Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Пред’явлення для впізнання :поняття,види ,процесуальний порядок проведенняПред'явлення для впізнання.

Закон надає право слідчому у разі необхідності пред'явити дл впізнання особу або предмет раніше допитаним свідку, потерпілом або обвинуваченому (ст.ст. 174-176 КПК).

Як правило, впізнання здійснюється шляхом зорового або слухово го сприйняття осіб, предметів, які пред'являються для впізнання Суть впізнання полягає в своєрідній ідентифікації відбитого в пам'ят впізнаючого образу особи або іншого об'єкта, який раніше спостері гався ним, і пред'явлених йому осіб або предметів, серед яких можли­во знаходиться та особа чи той об'єкт, які раніше спостерігав впізнаю­чий у зв'язку з подією, яку розслідують, і описах у ході допиту.

Пред'явлення для впізнання можливе лише при наявності наступ­них умов: а) вірогідний впізнаючий особисто сприймав і запам'ятав особу чи об'єкт, образ якого йому треба буде порівнювати з особами та об'єктами, що пред'являються; б) впізнаючий має можливість відтво­рити хоча б основні індивідуально-визначені ознаки і впізнати особу чи об'єкт, який він спостерігав.

У відповідності з ч. 1 ст. 174 тач. 1 ст. 175 КПК обов'язковим пра­вилом пред'явлення для впізнання є попередній допит впізнаючого про обставини, при яких він спостерігав певну особу чи об'єкт, щодо прикмет та особливостей, за якими він здатний провести впізнання.

Доказове значення результатів пред'явлення для впізнання гу­биться тоді, коли впізнаючий попередньо бачив особу або предмет на­передодні впізнання, а тому слідчому належить застосувати заходи щодо недопущення подібних фактів.

До інших умов (правил) пред'явлення для впізнання слід віднести: 1) для впізнання пред'являється тільки той об'єкт, який має відно­шення до кримінальної справи, яка розслідується; 2) для впізнання пред'являється лише той об'єкт, ознаки якого відбилися в пам'яті по­тенційного впізнаючого; 3) пред'явлення для впізнання проводиться тільки в тому випадку, коли впізнаючий в змозі ідентифікувати об'­єкт; 4) не допускається попереднє ознайомлення впізнаючого з об'єк­том впізнання; 5) об'єкт повинен пред'являтися для впізнання серед не менше двох схожих за загальними ознаками однорідних об'єктів (виняток складає пред'явлення для впізнання трупа); 6) якщо впізна­ючий вказав на одну із пред'явлених йому осіб або один із предметів, йому пропонується пояснити, за якими прикметами й особливостями пін впізнав дану особу або предмет; 7) по можливості пред'явлення для впізнання повинно проводитися в умовах, які схожі з тими, в яких сприймався об'єкт; 8) повторне пред'явлення одного й того ж об'єкта для впізнання, як правило, не допускається. Разом з тим, іс­нують ситуації, коли таке повторне впізнання проводиться. Це буває у пипадках: а) коли попереднє впізнання було проведено в той момент, коли впізнаючий знаходився в стані тимчасового розладу психіки, нору, слуху і тому не зміг правильно сприйняти те, що відбувалося; б) коли впізнаючий навмисно не впізнав об'єкт, що пред'явлений для впізнання; в) коли попереднє впізнання проводилося в гірших умовах, ніж ті, в яких відбувалося спостереження впізнаваємого об'єкта; г) коли із-за відсутності впізнаваємого його впізнання здій­снюється за фотокартками.

Окрім впізнаючого, впізнаваємої особи та статистів, учасниками пред'явлення для впізнання є слідчий та поняті. Останнім роз'яс­нюються їхні права та обов'язки, а також положення ч. 6 ст. 174 КПК про те, що у випадку проведення впізнання поза візуальним спостере­женням того, кого впізнають (ч. 4 ст. 174 КПК), поняті зобов'язані впевнитися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням і засвідчити таке впізнання.

У цій слідчій дії також можуть брати участь прокурор, який здій­снює нагляд за слідством, а у випадках, передбачених законом, й інші особи (захисник, представник потерпілого, перекладач, співробітни­ки органів дізнання та інші).

Якщо впізнаючим є свідок або потерпілий, то перед впізнанням вони попереджаються про кримінальну відповідальність за ст.ст. 374, 375 КК, про що робиться позначка в протоколі.

У відповідності з ч. 4 ст. 174 КПК у виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, з дотриманням ви­мог, передбачених цією ж статтею. Про результати такого впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання.

Залежно від того, чи пред'являється сам об'єкт в натурі або його зо­браження, впізнання розподіляється на безпосереднє і опосередковане (за фотознімками, кінострічками, аудіо- та відеозаписом). За видами об'єктів, що пред'являються для впізнання, ця слідча дія може класи­фікуватися на впізнання: а) живої людини; б) трупа; в) предметів; г) ру­кописних текстів, документа; д) тварини; е) місцевості, будови. За ха­рактером і видами розпізнавальних ознак об'єктів, які пред'являються для впізнання, — впізнання за статичними і динамічними ознаками; за процесуальним станом впізнаючих та іншими підставами.

Особа, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому разом з іншими особами тієї ж статі у кількості не менше трьох, які не мають різких відмін у зовнішності та одягу.

Перед тим як пред'явити особу для впізнання, їй пропонується зайняти будь-яке місце серед інших осіб, що пред'являються. Впізна­ючому пропонується вказати особу, яку він має впізнати, і пояснити, за якими ознаками він її впізнав.

У виняткових випадках з метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання проводиться поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, з дотриманням вимог, передбачених ст. 174 КПК. Про результати впізнання обов'язково повідомляється особа, яка пред'яв лялася для впізнання.

При необхідності впізнання може проводитися за фотознімками.

Пред'явлення особи для впізнання проводиться в присутності не менше двох понятих. У разі проведення впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, поняті повинні пересвідчитися у можливості впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, і засвідчити таке впізнання.

При необхідності пред'явити для впізнання який-небудь предмет слідчий спочатку допитує впізнаючого про ознаки цього предмета і об­ставини, при яких він цей предмет бачив, про що складається прото­кол допиту.

Предмет, що підлягає впізнанню, пред'являється впізнаючому в числі інших однорідних предметів. Впізнаючому пропонується вказа­ти предмет, який він має впізнати, і пояснити, за якими ознаками він його впізнав. Пред'явлення предметів для впізнання проводиться в присутності двох понятих. Пред'явлені предмети по можливості фото­графуються.

Про пред'явлення для впізнання особи або предмета і про наслідки впізнання складається протокол з додержанням правил, зазначених у ст. 85 КПК. Крім того, в протоколі зазначаються відомості про особу впізнаючого і про те, що він попереджений про кримінальну відпові­дальність за відмову від дачі показань та за дачу неправдивих пока­зань, наводяться дані про осіб і предмети, що пред'являються для впізнання, і докладно вказуються ознаки, за якими впізнаючий впіз­нав особу чи предмет.

У разі проведення впізнання поза візуальним спостереженням того, кого впізнають, в протоколі, крім відомостей, передбачених ст. 176 КПК, обов'язково зазначається, що впізнання проводилося поза візу­альним спостереженням того, кого впізнають, а також вказуються всі обставини і умови проведення такого впізнання.

Протокол підписують всі особи, що брали участь у проведенні впіз­нання, поняті і слідчий. До протоколу додаються фотознімки, якщо особи або предмети, пред'явлені для впізнання, були сфотографовані.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.