Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Глядати як роботу думки та розуму, тому що книжка збаг.і чує знаннями не механічно, а будуючи думку. Та справжні 

2 3 6


Комплнович М. С!

 

Читання не є лише фізичним відтворенням книги перед очима читача. Процес читання може й повинен перебувати в повній згоді з особистими, самостійними спостереження-ми дитини, наштовхуючи дитину на нові думки. Книга не повинна давати готових суджень, а лише розвивати хист — міркувати самостійно.

 

Особливу самодіяльність дитячого пізнання розви-ває художня книга. Автор повинен пам'ятати, що дитина-читач, повторюючи творчий шлях письменника, прямує до пізнання та розвитку. Художні образи слугують пробуджен-ням власної творчої праці дитини. Таким чином, зрозуміло,

 

— читання є працею і, як всяка праця, — повинно зайняти своє місце в системі виховання. Перш за все, дитяча книганеповинна бути лише «іграшкою» — від такого читання користі

 

Мало, натомість, читання як розумова праця створює під-ґрунтя для подальшого розвитку дитини. Після прочитан-

 

і ія дитиною книги, у дорослого складається враження, що вона втрачає актуальність для маленького читача, та це не означає, що вона зменшила свій виховний вплив. На стадії прочитання книги не завершується робота дорослого, який

і ювинен продовжити процес пізнання дитиною прочитано-го, хцоби виявити той прихований потенціал, одержаний з кігижки. Якщо будуть виконані ці умови — процес дитячого читання буде мати активний характер, ставши вираженням творчості читача, а для дитини книга буде авторитетною не пише як джерело знань, але й як мотивація до діяльності.

З початку виникнення та становлення дитячої літерату-ри, суспільство делегує авторській праці виховну функцію. Вкладаючи певну дидактику, автор повинен враховувати ге, іцо читання дитиною літературних текстів впливає па розвиток особистості в цілому. Проте, у першу чергу, дитя-ча книга здійснює вплив на соціалізацію дитини в суспіні.

і тві, оволодіння нею необхідними навиками, створює під

і рунтя для подальшого навчання дитини. Через поступове пізнання дитиною різноманітних колізій тексту: людських

 


П Р А Ц І З Д О Б У Б А Ч І В

 

доль, переживань та у процесі пізнання життя проходи виховання, формується ставлення до життя через кому кацію дитини-читача з автором книги. Оскільки форм вання уявлень, образів, ідей є метою навчання — засоб його є книга — основа в освіті та вихованні дитини. То забезпечуючи навчально-комунікативну функцію, слід руватись такими формами роботи з книгою:навчальні,мунікативні, творчі. Опрацювання книги з метою навча

 

дитини поділяються на логічні і оперативні. Вони забез чують усвідомлення та осмислення прочитаного тексту, зуміння і визначення головної думки, поглиблення набут знань і застосування їх практично.Комунікативнаробот книгою поділяється нааналітичну, синтетичну, аналітисинтетичну. Вони потребують таких дій дитини-читач

 

пізнавальним текстом, коли необхідно осмислити інф мацію, виявити суттєві ознаки явищ та фактів, поясни їх. Серед цього типу впливів виокремлюють завдання з'ясування нового пізнавального матеріалу; виявлення фа тів та явищ; аналіз окремих фактів чи явищ, встановлен причинно-наслідкових зв'язків і формулювання пізнава них запитань. Середтворчихаспектів роботи з книгою в кремлюютьпорівняльно-конкретизуючііузагальнюючіформ

 

Які закладають уміння самостійно реалізувати набуті на ки. Реалізуються вони пізнавальними завданнями на нов« му ґрунті, порівнянням з іншими явищами і фактами.

 

При всій діалектичності зв'язку «автор — адресат», 11 ловну роль, все ж таки, відіграє автор-організатор худи ньої схеми твору, творець його ідейно-естетичної цілісної" І вплив рецепції адресата на автора не слід розуміти оди значно — письменник не тільки розраховує на певний т читача, а й сам створює його в тексті. Особливо відчутно в літературі для дітей, однією з характерних ознак яко (більшабоменшпомітновиражений) дидактизм,педагої на спрямованість, тобто автор дитячої книжки, безперечн прагне активно впливати на свідомість читача. Історичн

 

2 3 8


К О М П А Н О В И Ч М . ( :

 

досвід розвитку взаємозумовлених контактів між ав тором і .і її адресатом, — вважає Г. Сивокінь, — підтверджує їх сої 0 альну природу. Зрештою, все чи майже все тут визначається ідеальними чинниками, прямими, безпосередніми чи, бу-ває, і непомітними на перший погляд [6, с. 228]. Однак тут йдеться не лише про соціально-історичний, психологічним та віковий аспект. Тож проаналізуємо детальнішеМ О Ж І І И -

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.