навчальних видань видавництва найбільше навчальних посібників — 142; підручників випущено 19. Трапляються навчально-методичні посібники (5 видань), конспекти лекцій (4 видання), практикуми (3 видання), збірники задач (1 видання);

серед наукових книг переважають збірники наукових праць (72 видання), монографії (41 видання). Також мають місце матеріали конференцій (22 видання) і тези доповідей (16 видань);

* С т а т т я н а п и с а н а в 2009 р.

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

 

 

2 0 0 9
Рис . 1 . Ч а с т о т а в и х о д у в и д а н ь у світ за р о к а м и

 

 

            *  
            1>ч  
              я  
ЗО       о     * _  
  Ш я а.    
    і- а. ш    
  & а»   ш  
  M >г-   X    
  Я S £ ш   н  
  X Ф • z— а.    
  с П і-   О  
О х   t - О. £  
"5. а - 5 - О  
о_ О < ш е о    
             
               
               

 

Рис . 2 . Т е м а т и ч н и й а н а л і з в и д а н ь

 

чільне місце серед книг видавництва посідають до-відкові видання, насамперед, бібліографічні покажчики учених «Львівської політехніки» (11 видань). Важливим на-прямком у діяльності видавництва є випуск словників (7 ви-дань). Довідників вийшло всього 2 видання;

крім вищеперелічених видів літератури, видавничий осередок видає науково-популярні (10 видань) та художні (збірки віршів — 3 видання) книги;

в 2005 р. спостерігається поступове зростання кількос-ті книг видавництва до 2007 р. (з ЗО до 94 видань), 2008 р. спостерігаємо зменшення кількості видань (75), а у 2009 р.

 

2 7 4


С Е Н И К О . Ю .

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.