Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття,значення,завдання стадій судового розгляду. Частини судового розглядуПоняття, значення, завданнястадії судовогорозгляду.

Судовий розгляд — це основна, центральна стадія кримінального процесу, в якій здійснюється правосуддя в кримінальній справі. Зміст цієї стадії складає діяльність суду першої інстанції з розгляду по суті кримінальної справи. Такий розгляд відбувається на підставі принци­пу змагальності, що потребує від суду забезпечення можливості актив­ної участі сторін у наданні та дослідженні доказів, в обґрунтуванні пе­ред судом переконливості певних доказів. Особливе значення даної стадії визначається тим, що тільки суд у стадії судового розгляду може визнати підсудного винним та призначити йому кримінальне покаран­ня (чи звільнити від покарання), або виправдати підсудного. У випад­ках, передбачених кримінальним законодавством, суд звільняє особу від кримінальної відповідальності. Таким чином, суд забезпечує засто­сування норм матеріального кримінального права. Саме з моменту на­брання законної сили обвинувальним вироком суду починається реалі­зація кримінальної відповідальності. Обираючи особі, яку суд визнає винною у вчиненні злочину, справедливе покарання, суд у значній мірі забезпечує і ефективність такого покарання. Якщо в справі було заяв­лено цивільний позов, суд розглядає та вирішує його, застосовуючи норми цивільного, а в деяких випадках — трудового права.

Відповідно до ст. 124 Конституції України правосуддя в Україні здійснюється тільки судами. Цей конституційний принцип гарантує передбачене Європейською конвенцією про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року право кожної особи, щодо якої ви­сунуто обвинувачення, на публічний розгляд її справи незалежним та неупередженим судом, який створений відповідно до закону. Розгляд справ повинен здійснюватися в розумні строки, як того вимагає зазна­чена Конвенція.

Діяльність суду з розгляду кримінальних справ спрямована на за­хист публічних та приватних інтересів. Оскільки будь-який злочин — це діяння суспільно небезпечне, то суд, що розглядає та вирішує кри­мінальну справу і визнає підсудного винним, призначає йому пока­рання, захищає публічні інтереси, тобто інтереси суспільства від зло­чинних посягань. І в тих випадках, коли суд виправдовує підсудного, він захищає не тільки приватні інтереси особи від необґрунтованого обвинувачення та засудження, але й публічні інтереси, адже суспіль­ство зацікавлене в тому, щоб особи, які не вчиняли злочин, не піддава­лися кримінальній відповідальності та покаранню. Суд, який здій­снює правосуддя в кримінальній справі, захищає і приватні інтереси, насамперед інтереси осіб, які постраждали внаслідок вчинення зло­чину. Переконливим проявом спрямованості кримінального судочин­ства на захист не тільки публічних, але й приватних інтересів, є на­дання чинним законодавством права потерпілому підтримувати обви­нувачення в суді в разі відмови від обвинувачення прокурора.

У стадії судового розгляду суд здійснює і контрольні повноважен­ня, коли відповідно до ч.ч. З та 4 ст. 110, ч.ч. 5 та 6 ст. 234, ч.ч. 2 та З ст. 236 КПК розглядає скарги надії і рішення органів дізнання, слідчого чи прокурора. Крім того, розглядаючи справу по суті, суд також торкається питання про законність дій та рішень, які були прийняті на досудових стадіях. Якщо суд стикається з порушеннями, яких було допущено на цих стадіях, він повертає справу на додаткове розсліду­вання або виносить окрему ухвалу, чим сприяє формуванню практики досудового провадження відповідно до закону.

Важливість стадії судового розгляду не зменшує значення досудо­вих стадій кримінального процесу. Вони можуть розглядатися як під­готовчі щодо судового розгляду, без ефективного розслідування, яке обов'язкове в більшості кримінальних справ, неможливе було б судове слідство і вирішення справи по суті, адже саме в досудовому розсліду­ванні з його оперативністю, широким використанням можливостей оперативно-розшукової діяльності можна зібрати необхідні докази для розкриття злочину та викриття винних. Але висновки, зроблені на досудовому слідстві, не вирішують наперед суті судового рішення, судовий розгляд не обмежується перевіркою матеріалів досудового слідства. Це якісно нове дослідження всіх обставин справи, що відбу­вається в умовах, які істотно відрізняються від умов досудового слід­ства. Дослідження доказів у суді першої інстанції відбувається у від­критому змагальному процесі, в якому активну участь беруть сторо­ни. Участь у судовому засіданні прокурора, підсудного, його захисни­ка, потерпілого, цивільного позивача та відповідача, їхніх представників, які реалізують надані їм права, забезпечує захист ними публічних та своїх приватних інтересів, а також сприяє суду в повному і об'єктивному з'ясуванні всіх обставин справи та постанов-ленні законного і справедливого рішення.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.