Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Поняття, предмет і підстави цивільного позову у кримінальному процесі. Поняття, предмет та підстави цивільного позову у кримінальному процесі.

Під цивільним позовом у кримінальній справі розуміють вимо особи, якій завдано шкоду від злочину, її представника чи в її інтере­сах прокурора, до обвинуваченого чи осіб, які за законом несуть відпо­відальність за його дії, про відшкодування цієї шкоди, про що заявля­ється органам, які ведуть кримінальний процес, і вирішується судом разом із кримінальною справою1. Цивільний позов у кримінальній справі має подвійну правову природу: матеріально-правову (цивільн та процесуально-правову (кримінально-процесуальну).

Особа, яка зазнала матеріальної шкоди від злочину, вправі при провадженні в кримінальній справі пред'явити до обвинуваченого або до осіб, що несуть матеріальну відповідальність за дії обвинуваченого, цивільний позов, який розглядається судом разом із кримінальною справою (ст. 28 КПК). Прокурор пред'являє або підтримує поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування збитків, заподіяних злочином, якщо цього вимагає охорона інтересів держави, а також громадян, які за станом здоров'я та з інших поважних причин не мо­жуть захистити свої права.

Предметом цивільного позову у кримінальній справі є вимога про відшкодування шкоди, завданої злочином, а також витрат закладу охорони здоров'я на стаціонарне лікування потерпілого від злочину. Фізичні та юридичні особи, які постраждали внаслідок злочину, впра­ві пред'явити цивільний позов у кримінальній справі про відшкоду­вання: прямої безпосередньої майнової шкоди, завданої злочином; не одержаних унаслідок учинення злочину прибутків; витрат на відно лення здоров'я потерпілого; витрат на поховання потерпілого в р його смерті та виплати на утримання непрацездатних членів його сім'Ураховуючи положення постанови Пленуму Верховного Суду Ук-11.ніш № 4 від 31.03.95 р. «Про судову практику в справах про відшко-

i рвання моральної (немайнової) шкоди», відшкодуванню в криміналь-

ii пі справі підлягає як майнова, так і моральна шкода, хочаст. 28 КПК ііпкріплює можливість відшкодування лише матеріальної шкоди.

У кримінальній справі не можуть розглядатися регресні позови ор­ганів страхування і соціального захисту населення, підприємств, установ чи організацій, які відшкодували потерпілому шкоду до роз­гляду справи в суді. Такі позови заінтересовані особи можуть пред'я-міпи в порядку цивільного судочинства (п. 5 постанови Пленуму Вер­бного Суду України «Про практику застосування судами України шконодавства про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної плочином, і стягнення безпідставно нажитого майна» від 31.03.89 р.).

Підставами цивільного позову у кримінальній справі є: подія зло­чину, яким завдано шкоду; наявність шкоди, заподіяної особі; иричинно-наслідковий зв'язок між подією злочину та шкодою, питан­ня про відшкодування якої ставиться; вина заподіювача шкоди.

Цивільний позов може бути пред'явлено до: обвинуваченого; осіб, місі несуть цивільно-правову відповідальність за його дії. Особи, спіль­ними діями або бездіяльністю яких було завдано шкоди, несуть солі­дарну відповідальність перед потерпілим. За заявою потерпілого суд може визначити відповідальність осіб, які спільно завдали шкоди, у частці відповідно до ступеня їхньої вини (ст. 1190 ЦК). Шкода, завда­нії спільними діями кількох неповнолітніх осіб, відшкодовується ними у частці, яка визначається за домовленістю між ними або за рі­шенням суду (ст. 1182 ЦК). У разі відсутності у неповнолітньої особи майна, достатнього для відшкодування завданої нею шкоди, ця шкода нідшкодовується в частці, якої не вистачає, або в повному обсязі її патьками (усиновлювачами) або піклувальником, якщо вони не дове­дуть, що шкоди було завдано не з їхньої вини. Якщо неповнолітня осо-6а перебувала у закладі, який за законом здійснює щодо неї функції піклувальника, цей заклад зобов'язаний відшкодувати шкоду з част­ці, якої не вистачає, або в повному обсязі, якщо він не доведе, що шко­ди було завдано не з його вини (ст. 1179 ЦК). Юридична або фізична особа відшкодовує шкоду, завдану їхнім працівником під час вико­нання ним своїх трудових (службових) обов'язків (ч. 1 ст. 1172 ЦК). Шкода, завдана фізичній або юридичній особі незаконними рішення­ми, дією чи бездіяльністю органу державної влади, органу влади Ав­тономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується державою, Ав­тономною Республікою Крим або органом місцевого самоврядування незалежно від вини цих органів (ст. 1173 ЦК).

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.