Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Закінчення досудового слідства складанням постави обвинувального висновку. Зміст обвинувального висновку і додатків до ньогоЗакінчення досудового слідства складанням обвинувального висновку.

Визнавши досудове слідство у справі, що підлягає направленню для попереднього розгляду справи суддею, закінченим, слідчий перш ніж скласти обвинувальний висновок, зобов'язаний виконати наступ­ні процесуальні дії;

а) повідомити про закінчення досудового слідства учасникам про­цесу;

6) роз'яснити їм право на ознайомлення з усіма матеріалами справи;

в) ознайомити їх з матеріалами, якщо вони побажають скористати­ся цим правом;

г) вислухати і розв'язати клопотання, заявлені учасниками проце­су після ознайомлення з матеріалами справи.

Слідчий насамперед має виконати вимоги статей 217 і 218 КПК.

Спочатку він повідомляє про закінчення досудового слідства (пись­мово чи усно) потерпілого, цивільного позивача та цивільного відпо­відача або їхніх представників і роз'яснює їм право ознайомитися з матеріалами справи. Про це слідчий складає протокол або приєднує до справи копію письмового повідомлення.

У разі надходження від цих осіб усного або письмового клопотання про ознайомлення їх з матеріалами справи, слідчий зобов'язаний на­дати їм таку можливість. Цивільний відповідач або його представник можуть ознайомитися з матеріалами, що стосуються цивільного позо­ву. Якщо особи, що перераховані в ст. 217 КПК, не виявили бажання ознайомитися з матеріалами справи або не з'явилися для цього у ви­значений слідчим час, то це не є перешкодою для подальшого прова­дження в справі. Про пред'явлення матеріалів справи для ознайом­лення вказаним особам також складається протокол, в якому зазна­чається, хто, протягом якого часу знайомився з матеріалами справи і які заявлені клопотання.

Виконавши вимоги ст. 217 КПК, слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство у його справі закінчено і що він має пра­во на ознайомлення з матеріалами справи як особисто, так і за допо­могою захисника, а також може заявити клопотання про доповнення досудового слідства. Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайо­митися з матеріалами справи за участю захисника, йому пред'явля­ються для ознайомлення всі матеріали справи. Якщо обвинувачений не володіє мовою, якою ведеться судочинство, матеріали справи йому пред'являються у відповідності зі ст. 19 КПК за участю перекладача.

Всі матеріали справи пред'являються обвинуваченому і його захис­нику в підшитому та пронумерованому вигляді. При ознайомленні з матеріалами справи обвинувачений має право робити виписки з мате­ріалів справи і порушувати клопотання. Захисник також має право робити виписки з матеріалів справи, мати побачення з обвинуваченим віч-на-віч, роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, обмір­ковувати з обвинуваченим питання про заявлення клопотань, подава­ти докази, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення слідчого і прокурора (ст. 219 КПК).

Обвинуваченого та його захисника не можна обмежувати в часі, який необхідний їм для ознайомлення з усіма матеріалами справи (ч. 6 ст. 218 КПК).

При ознайомленні з матеріалами справи обвинувачений і його за­хисник мають право заявити клопотання про доповнення досудового слідства, зміну кваліфікації злочину і закриття справи в цілому або в якійсь його частині та інші в усній чи письмовій формі. Відмовляючи в задоволенні клопотання, слідчий складає мотивовану постанову, яку оголошує обвинуваченому і його захиснику. Якщо обставини, для з'ясування яких заявлено клопотання, мають значення для справи, слідчий зобов'язаний його задовольнити.

У протоколі ознайомлення з матеріалами справи згідно зі ст. 220 КПК зазначається, які саме матеріали (кількість томів, аркушів у них) були пред'явлені для ознайомлення, чи ознайомились відповідні учасники досудового слідства з матеріалами справи, протягом якого часу відбувалось ознайомлення зі справою та які клопотання були за­явлені. Причому, усні клопотання заносяться до протоколу, письмові додаються до нього. Протокол підписують особи, які ознайомилися з матеріалами кримінальної справи, і слідчий.

Після виконання додаткових слідчих дій слідчий зобов'язаний озна­йомити обвинуваченого і його захисника, а також надати можливість потерпілому і його представнику, цивільному позивачу і цивільному відповідачу або їх представникам ознайомитися з усіма додатковими матеріалами, а в разі їх клопотання — з усією справою (ст. 222 КПК).

Закінчивши досудове слідство і виконавши зазначені вище вимо­ги закону (статті 217-222 КПК), слідчий складає обвинувальний ви­сновок.

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.