Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Це наглядно ілюструє, зокрема, відгук В. Гнатюка на ви-дання «Казки братів Гріммів» (у перекладі О. Макарушки). Так, аналізуючи збірку «Казки братів Гріммів» він звертає 


П Р А Ц І З Д О Б У Б А Ч І Б

 

увагу її видавця — товариства «Просвіта» — на відсутність таких елементів апарату, як зміст в кінці книги, належне оформлення титульного аркуіпа, а також брак реєстру ви дань самого товариства: «Одну лиш увагу мусимо звернуті і на адресу видавців чи редакторів поодиноких книжочок Чому в книжочках не подасть ся змісту при кінци, як то повинно-б бути? Таж се річ дуже потрібна. Так само чому хм окладинці книжочки не друкуєть ся реєстру всіх видань То-вариства? Чи се причиняє так богато коштів?Іще одно.На

 

книжцї подасть ся наголовок: «Казки братів Ґріммів» і біти, ше нічого. Дивимось до змісту, тих казок є всього шість. Чиж Ґрімми видали їх лише стілько? Требаж було зазначити, що се є частина перша, чи яка там, а коли Товариство не маєна

 

меті видавати їх більше, то належало наголовок змінити від-повідно, хоч би на такий: Вибір з казок бр. Ґріммів» [6].

 

Завдяки відповідному апарату у виданні «Народні ка і ки та вигадки, їх мандрівки та переміни», на думку В. Гна тюка, краіце сприймався і недосить вдалий переклад казок В. Клоустона, зроблений А. Кримським: «Треба піднести зроблені перекладником численні замітки, деякі навіть до-сить широкі, що подавав він до перекладу. Без них справ ді переклад не мав би ніякої вартости, якої з ними набуваї Дальше: покажчик творів і імен власних, що дуже улекшуе перегляд праці» [8, с. 29].

 

Окрім перерахованих критеріїв (виклад, мова, апарат ви-дання), українські друки оцінювалися за рівнем художньо-го оформлення та друкарського виконання. Проаналізовані нами матеріали свідчать, що поруч зі смаком оформленими виданнями, досконало виконаними у поліграфічному від-ношенні, траплялись праці недбалі та з друкарськими по-милками. На це звертали увагу українські діячі.

 

«Видано книжку гарненько і поправно», — писав М. Грушевський про видання повісті І. Франка «Для домаи і нього огнища» [9, с. 35]. «Книжечка видана дуже елегантно на велїновім папері, в гарній полотняній оправі, з золотими

 

2 6 4


І І А Л Ю Х О . В .

 

берегами», — відгукувався він про збірку поезій «Мій Ізма-рагд» [10, с.179].

 

«Книжка прикрашена кількома портретами та ілю-

 

і грациями» — зазначав критик під криптонімом Р. Д., ре-

і іензуючи працю «Начеркь исторіи уній рускои церкви зь І'имомь» [23, с. 19]. «В тексті є два портрети: цісаря Фер-динанда і Франца Иосифа...», — позитивно стверджував анонімний рецензент праці Л. Селянського «У пятьдесяту річницю знесеня панщини і відродженя галицкої Руси» 122, с. 136].

 

Однак, відгукуючись про видану у Львові Г. Величком « Народописну карту українсько-руського народу», О. Ко-ниський, серед недоліків, першочергово вказував на її не-задовільне друкарське виконання: «Передовсім карта д-ра Величка невдовольняє нас з боку зверхнього. Звістно — се вина не за автором карти! Очевидно, що картографія у І Іьвові стоіть вельми слабо, і було б геть ліпше і користнїй-піе вдати ся до картографічних закладів у Відні, або в Па-рижі. Карта України-Руси, що вийшла у Львові, зроблена ювсїм не по художницьки, недбало, і з сього боку робить досить неприємне вражінє. Картограф не попильновав на-віть дібрати відповідні краски. Жовтий колір зовсім не з придатних» [15, с. 43].

