Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Ніжинський державний університетІмені Миколи Гоголя

План-конспект

виховного заходу на тему:

«___________________________»,

проведеного в __________ класі

 

(назва школи)

студентом (студенткою) _____ курсу ______________факультету

(денна форма навчання)

 

прізвище, ім’я, по батькові студента (студентки)

 

Ніжин, рік

 

 

На другій сторінці:

Мета:

Форма проведення:

Вид діяльності:

Вік дітей:

Розподіл ролей:

Обладнання:

Використана література:

На наступних сторінках розкривається зміст проведеного виховного заходу.

В кінці конспект виховного заходу підписується класним керівником даного класу.

Робиться самоаналіз даного виховного заходу:

1. Оцінювання педагогічного обгрунтування виховного заходу, доцільність його проведення та обраної форми.

2. Визначення місця виховного заходу в системі навчально-виховної роботи класу, його зв’язку із навчальною та виховною діяльністю.

3. Оцінювання ступеня досягнення мети заходу.

4. Характеристика учасників заходу, охоплення їх активною діяльністю під час складання плану, підготовки та проведення заходу.

5. Оцінювання результативності виховного заходу, його пізнавальної та виховної цінності.

6. Оцінювання психологічного стану учнів під час підготовки й проведення заходу.

7. Визначення позитивних сторін та недоліків у проведенні заходу.

8. Висновки.

 

 

VII. УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКИЙ МІНІ-СЛОВНИК МЕТОДИЧНИХ ТЕРМІНІВ

Автентичнийauthentic

автентичність authenticity

автономне навчання autonomous language learning

адаптивністьadaptability

апробація (підручника) piloting

апроксимаціяapproximation

аудитивні вміння auditory skills

аудіо-лінгвальний метод audio-lingualism

аудіо-візуальні засоби audio-visual aids

аудіювання Listening

 

Валідність тесту test validity

вести урок to conduct a lesson

взаємодія interaction

взаємопов’язане навчання видів мовленнєвої діяльності integration of the language skills

вивчаюче читання reading for detail

внутрішня мотивація intrinsic motivation

володіння мовою command of a language

вправа на завершення completion exercise

вправа на заповнення fill in (gap-fill) exercise

Говоріння Speaking

граматико-перекладний метод grammar-translation method

грамотність (мовлення) accuracy

груповий режим роботи groupwork

Демонстрація demonstrating

дискусія debate, discussion

діалог-зразок pattern-dialogue

довготривала пам'ять long-term memory

домашнє завдання homework

Завданняtask

Закріплення, узагальнення consolidation

засоби навчанняresouces and materials

зворотний зв’язок feedback

здогадка в опорі на контекстinference from context

зовнішня мотивація extrinsic motivation

зразок model

Етапи уроку lesson stages

Імітація imitation

індивідуалізація individualisation

індивідуальне навчання one-to-one teaching

інструкція instruction

інтерференція interference

інформаційні технології information technology (IT)

Картка-ключ clue-card

кероване говоріння directed conversational practice

книга для вчителя Teacher’s Book

комунікативний підхід communicative approach, task-based learning approach

компетентнісний підхід competence-based approach

короткотривала пам'ять short-term memory

критерії оцінювання assessmant criteria

Лексичні /граматичні тренувальні вправи vocabulary / grammar drills

лінгводидактичне тестування language testing

Методикаmethodology

методичні принципи methodological principles

мовленнєва ситуація speech situation

мовленнєве вміння language proficiency

мовна компетентність Linguistic Сompetence

мовленнєва компетентність Language Competence

мовні навички language habits

модель pattern

мозковий штурм brainstorming

монолог monologue

мотивація motivation, intrinsic (внутрішня), extrinsic (зовнішня)

Навчальна програма curriculum

навчальний план syllabus

навчальні досягнення academic achievement

навчання впродовж життя lifelong learning

навчання мови з використанням комп’ютерів Computer Assisted Language

Learning (CALL)

надійність тесту test reliability

 

