Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Які спонукають видавця продукувати «книги художники 

2 4 4


Л И С Т В А К Г . Б .

 

її мшив комерційної вигоди, то він завжди має другорядне ніІ Ч І ' І Ш Я. Звичайно, було б лицемірно заявляти про безко-

 

рі. і и вість видавців (найчастіше зайву в умовах українсько-111 і чіпку), які зовсім не очікуватимуть прибутку — про-I m дохід може з'явитися через тривалий відрізок часу і не нінпіЧаково у грошовому еквіваленті. «Книга художника» !ііі|иорі призначена бути іміджевою продукцією. У репер-І\ .І|Ч будь-якого видавництва завжди знайдеться декілька ці ми цій, які не змусять видавця пишатися; кілька відверто

 

II імерційних видань і обов'язково — одна-дві ймовірно збит-Цопі книги, які видавець вважав своїм обов'язком випустити и і шт. Серед останніх і є «книга художника». Таким чином,

і и н іукати до видання «книги художника» може мотив:

підвищення іміджу видавництва, формування аль-гру к і ичного та «месіанського» образу видавця;

• залучення до співпраці широких мистецьких кіл, га-

 

II рей, книгозбірень;

 

підвищення загального інтересу до книги, формуван-

JJ I інформаційного поля, зацікавленого у читанні;

підвищення видавничої культури, новий внесок у роз-мистецтва книги або відродження його традицій.

 

Інновація в книжковому мистецтві. Ключовою відмін-

 

нії по artist's book від livre d'artiste* вважаєтеся експеримен-I \ 11.1 пня з книжковою формою та варіантами комбінування и 11 ту і зображення. Якщо livre d'artiste — розкішне якіс-нії підготоване видання, то artist's book — видання видо-зміненого формату, незвичайної конструкції, оригінальної Гсхніки виконання. Причому в «книзі художника» можуть і іути свідомо використані помилки** або неякісний друк як Кудожні засоби.

 

4 Англійський та французький терміни, які вживають на озна-II і и і я «книги художника» в різних контекстах і які часто ототож-нюють.

* * І Іаприклад, «Заумная гнига» (1915 р.) Кручених та Алягрова з

і пін граціями Ольги Розанової.

 


ГІРАЦІ ЗДОБУВАЧІВ

 

Поєднання всіх можливих мистецьких технік. Феномен

 

«книги художника» полягає у тому, що в її створенні мол-на використати яку-завгодно техніку, ідеологію будь-якої < > напрямку мистецтва, технологію довільної сфери людської діяльності — і все це в межах одного примірника. Чаї то «книги художника» тяжіють до гри, до скульптурної и трьохвимірного чи подієвого чотиривимірного розгортап ня. Саме тому їх слід експонувати і презентувати, врахоиу ючи ці особливості.

 

Співпраця творців. Іноді «книгою художника»хибні і

 

вважають будь-яке виданім з динамічним оформленням Або ж видання, в яких автори тексту й ілюстрацій знахо дяться у різних часових і просторових рамках і навіть нікої 111 не зустрічалися. Та все ж до «книг художника», задеякими

 

винятками, варто зараховувати лише ті, над якими творці працювалиспільноабосамотужки.Звичайно, якщойдетьсяпро новаторське бачення тексту класика, принциповоН О І Л

 

Подачу твору — то рамки поняття можуть розширятися.

 

Американський дослідник «книги художника» Стівсп Бері виступає за фаховість таких видань. Він висловлю»' думку про те, що байдуже, наскільки ці роботи можуть буті і натхненні — все одно їх не можна вважати «книгами худож ників», тому що їх зробили не художники*.

 

На практиці такої однозначної вимоги одноосібної і > та фахового авторства «книги художника»незавжди до тримуються. Цьому сприяє як особистість творцяреалі,

 

них проектів, так і специфіка їх редакційно-видавничої о опрацювання. В результаті, «книга художника» може мати одного, декількох або й цілий колектив творців. Тобто, «а и торськість» «книги художника» не обов'язково передбач.н її одноосібне творення. Тут, швидше, може йтися про цілії ність творчого колективу та єдність дій його учасників уш і

 

* Цит. за: Lorenz A. Artist's Books — For Lack of a Better Name / /,

 

— <http://www.angelalorenzartistsbooks.com/What is an Artisl1. Book.mht>. - 2002 [8].

 

2 4 6


Л И С Т В А К Г. Б.

 

і • н цінні всіх етапів підготовки та дотриманні загальної кон-цепції проекту. Очевидно, що масив видань, які відносять до і пиг художника», потребує деталізованої класифікації за

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.