 

«Зрештою друкарських помилок поправлених і непо-правлених видавцем, є значне число, а се в такім виданю дуже не добре», — констатував І. Франко, оцінюючи дру-карське виконання збірника документів Ставропігійсько-го інституту «Monumenta confra terni ta tis Stauropigianae leopoliensis, sumptibus Instituti Stauropigiani» [28, c. 19].

 

A на думку В. Гнатюка, «красші і численнїйші» ілюстра-ції у казці І. Франка «Лис Микита» забезпечили б цьому ви-данню «ще більший круг читачів, як доси» [4, с. 35].

 

Отже репрезентовані матеріали у «ЗНТШ» га «ЛНВ» за-свідчують, що українські видання Львова кінця XIX — по-чатку XX ст. стають об'єктом пильної уваги та наукового

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

 

інтересу тогочасних українських учених, зокрема В. Гнати і ка, М. Грушевського, Ф. Колесси, О. Кониського, С. Том.і шівського, І. Франка та інших визначних діячів. Україна.і і видання різняться за рівнем текстологічної підготовки, мои ним забарвленням, конструктивністю апарату, і, зрепггок і, за оформленням та друкарським виконанням, а тому різної' > є їх оцінка з боку критики. Особливо проблемною видасть* і українська книга Львова у мовному відношенні, що зумои лено значним впливом мовних культур інших народів, зо крема польської та російської. Важливою є також комплек сна оцінка цих видань як сумарної праці автора, редактора, видавця, художника-ілюстратора та друкаря, що вигляди і цілком сучасно в контексті трактування книги з позиції" культури видання.

 

 

  1. Б. [Рецензія] . М. У м а н е ц ь і А. Спілка . С л о в а р ь р о с и й с ь к о
у к р а ї н с ь к и й . Т . 1: А - К , Т . 2: Л - П . Льв . , 1893 і / Б . // За
п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1895. — Т. 8. —
С . 5 5 - 5 8 .              
  2 . Б і б л і о г р а ф і я З а п и с о к Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а імені Ш е в ч е н
ка . - Т. 1 - 2 4 0 / укп . Василь М а й х е р . - Львів, 2003. - 742 с.
  3. Б і л е ц ь к и й В. [Рецензія] . M o n u m e n t a confraternitali.-.

s t a u r o p i g i a n a e leopoliensis edidit Dr . W l a d i m i r Milkowicz . Льв., 1895

 

/ Василь Б і л е ц ь к и й / / З а п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш є н
ч е н к а . - 1895. - Т. 5. - С. 5 0 - 5 3 .      
4. В. [В. Гнатюк] . Л и с М и к и т а . З н і м е ц ь к о г о п е р е р о б и в Іван
Ф р а н к о . (Видане р у с ь к о г о Педагогічного т о в а р и с т в а . Ч . 100). У
Львові, 1902 / В. //   Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник . 1902. -
Т. 17. - С. 35.              
5. В. [В. Гнатюк] . [Рецензія] . П а в л о Граб . Д о л я . П е р е с ь п і в и  

« Д р і б н а бібліотека», к н и ж е ч к а 18. Львів, 1897. Н а к л а д о м р е д а к ц и ї «Зорі» / В. // Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник . — 1898. — Т. 1. — С. 202.

 

6. В. Г. [В. Гнатюк] . [Рецензія] . К а з к и братів Ґріммів . Переклли
О с т а п М а к а р у ш к а . В и д а н е Руского Т о в а р и с т в а Педагогічного

Ч. 66. Львів, 1899 / В. Г. // Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник . — 1899 - Т. 7. - С. 2 0 1 - 2 0 2 .

