Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Нагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідстваНагляд прокурора за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства.

Прокурорський нагляд за додержанням законів органами, які про­вадять дізнання та досудове слідство, здійснюється у процесуальній формі. Важливою особливістю повноважень прокурора з нагляду є їх­ній владно-розпорядчий характер. Прокурорський нагляд включає в себе право вирішувати усі процесуальні питання, які виникають на цій стадії процесу, за винятком тих, вирішення яких є винятковою компетенцією суду. Діюче кримінально-процесуальне законодавство не встановлює будь-яких особливостей у процесуальній регламентації прокурорського нагляду залежно від відомчої належності слідчих ор­ганів або органів дізнання.

Повноваження прокурора при здійсненні нагляду за виконанням законів органами дізнання і досудового слідства передбачені ст. 227 та іншими нормами КПК України.

Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами дізнання і до­судового слідства, прокурор у межах своєї компетенції:

1) вимагає від органів дізнання і досудового слідства для перевірки кримінальні справи, документи, матеріали та інші відомості про вчи­нені злочини, хід дізнання, досудового слідства і встановлення осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз на місяць вико­нання вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення заяв та повідомлень про вчинені або ті, що готуються, злочини;

2) скасовує незаконні і необґрунтовані постанови слідчих та осіб, які провадять дізнання;

3) дає письмові вказівки про розслідування злочинів, про обран­ня, зміну або скасування запобіжного заходу, кваліфікацію злочи­ну, проведення окремих слідчих дій та розшук осіб, які вчинили зло­чини;

4) доручає органам дізнання виконання постанов про затримання, привід, взяття під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб, які вчинили злочини, виконання інших слідчих дій, а також дає вка­зівки про вжиття необхідних заходів для розкриття злочинів і вияв­лення осіб, які їх вчинили, у справах, що перебувають у провадженні прокурора або слідчого прокуратури;

5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в необ­хідних випадках особисто провадить окремі слідчі дії або розслідуван­ня в повному обсязі у будь-якій справі;

6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від посади та інші дії слідчого і органу дізнання у випадках, передба­чених КПК. Прокурор санкціонує: відправлення заарештованого ета­пом до місця провадження слідства (ч. З ст. 139 КПК); провадження обшуку, за винятком житла чи іншого володіння особи (ч. З ст. 177 КПК); усунення обвинуваченого від посади (ст. 147 КПК); заміну до­кументів, зміну зовнішності та переселення в інше місце проживання (ч. З ст. 13 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»); заходи щодо особистої охоро­ни, охорони житла і майна, використання технічних засобів контро­лю і прослуховування телефонних та інших переговорів (ч. 2 ст. 17 За­кону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»);

7) продовжує строк розслідування у випадках і порядку, встанов­лених КПК, а саме ст. 120 КПК.

7-1) дає згоду або подає до суду подання про обрання запобіжного з ходу у вигляді взяття під варту, а також про продовження строку три­мання під вартою в порядку, встановленому КПК, а саме ст.ст. 165-2 165-3 КПК;

8) повертає кримінальні справи органам досудового слідства з свої ми вказівками щодо провадження додаткового розслідування;

9) вилучає від органу дізнання і передає слідчому будь-яку справу, передає справу від одного органу досудового слідства іншому, а також від одного слідчого іншому з метою забезпечення найбільш повного і об'єктивного розслідування;

10) усуває особу, яка провадить дізнання, або слідчого від дальшо­го ведення дізнання або досудового слідства, якщо вони допустили по рушення закону при розслідуванні справи;

11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх порушенні; за­криває або зупиняє провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим у тих випадках, коли це пе­редбачено КПК; затверджує обвинувальні висновки (постанови); на­правляє кримінальні справи до суду;

12) вирішує питання про допущення захисника до участі в справі.

Прокурор здійснює також інші повноваження, надані йому кримі­нально-процесуальним законодавством. Так, прокурор затверджує: постанову про передачу справи від органу дізнання слідчому (ст. 104 КПК); постанову про ексгумацію трупа (ст. 192 КПК); постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про застосування примусових заходів медичного характеру (ст. 418 КПК).

