Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Загальні положення щодо обрання,зміни і скасування запобіжних заходівЗагальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу.

Запобіжний захід у вигляді взяття під варту застосовується лише мотивованою постановою судді або ухвалою суду. Інші запобіжні з ходи застосовуються за постановою органу дізнання, слідчого, прок рора, судді або за ухвалою суду. Заміна одного запобіжного заходу і шим або його скасування здійснюється названими органами чи посад вими особами з дотриманням вимог, передбачених ч. 1 ст. 165 КПК.

У разі закриття справи, закінчення строку тримання під варто якщо цей строк не продовжено в установленому законом порядку, та інших випадках звільнення особи з-під варти на стадії досудового ро слідування здійснюється на підставі постанови органу дізнання і слідчого, які проводять досудове розслідування у справі, або прокур ра, про що вони негайно повідомляють суд, який обрав цей запобі ний захід. Звільнення з-під варти у кримінальних справах, що знахо дяться в судовому провадженні, здійснюється лише за рішенням суд або суду.

Запобіжний захід скасовується тоді, коли в ньому відпадає необ хідність або заміняється на більш суворий або більш м'який. Скасу вання і зміна запобіжного заходу може бути здійснено на тій же стадії де він був застосований або на наступних стадіях. Запобіжний зах" скасовується також при закритті кримінальної справи, при звільнен­ні від кримінальної відповідальності, при постанові виправдувально­го вироку або обвинувального вироку зі звільненням від покарання та його відбування. Запобіжний захід повинен бути скасований щодо підозрюваного, якщо протягом десяти діб йому не було пред'явлено обвинувачення (ч. 4 ст. 148 КПК).

Прокурор вправі змінити або скасувати будь-який запобіжний за­хід по кожній кримінальній справі, що знаходиться як у його прова­дженні, так і в провадженні органу дізнання і досудового слідства, за діяльністю яких він здійснює нагляд.

Запобіжний захід змінюється на більш суворий у випадку, коли об­винувачений поводить себе неналежним чином, а також у випадку, якщо обвинувачення змінено на більш тяжке, а злочин підпадає під перелік ч.ч. З, 4, 5 ст. 12 КК. На більш м'який запобіжний захід змі­нюється якщо обвинувачення змінюється на менш тяжке або ступінь вірогідності неналежної поведінки обвинуваченого (підозрюваного) стає незначним.

Закон не містить будь-яких обмежень зміни запобіжного заходу на більш або менш суворий при поверненні справи на додаткове розсліду­вання. Це може зробити суд або суддя, чи особа, яка здійснює дізнан­ня, слідчий, прокурор.

 

Змінюють (скасовують) запобіжні заходи ті ж самі посадові особи Ьргани), які наділені правом їх обирати. Скасування (зміна) дізнава-чічи або слідчим запобіжного заходу, що обраний за письмовою вказів­ноюпрокурора, допустимі лише з санкції цього ж або вищестоящого прокурора.

Згідно зі ст. 165-1КПК про застосування, скасування або зміни за­побіжного заходу орган дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд — ухвалу. У постанові (ухвалі) щодо застосування або іііиінизапобіжного заходу вказуються прізвище, ім'я та по батькові, мис,місце народження особи, щодо якої застосовується або змінюєть-гизапобіжний захід, скоєний ним злочин, відповідна стаття КК Укра­їни, обраний запобіжний захід і підстави для його застосування або .іміни, а також указується особа або орган, який зобов'язаний здій-■ шовати контроль за виконанням постанови (ухвали). У постанові І ухвалі) про скасування запобіжного заходу повинні бути названі під-гімвидля його скасування.

Постанова або ухвала негайно оголошуються під розписку особі, підносно якої вона винесена. Одночасно з цим особі роз'яснюються по­рядок і строки оскарження постанови або ухвали.

Рішення про скасування або зміну запобіжного заходу може ви-I надатися в самостійному процесуальному документі або включатися м постанову (ухвалу) про закриття кримінальної справи, у вирок тощо, тобто в документи, які визначають подальший напрямок справи чи за-1.1 іічєння(зупинення — ст. 206КПК) провадження по ній.

Постанова (ухвала), вирок, або виписка з нього про скасування за­побіжного заходу у вигляді взяття під варту в той же день направля-гться адміністрації відповідного місця попереднього ув'язнення для негайного виконання після їх отримання.

При обранні запобіжного заходу, не пов'язаного з триманням під партою, особі під розписку: а) повинно бути роз'яснено, в чому суть обраного запобіжного заходу і характер обов'язків, що накладаються па неї у зв'язку з застосуванням певного запобіжного заходу; б) особа попереджається про можливі наслідки неналежного виконання обов'язків у вигляді обрання більш суворого запобіжного заходу, аж до взяття під варту.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.