 

2 6 6


                  І І А Л Ю Х О . В .
7. В и д а в н и ч а с п р а в а та р е д а г у в а н н я в Україні: постаті і дже -
цена (XIX — п е р ш а т р е т и н а XX ст.): навч . п о с і б н и к д т я студ. вузів
/ лвт . - упор . Н. В . Зелінська / За ред . Н. Зелінської . Львів: Світ,
.'003. - 612 с.                    
8. Г н а т ю к В. [Рецензія] . В. А. К л о у с т о н . Н а р о д н і к а з к и та ви-
І . ІДКИ,їх в а н д р і в к и та п е р е м і н и . З англійської м о в и переклав
А К р и м с ь к и й . Льв . , 1896 / В . Г н а т ю к // З а п и с к и Н а у к о в о г о това-
риства і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1897. — Т. 16. — С. 25 — 29.      
9 . Г р у ш е в с ь к и й М . [Рецензія]. «Для д о м а ш н ь о г о о г н и щ а » (по-
нить Івана Ф р а н к а ) / М . Г р у ш е в с ь к и й / / Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й
ніс ш и к . - 1898. - Т. 1. - С. 2 6 - 3 5 .              
10. Г р у ш е в с ь к и й М .   [Рецензія]. М і й Ізмарагд, поезиї Івана
Ф р а н к а , Львів, 1898 / М. Г р у ш е в с ь к и й / / Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й
ністник. - 1898. - Т. 2. - С. 1 7 3 - 1 7 9 .            
11. Г р у ш е в с ь к и й М . [Рецензія]. Пересторога, р у с ь к и й памят -
ник п о ч а т к у XVII віка, і с т о р и ч н о - л ї т е р а т у р н а с т у д и я д р а К и р и л а
С і у д и н с ь к о г о . Льв . , 1895 / М . Г р у ш е в с ь к и й / / З а п и с к и Наукового
товариства і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1896. — Т. 12. — С. 21—30.    

 

12. Г р у ш е в с ь к и й М . Л и н г в и с т и ч е с к о - и с т о р и ч е с к і я и з с л К д о в а н і я

 

о н а ч а т к а х ъ г о р о д а Л ь в о в а и окрестностей его съ возрЬніемь на 11 р е д и с т о р и ч е с к і я в р е м е н а переселенія славянскихъ и р у м ы н с к и х ъ

п л е м е н ъ и з ъ п р и д у н а й с к и х ъ с т р а н ъ в п р е д к а р п а т с к і я области,
паписа;гь А . С . П е т р у ш е в и ч ъ , Льв., вип . 1 - 1 8 9 3 , И - 1 8 9 6 , І І І - 1 8 9 7 ;

() с о б о р н о й б о г о р о д и ч н о й ц е р к в и въ городЬ ГаличЬ п р о и с х о д я щ е й

 

изь п е р в о й п о л о в и н ы XII столЬтія, составить А . С . П е т р у ш е в и ч ъ ,
Вип. 1., Льв., 1899 / М . Г р у ш е в с ь к и й // З а п и с к и Н а у к о в о г о това-
риства і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1900. — Т. 37. — С. 10 —12.    
13. Квіт С. М. Д м и т р о Д о н ц о в і « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й ві-
с п і и к » («Вістпик») на тлі р о з в и т к у української л і т е р а т у р и і ж у р -
н а л і с т и к и 20 —30-х років . Ідеологічні, естетичні та організаційні
п р и н ц и п и : а в т о р е ф . дис ... д - ра ф і т о л , наук: 10.01.08 / Квіт Сергій
М и р о н о в и ч ; К и ї в с ь к и й н а ц і о н а л ь н и й ун - т ім. Тараса Шевченка .
- Київ, 2000. - 36 с.              
14. Колесса Ф. [Рецензія]. К о н и с ь к и й О. Я. Д и т и н н и й вік
Т. Г. Ш е в ч е н к а ( к р и т и ч н о - б і о г р а ф і ч н и й нарис), Льв., 1892; Па -
р у б о ч и й вік Т. Г. Ш е в ч е н к а до в и к у п у з крепацтва (1829 — 1838),
                     

к р и т и ч н о - б і о г р а ф і ч н и й н а р и с , Льв., 1894; Т. Ш е в ч е н к о під час пе-р е б у в а н н я его в академії художеств, Льв., 1894; Т. Ш е в ч е н к о під час розцьвіту його к е б е т и до а р е ш т у його (1845 — 1847). Льв., 1895 // З а п и с к и Н а у к о в о г о товариства і м е н и Шевченка . — 1896. — Т. 9. — С. 24 - 37.

