Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Книговидавці потребують одного — книгарень 

Проблема вирішується, але для цього потрібно спочат-ку усвідомити, що «не книгарнями єдиними»: видавнича діяльність, як і будь-який інший бізнес, потребує нових підходів до збуту продукції [10]. В нашому випадку — це і можливість поширення книг через Інтернет, і провадження ефективних рекламних кампаній, проведення акцій, пря мий маркетинг тощо. Головне — якісна продукція та бачеі і ня «свого» читача.

 

Таким чином, можна стверджувати, що у процесі міжна-родного культурного обміну, підготовка якісної переклад-ної літератури свідчить про готовність країни до інтеграції у світову спільноту.


Дігчук К. О.

 

1. Антологія японської класичної поезії. Танка. Рента (VII — XV ст.) / Переклад з японської, коментарі, упорядкування, перед-мова І. Бондаренка. — Київ: Факт, 2004. — С. 37 — 38.

2. Афонін О. Національна книга. Стан, причини, наслідки, перспективи // Вісник Книжкової палати. — 2000. — № 2. —

С. 13-17.

3. Жгировський О. Радість знайомства [Електронний ресурс].

— Режим доступу: <http://www.day.kiev.ua/40307/>.

4. Жуковський А. Японія // Енциклопедія українознавства. — Львів: НТШ, 2000. - Т. 10. - С. 3978 - 3981.

5. Кальниченко О. А., Подміногін В. О. Переклад vs адаптація // Вісник Харківського нац. ун-ту ім. В. Н. Каразіна. — 2004. — M» 636. - С. 201-205.

 

6. Капранов С. В. «Ісе моноґатарі» в контексті традиції [Елек-тронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.library.ukma. kiev.ua/elib / NZ/ NZV13_1999_culture/ 10_kapranov_sv.pdf>.

 

7. Ковалівський А. Вивчення Сходу в Харківському універси-

теті та Харкові у XVIII —XX віках // Антологія літератур Сходу.

— Харків: Вид-во Харківського університету. — 1961. — С. 12.

8. Літературознавчий словник-довідник / P. Т. Гром'як, ІО. І. Ковалів та ін. - К: ВЦ «Академія», 1997. - 752 с.

 

9. Партач Н. Нам не світить зі Сходу [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.dt.ua/3000/3680/54266/>.

10. Тимошик М. Книга для автора, редактора, видавця: Прак-тичний посібник. — 2-ге вид., стереотипне. — К.: Наша культура

і наука, 2006. - 559 с.

11. Хіно Такао. Деякі лінгвістичні проблеми перекладу «Епеї-ди» І. Котляревського японською мовою [Електронний ресурс|. Режим доступу: <http://usubway.narod.ru/Eneida.htm>.

 

12. Чихольд Я. Облик книги. - М: Книга, 1980. - С. 17.

13. Швецова-Водка Г. М. Типологія книги. — К.: Кн. палата України, 1999. - С. 12.

14. Японія. Український погляд [Електронний ресурс]. — Ре жим доступу: <http://www.japanese-page.kiev.ua/ukr/japanese-ukraine_ukrainian look.htm>.

15. Японський Фонд [Електронний ресурс]. — Режим доступу: <http://www.jpf.go.jp/>.


У Д К - 0 8 7 . 5 + 1 5 9 . 9 2 2 . 7

 

 

К О М П А Н О В И Ч М . С .

 

 

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ КОМУНІКАТИВНИХ МОДЕЛЕЙ

МІЖ АВТОРОМ ТА ДИТИНОЮ-ЧИТАЧЕМ: ОСНОВНІ ПОЗИЦІЇ АВТОРСЬКОГО ВПЛИВУ НА МАЛЕНЬКОГО ЧИТАЧА

 

Досліджено комунікативні моделі спілкування автора та дитин и-читача. Визначено та проаналізовано основні понятійні категорії і терміни лінгвістики, літературознавства та стилістики «дитячо го» літературного процесу. Наголошено на важливості правилі, ної адресованості дитячого твору за віковими групами читачів.

 

Ключові слова: дитяча література, автор, дитина-чшпач, комуніка тивна модель.

 

О б р а з и адресанта й адресата в контексті т в о р е н н я ди тячої л і т е р а т у р и розглядаються як ключові текстотвірпі категорії. Аналіз мовленнєвих звернень названих тексто-вих категорій — одне з важливих завдань комунікативної

 

стилістики, що посідає вагоме місце в «дитячому» літера
т у р н о м у процесі . З ц и м и категоріями, які мають конкре -
тизувати в и з н а ч а л ь н и й характер тексту, пов'язані ключо -

 

ві поняття комунікативної стилістики тексту. Відповідно до моделі мовленнєвої комунікації Р . Якобсона, їх м о ж і м згрупувати так:

 

1) поняття, що мають а н т р о п о ц е н т р и ч н у орієнтацію, пов'язані з е л е м е н т а м и автор — текст - дитина [8, с. 21];

 

2) поняття, що відображають зовнішні н е а н т р о п о ц е п
т р и ч н і аспекти тексту, пов'язані з е л е м е н т а м и текстового

коду, текст - дійсність; текст — канал зв'язку;

 


КомплновичМ С

 

3) поняття, що характеризують внутрішнютекстову о/>ганізацію.

 

Така диференціація ключових понять умовна, бо всі вони, так чи інакше, корелюють одне з одним в межах уиі версальної моделі мовленнєвої комунікації, відтворюють загальний системно-дієвий підхід до тексту, адресованому дитині як центральному елементу цієї моделі.

 

Блок основних понять авторського тексту, що мають антропоцентричну орієнтацію, визначається діалогічним характером текстової діяльності, її суб'єктністю й адресо-ваністю, тому безпосередньо пов'язаний з текстотвірни-ми категоріями образу автора й образу дитини-читача із ключовим поняттямідіостилю.Явище спілкування автора-

 

адресанта й дитини-адресата розглядаємо як текстову ді-яльність, спрямовану на взаєморозуміння.Діалогічну гармо-нізацію слід визначати як ідеал мовленнєвого спілкування,

 

до якого прагнуть комуніканти, як співтворчість емоційну, співзвучність автора й читача. Поняттятекстова діяльність

 

трактуємо як систему дій, спрямованих на породження текстів й сприйняття, інтерпретацію і їх розуміння. Пер-винна комунікативна діяльність, пов'язана з текстотворен-ням, ґрунтується на знанні категорій і чинників текстотво-рення (лінгвістичних і екстралінгвістичних, суб'єктивних і об'єктивних), що визначають добір і організацію мовних засобів [4, с. 3]. Вторинна комунікативна діяльність адреса - та включає сприйняття, інтерпретацію і розуміння. Сиримняття розглядається як процес, що по.лягає у відображенні

 

предметів і явищ при безпосередній дії на органи чуття. Інтерпретація — як шлях до розуму, а розуміння — пов'язане

 

з осягненням дитиною концептуального змісту тексту, що віддзеркалює авторський світогляд, його інтенції, інформа ційний тезаурус асоціацій. Явшце спілкування, як текстова діяльність, здійснюється на асоціативній основі. У піт ніс тичному аспекті,асоціаціїправомірно розглядати як ак туа-

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.