Прокурор дає згоду: 1) з постановою слідчого про направлення справи до суду для вирішення питання про звільнення особи від кримі­нальної відповідальності; на зміну, 2) скасування запобіжного заходу, обраного ним або за його згодою (ч. 4 ст. 165 КПК); 3) направлення справи до суду у частині доведеного обвинувачення (ч. З ст. 156 КПК); 4) постанову про направлення справи до суду для вирішення питання про поміщення неповнолітнього у приймальник-розподільник (ст. 7-3 КПК); 5) на подання слідчого про обшук житла чи іншого володіння особи, огляд житла чи іншого володіння особи, примусову виїмку з житла чи іншого володіння особи, накладення арешту на кореспон­денцію, зняття інформації з каналів зв'язку, направлення обвинува­ченого на стаціонарну судово-медичну або судово-психіатричну екс­пертизу; 6) на подання про звільнення від кримінальної відповідаль­ності у зв'язку з амністією.

Прокурор вносить подання до суду у зв'язку з декриміналізацією діяння (п. 21 Прикінцевих та Перехідних положень КК України).

Прокурор розглядає та вирішує скарги на дії, бездіяльність та по­станови органів дізнання та слідчих.

Прокурор розглядає заяви про відвід особи, яка провадить дізнан­ня, та слідчого (ст. 60 КПК).

Прокурор у межах своєї компетенції вирішує спори про підслід­ність (ст. 117 КПК).

Прокурор, одержавши від слідчого справу з обвинувальним висновком, зобов'язаний перевірити: чи мала місце подія злочину; чи має діяння, яке ставиться у вину обвинуваченому, склад злочину; чи були додержані під час провадження дізнання і досудового слідства вимоги КПК про забезпечення права підозрюваного і обвинуваченого

на захист; чи немає в справі обставин, що тягнуть за собою закриття справи згідно зі статтею 213 КПК; чи пред'явлено обвинувачення по исіх установлених злочинних діях обвинуваченого; чи притягнуті як обвинувачені всі особи, що викриті у вчиненні злочину; чи правильно кваліфіковано дії обвинуваченого за статтями кримінального закону; чи додержано вимог закону при складанні обвинувального висновку; чи правильно обрано запобіжний захід; чи вжито заходів до забезпе­чення відшкодування збитків, заподіяних злочином, і можливої кон­фіскації майна; чи виявлено причини та умови, які сприяли вчинен­ню злочину, і чи вжито заходів до їх усунення; чи додержано органа­ми дізнання або досудового слідства всіх інших вимог КПК.

Перевіривши справу з обвинувальним висновком, прокурор або його заступник приймає одне з таких рішень:

1) затверджує обвинувальний висновок або складає новий обвину­вальний висновок;

2) повертає справу органові дізнання або слідчому із своїми письмо­вими вказівками для провадження додаткового розслідування;

3) закриває справу, склавши про це постанову з додержанням вимог статті 214 КПК.

Прокурор або його заступник вправі змінити складений слідчим список осіб, які підлягають виклику в судове засідання, а також ска­сувати чи змінити раніше обраний запобіжний захід або обрати запо­біжний захід, якщо його не було обрано, чи поставити перед судом пи­тання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

У разі необхідності змінити обвинувачення на більш або таке,

що істотно змінює пред'явлене обвинувачення за фактичними обстави­нами, прокурор або його заступник повертає справу слідчому для до­даткового розслідування і пред'явлення нового обвинувачення. Якщо зміна початкового обвинувачення не тягне за собою застосування статті кримінального закону з більш тяжкою санкцією і не пов'язана з істот­ною зміною обвинувачення за фактичними обставинами, прокурор або його заступник складає постанову, в якій зазначає зміни, що вносяться до обвинувального висновку. В постанові можуть бути виключені окре­мі пункти із обвинувального висновку, закрито провадження у справі в частині скасованого обвинувачення, перекваліфіковано обвинувачення на ст. КК з санкцією, яка передбачає менш суворе покарання. Цією ж постановою прокурор або його заступник може затвердити обвинуваль­ний висновок у частині залишеного (незміненого) обвинувачення.

Прокурор або його заступник, затвердивши обвинувальний висно­вок, складений слідчим, або склавши новий обвинувальний висновок, направляє справу до суду, якому вона підсудна.

Одержавши від слідчого кримінальну справу, що надійшла в порядку, передбаченому статтями 7, 7-1, 7-2, 7-3, 8, 9, 10 і 11-1 КПК, прокурор перевіряє повноту проведеного розслідування, законність постанови і приймає одне з таких рішень: дає письмову згоду з поста­новою слідчого і направляє справу до суду; скасовує постанову слідчо­го і повертає йому справу з письмовими вказівками; змінює постано­ву слідчого або виносить нову постанову.

Одержавши справу від слідчого, прокурор зобов'язаний протягом не більше п'яти днів розглянути справу і дати їй належне спрямування.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.