 

 


П Р А Ц І З Д О Б У В А Ч І В

 

15. К о н и с ь к и й О . [Рецензія]. Н а р о д о п и с н а к а р т а у к р а ї н с ь к о руського н а р о д у . З л а д и в д р . Гр. Величко . К о ш т о м і з а х о д о м тон.і

 

риства «Просвіта» Льв . , 1896 / О . К о н и с ь к и й / / З а п и с к и Н а у к о в о
го т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1897. — Т. 16. — С. 42 — 45.
  16. К о п а ч І. [Рецензія] . Вячеслав Б у д з и н о в с к и й . Хлопска по
сїлїсть в Г а л и ч и н і і н о в о ч а с н і с у с н і л ь н о - р е ф о р м а т о р с к і змагап і
Льв . 1895, стор . 117 ( п е р е д р у к з « Н а р о д а » ) / І . К о п а ч . // З а п и с
ки Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . 1895. — Т. 7. —
С . 4 8 - 4 9 .          
  17. К о п а ч І . [Рецензія] . Щ у р а т Василь . Ч е р н е ч а р е с п у б л и к а н.і
А ф о н ї ( Д р і б н а бібліотека К о с т я П а н ь к о в с ь к о г о кн . 8) Льв . 1895,

ст. 62 / І. Копач. — З а п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Шевчеі і

 

ка. - 1895. - Т. 5. - С. 48 - 50.        
18. К о р б и ч Г . Ж у р н а л « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вісник» львіи
ського п е р і о д у (1898 — 1906) / Г а л и н а К о р б и ч . Київ: О б е р е г и ,
1999. - 144 с.              
19. К о р б и ч Г. Г. « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вісник» (1898  
1906 pp . ) і у к р а ї н с ь к и й л і т е р а т у р н и й п р о ц е с : дис... к а н д . ф і л о і
наук: 10.01.02 / К о р б и ч Г а л и н а Г р и г о р і в н а ; Н А Н У к р а ї н и ; І н с г и
т у т л і т е р а т у р и ім. Т. Г. Ш е в ч е н к а . — Київ, 1994. 189 с.    
20. К о р д у б а М . [Рецензія] . М и к о л а с в и ч Як. О п и с г е о г р а ф і ч н о -
с т а т и с т и ч н и й повіта К а м я н е п к о г о . Львів, 1894 / М . К о р д у б а / /
З а п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1896. — Т.

- С. 5 2 - 5 5 .

 

21. Л е с ь к о в а М . П . « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вісник» як к у л ы у -
р о л о г і ч н е д ж е р е л о д у х о в н о г о в і д р о д ж е н н я у к р а ї н с ь к о ї нації, 20-
40-і р о к и XX ст.: д и с . канд . ф і л о л . наук: 10.01.08 / Л е с ь к о в а М а й я
П е т р і в н а ; К и ї в с ь к и й н а ц і о н а л ь н и й у н - т ім. Т а р а с а Ш е в ч е н к а .
Київ, 1996. - 232 с.        
22. [Рецензія] . У п я т ь д е с я т у р і ч н и ц ю з н е с е н я п а н щ и н и і від-

р о д ж е н я г а л и ц к о ї Руси . Н а п и с а в Л ю б о м и р С е л я н с ь к и й . У Львові

 

1898 // Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вісник . — 1898. — Т. 2. — С. 136.  
23. Р . Д . [Рецензія] . Н а ч е р к ъ и с т о р і и у н і й р у с к о и ц е р к в и зі.
Р и м о м ъ , н а к л а д о м комітету ю в і л е й н о г о , Льв . , 1896 / Р . Д . // За -
п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1897. — Т. 18.
С. 19.        

