Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Розслідування. Форми досудового розслідуванняЗа законом (ст. 111 КПК) переважна більшість кримінальних справ повинна проходити стадію досудового розслідування. Винятком мо­жуть бути лише справи приватного обвинувачення (ч. 1 ст. 27 КПК) та справи з протокольною формою досудової підготовки матеріалів. Од­нак досудове розслідування і в таких справах проводиться, якщо ці злочини вчинені неповнолітнім чи особою, яка через свої фізичні, пси­хічні вади не може самостійно здійснювати своє право на захист, або це визнає за необхідне прокурор.

Стадію досудового розслідування можна визначити як діяльність органів дізнання, дізнавача, слідчого, прокурора зі збирання, перевір­ки, й оцінки доказів, на підставі яких установлюються обставини, що мають значення в справі, викривається і притягується як обвинуваче­ний, особа, що скоїла злочин, застосовуються заходи щодо виявлення обставин, які сприяли вчиненню злочинів, приймаються заходи щодо відшкодування шкоди, заподіяної злочином.

Стадія досудового розслідування має, по-перше, чітко окреслені межі в системі кримінального процесу — від постанови про порушен­ня кримінальної справи до винесення остаточного рішення, яким за­вершується провадження розслідування (складання обвинувального

висновку, винесення постанови про закриття справи, направлення трави до суду з метою прийняття заходів примусового чи виховного характеру, з метою звільнення від кримінальної відповідальності); по-друге, стадія має свою процесуальну форму та свій зміст, що визна­чаються її завданнями.

Завданнястадії досудового розслідування полягають у: 1)швидко­му та повному розкритті злочину та притягненні осіб, винних у його вчиненні, до участі в справі як обвинувачених і охорони від необґрунто-пшюго притягнення осіб, не причетних до вчинення злочину; 2)вжиття іаходів до відшкодування шкоди, завданої злочином; 3)виявлення причин учинення злочину та умов, які цьому сприяли, і вжиття захо­дів до їх усунення (ст.ст. 2, 23, 23-1, 29КПК).

Хоча на відміну від стадії головного судового розгляду кримінально-мроцесуальний закон і не проводить чіткого поділу на певні етапи (частини) досудового розслідування, але все ж таки умовно можна ви­різнити чотири етапи, які повинна пройти кожна кримінальна спра­ва, перш ніж вона надійде до суду: 1)провадження після порушення справи невідкладних та інших слідчих дій для з'ясування події зло­чину й участі в ньому конкретних осіб; 2)виконання процесуальних дій, пов'язаних із притягненням особи як обвинуваченої, пред'яв­ленням їй обвинувачення, її допитом, вжиття запобіжних заходів та інших заходів процесуального примусу (відсторонення обвинувачено-со від посади тощо); 3)збирання й перевірка всіх інших необхідних доказів, що підтверджують або спростовують обвинувачення, обтяжу­ють чи пом'якшують кримінальну відповідальність обвинуваченого; 4)виконання процесуальних дій, пов'язаних із закінченням розсліду­вання, зі складанням відповідного підсумкового документа й належ­ним спрямуванням справи.

Досудове розслідування як процесуальна діяльність має дві фор­ми, а саме досудове слідство і дізнання.

Головною або провідною формою досудового розслідування вва­жається досудове слідство, яке здійснюється слідчими прокурату­ри, органів внутрішніх справ, СВУ та слідчими податкової міліції (ст. 102КПК). Дізнання проводиться органами дізнання, переліче­ними в ст. 101КПК.

Між формами розслідування — слідством і дізнанням немає прин­ципових розбіжностей. Проте за чинним законодавством орган дізнан­ня не має права розслідувати справу в повному обсязі зі складанням підсумкового процесуального документа й передавати справу до суду. Дізнання може лише передувати досудовому слідству, але не заміню­вати його.

До суб'єктів права розслідування злочинів слід віднести: слідчого, органи дізнання та їх начальників, дізнавачів, а також начальників слідчих підрозділів (відділення, відділу, управління), які мають пра­во брати участь у провадженні досудового слідства та особисто прова­дити його в повному обсязі, користуючись при цьому повноваження­ми слідчого (ч. 2ст. 114-1КПК), а також і прокурор, який має право брати участь у провадженні досудового слідства і дізнання, виконую­чи як окремі слідчі дії, так і проводити розслідування у будь-якій справі (п. 5ч. 1ст. 227КПК).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.