Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

I и і х елементів як потенційних складових апарату. Так, серед 

г п'ментів-гібридів у «книзі художника» можуть трапитися:

анотація-вступ;

інструкції з експлуатації видання;

примітки-маргіналії;

нагромадження колонтитулів;

 

• системи перехресних посилань у межах цілого ви-

І , І Пня;

словники і покажчики;

відомості про авторів;

списки інших публікацій автора;

різноманітні посилання за межі видання.

 

Окремі елементи науково-довідкового апарату видання

 

л к >жуть бути просто відсутні або ж цілковито змінені, а де-II і знахідки художників книги, засновані на змішуванні чи перекрученні елементів видання, можуть стати поштовхом і ї ї вдосконалення сучасної концепції науково-довідкового апарату.

 


П Р А Ц І З Д О Б У Б А Ч І В

 

Художньо-технічне оформлення у «книзі художника» с

 

Сферою, від роботи над якою редактор майже повністю усу-нений. Оскільки ключова ідея, задум «книги художника» передусім втілений в нестандартному художньо -технічному оформленні, тут редактор авторові може бути хіба що по-радником. Адже ні підписи під ілюстраціями (якщо такі є) не потребують уніфікації, ані якість зображень не завжди обов'язкова.

 

Проблему редакторського опрацювання «книги худож-ника» може вирішити редактор-мистецтвознавець, здатний оцінити мистецький рівень майбутнього видання і надати автору рекомендації стосовно кожного з етапів його підго-товки. Тобто, не завжди те, що «книгу художника» готують у видавництві, означатиме, що це видання було відредаго-вано (у традиційному розумінні). Те ж саме стосується про ходження виданням усіх етапів видавничої підготовки, за-думаних теоретично.

 

Формально «книга художника» — це «видання», яке переважно містить текст і вийшло у видавництві. А отже, воно може бути включене до основних каталогів видань. Та, з іншого боку, постає філософське питання: чи можна при-своїти ISBN, наприклад, подушці*?

У випадку «книги художника» постає ще одна пробле-ма — видавничого осередку з підготовки такої продукції. У світовій видавничій справі існують потужні й успішні видавництва, які спеціалізуються на «книзі художника» або включають її до свого мистецько зорієнтованого ре пертуару. Наприклад, німецьке «Revolver», швейцарське «JRP Ringier», англійське «Phaidon», американське «D.A.P.» («Distributed Art Publishers»). Більшість із них мають у сво-єму складі спеціальний відділ підготовки колекційних ви-дань та «книг художника» або/і фахівців-мистецтвознавціи серед працівників.

 

* Книга Андрія Сакуна «Українські народні колискові» утіш рена низкою зв'язаних між собою подушок із надрукованими на них сторінками.

 

2 5 2


Л И С Т В А К Г. Б.

 

Український видавничий ринок поки що не готовий сприйняти такий специфічний тип видавничого осеред-ку, однак зараз цілком успішно можуть існувати проміжні форми спеціалізації. Крім того, всі «книги художника», які вийшли в світ у видавництвах, — епізодичні прояви репер-туару або складові щойно започаткованих серій.

 

В українських реаліях видавництво, що спеціалізується на «книзі художника» або включає її у свій репертуар, може мати таку структуру:

 

 

Структура видавництва, що спеціалізується на «книзі художника»

 

Ключовими фігурами, які слід ввести до складу праців-ників видавництва, є редактор-мистецтвознавець і технолог-консультант. Останній повинен тісно співпрацювати як із відділом художньо- технічного оформлення, так і з друкар-нею, щоб запобігти можливим недолікам.

 

Ще однією проблемою, на яку особливо нарікають су-часні художники книги, є свавілля видавців. Не один гото-вий креативний задум видавці, не порадившись із автором, спростили. Чи заміною гарнітури, чи іншим матеріалом, чи полегшеною конструкцією. Звичайно, такий спосіб значно зменшує кількість можливих недоліків «книги художника» і знижує вартість виготовлення, але й одночасно позбавляє її естетичної вартості. В будь-якому випадку, у співпраці

 


r

 

П Р А Ц І З Д О Б У Б А Ч І В

 

творець і видавець мають з н а й т и компромісне р і ш е н н я (не-хай і с п р о щ е н е — з огляду на обмежену матеріальїїу базу — але спільне).

 

Отже, каталогізація « к н и г и художника» ускладнена, ме-тодика р о б о т и з в и д а н н я м ще не с ф о р м о в а н а . Б результаті, в и д а в н и ч е о п р а ц ю в а н н я « к н и г и художника» видається ціл-к о в и т о ю серією п е р е ш к о д . У випадку відсутньої теоретич - ної бази видавець повинен:

 

• м а т и організаційні здібності, щ о б п р и потребі створи - т и ф а х о в и й авторський колектив д л я «книги художника»;

 

співпрацювати з п о т е н ц і й н и м к о л о м авторів;
орієнтуватися на в л а с н и й досвід, смак, інтуїцію та ба-
ч е н н я к у л ь т у р и к н и г и ;
бути п о і н ф о р м о в а н и м у мистецтвознавчих техніках;

 

• вміти вчасно відійти від стандартних етапів підготов-

 

к и видань .

 

Ц е л и ш е декілька н а й о ч е в и д н і ш и х «проблемних» мо-
ментів . Реальні п р о е к т и « к н и г и художника» через свою

 

с п е ц и ф і ч н і с т ь і нестандартність завжди їх матимуть, та це д а в а т и м е авторам і в и д а в ц я м поштовх до розвитку . Вина - х і д л и в и й розум т в о р ц я зможе з н а й т и серед усього розмаїття

 

м о ж л и в и х ф о р м і технік саме ті засоби, які здатні найпов -
н і ш е р о з к р и т и задум . І хоча «книгами художника» зараз,

 

б і л ь ш о ю мірою, цікавляться власне х у д о ж н и к и та ще неве-л и к е к о л о бібліофілів, є всі підстави сподіватися, що з часом такі к н и г и зацікавлять і літературних критиків, і видавців,

 

і читачів .

 

 

1. Байтов Н. Автораритет — библио / Dirizhabl design studio

 

// <http://www.dirizhabl.sandy.ru/kniga/statyi/baytov.htm>. — 2000.

 

2. Видання. Основні види, терміни та визначення. ДСТу 3017 — 95. — К.: Держстандарт України, 1996. — 48 с.

 

3. Книжковий обід 07/08 Book lunch 07/08: Каталог виставки

// Інститут духовних цінностей; Центр сучасного мистецтва при НауКМА . - К, 2008. - 52 с.

 

2 5 4


Л И С Т В А К Г. Б.

 

4. СИБИД. Издания. Основные виды, термины и определения

 

// <http://www.bookchamber.ru>. — 2006.

5. Artist's book: From Wikipedia, the free encyclopedia // <http:// en.wikipedia.org/wiki/Artist%27s_book>. — 2008.

6. Barthes R. The Death of the Author // Three Essays <http:// www.ubu.com/aspen/aspen5and6/ threeEssays.html#barthes>. — 2009.

 

7. Drucker J. The Artist's Book as Idea and Form / / The Century of Artist's Books. — <http://www.granarybooks.com/books/drucker2/ drucker2.html>. - 2009.

8. Lorenz A. Artist's Books — For Lack of a Better Name // <http://www.angelalorenzartistsbooks.com/What is an Artist's Book.mht>. - 2002.


УДК 007:304:655

 

ПАЛЮХ О. М.

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.