 

24. С. T. [С. Т о м а ш і в с ь к и й ] . [Рецензія] . А л е к с а н д р Б о р к о в с к и й . Б о г д а н Х м е л ь н и ц к и й Ч . 2 Події 1648 року . П е р е в а ж н о за К о с т о м а -

 

р о в и м (sic!) написав ... К н и ж о ч к и «Просьвіти», Ч. 223, Льв . 1898 /
С . Т . // З а п и с к и Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1901.
- Т. 44. - С. 41.    

 

2 6 8


            ІІАЛЮХ О . В .
25. С. Г. [С. Т о м а ш і в с ь к и й ] [Рецензія]. Л ю б о м и р С е л я н с ь к и й
І (їкаві   р о з м о в и п р о д е р ж а в и і н а р о д и Европи . К н и ж о ч к и «Про -
11,піти». (З ф у н д а ц і ї ім. Ст. Д у б р а в с к о г о 6-та прем, книжочка) . У
11.нові, 1899 / С . Т . // З а п и с к и Н а у к о в о г о товариства і м е н и Шев -
ченка. - 1901. - Т. 44. - С. 4 1 - 4 2 .
26. С. Т. [С. Т о м а ш і в с ь к и й ] [Рецензія]. П р о славного сербского
ученого Вука С т е ф а н о в и ч а К а р а д ж и ч а . К н и ж о ч к и « П р о с ь в і ш » ,
'І 227, Льв . 1899 / С . Т . // З а п и с к и Н а у к о в о г о товариства імени
Шевченка . - 1901. - Т. 44. - С. 41.
27. Ф . М . [Ф. Марисяк] . [Рецензія]. И с и д о р ъ Ш а р а н е в и ч ъ . Ц е р -
ковная   у н і я на Р у с и и вліяніе ей па з м Ь н у о б щ е с т в е н н о г о поло -

«кеі іня м і р с к о г о руского духовенства . Льв . 1897; Izydor Szaraniewcz . koScielna u n i a па Rusi і w p i y w jej па z m i a n § spolecznego stanowiska

•.wieckiego d u c h o w i e n s t w a ruskiego . Льв., 1899 / Ф . M . // Запис -
ки Н а у к о в о г о т о в а р и с т в а і м е н и Ш е в ч е н к а . 1900. — Т. 38.
С . 1 2 - 1 4 .                
  28. Ф р а н к о І. [Рецензія]. M o n u m e n t a confraternitatis Stauro -
pigianae leopoliensis, s u m p t i b u s Instituti Stauropigiani edidit
I )r. W l a d i m i r u s Milkowicz . T o m i primi pars II, contmens diplomata
et epistolas ab a n n o 1593 ad 1600. Львів, 1898 / Ів. Ф р а н к о // За -
писки Н а у к о в о г о товариства і м е н и Ш е в ч е н к а . — 1899. — Т. 27.

С 1 9 - 2 1 .

 

29. Ф р а н к о І. З остатніх десятиліть ХІХ-го віку / Іван Ф р а н к о
// Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник . — 1901. — Т. 15. — С. 1 — 19,
4 8 - 6 7 , 1 1 2 - 1 3 2 .            
30. Ш а п о в а л Ю. Г. « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник» (1898 —
рр ): т в о р е н н я д е р ж а в н и ц ь к о ї ідеології українства: м о н о г р а -
ф і я / Ю. Г. Ш а п о в а л . - Львів, 2000. - 352 с.          
31. Я с і н с ь к и й Б . « Л і т е р а т у р н о - н а у к о в и й вістник». П о к а ж ч и к
змісту. Т. 1 - 1 0 9 ( 1 8 9 8 - 1 9 3 2 ) / укл . Б о г д а н Ясінський . - Київ,
І Іью - Йорк: С м о л о с к и п , 2000. — 544 с.          
                 

У Д К 0 0 7 : 3 0 4 : 6 5 5 . 5 9

 

 

СЕНИК О. Ю.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.