Обмовка slip of the tongue

ознайомлювальне читання reading for gist /general understanding

оцінка grade, mark

оцінювання assessment

оцінювати в балах to evaluate

Парний режим роботи pairwork

педагогічні принципи pedagogical principles

передбачати, прогнозувати (зміст тексту) to predict

передбачати труднощіto anticipate problems

перенос навичок transfer

письмо Writing

підручник coursebook

підстановка substitution

планування уроку lesson planning

повторення (за вчителем) repetition

повторити, проглянути to review

позамовні знання світу рropositional inferences

помилка error, mistake (обмовка)

послідовність плану уроку coherence of a lesson plan

пошукове читання search reading

природні умовиnaturalistic setting

продуктивна діяльністьproductive activity

Режими навчанняteaching modes/interaction

результати навчання learning outcomes

рецептивна діяльність receptive activity

репродуктивна діяльність reproductive activity

рецептивні вміння receptive skills

рівень level

рідна мова mother tongue, native language, L1

робочий аркуш worksheet

робочий зошит Work Book

роздатковий матеріал handouts

розширення словникового запасу vocabulary expansion

рольова картка role-card

рольова гра role-play

Самоконтроль self-correction

самостійна робота self-directed learning

серія уроків multi-lesson sequence

сигнальна картка flash card

симуляції, імітативні ігри simulation

ситуативний підхід situational language teaching

словотворення word formation

соціокультурні знанняsocio-cultural knowledge

співрозмовник interlocutor

спостереження за уроком lesson observation

стимул-відповідь stimulus (cue)-response

стимулювати to stimulate

студенто-центрований підхід student-centred/learner-centred approach

супровідне завдання pre-task

Таблиця table

тематичний циклunit

тест навчальних досягнень achievement test

тест на множинний вибір multiple choice test

тест на перехресний вибір matching test

тест на впорядкування unjumbling / rearrangement test

техніка ознайомлювального читання skimming

техніка переглядового читання scanning

трансформація transformation

тренувальні вправи drills

Уміння skills

умовно-комунікативні вправа guided (controlled) exercise, activity

Формування навички habit formation

 

Хід урокуprocedure

хорова реакціяchorus reaction

хорові повторенняchorus repetition

Цілі уроку aims of the lesson

Читання Reading

КЛЮЧІ ДО ТЕСТІВ

Тест 1: 1Б, 2А, 3В, 4А, 5А, 6В, 7Б, 8Б, 9В, 10 В, Б, А, Г.

Тест 2:1Б, 2Б, 3В, 4В, 5А, 6Б, 7А, 8Б,В,D,A, 9В, 10Б.

Тест 3:1D, 2В,A,Б,D, 3В, 4A, 5Б, 6Б, 7Б, 8Б, 9Б, 10Б.

Тест 4:1Б, 2A, 3В, 4A, 5В, 6В, 7: 1в, 2г, 3б, 4a, 8A, 9Б, 10A.

Тест 5:1Б, 2В, 3Б, 4В, 5В, 6A,В,Б, 7A, 8A, 9A, 10В.

Тест 6:1A, 2A, 3В, 4Б, 5A, 6Б, 7A, 8A, 9Б, 10В.

Тест 7:1В, 2A, 3Б, 4Б, 5В, 6Б, 7A, 8В, 9A, 10Б.

Тест 8:1A, 2Б, 3A, 4Б, 5В, 6C, 7Б, 8Б, 9A,Б, 10В.

Тест 9:1A, 2В, 3A, 4Б, 5Б, 6В, 7Б, 8В, 9A, 10Б.

Тест 10:1В, 2A, 3A, 4Б, 5В, 6Б, 7В, 8Б, 9Б, 10В.

Тест 11:1В, 2A, 3Б, 4Б, 5A, 6A, 7Б, 8Б, 9A, 10В.

Тест 12:1A, 2В, 3Б, 4В, 5В, 6В, 7A, 8Б, 9Б, 10В.

Тест 13: 1Б, 2А, 3Б, 4Б, 5В, 6Б, 7А, 8В, 9А, 10А.

Тест 14: 1В, 2В, 3A, 4A, 5Б, 6A, 7Б, 8A, 9A, 10Б

Тест 15: 1A, 2Б, 3В, 4A, 5В, 6A, 7Б, 8A, 9В, 10A.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.