Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Локальний предмет доказуванняРозглянуті обставини, які складають предмет доказування, необ­хідно встановити для вирішення справи по суті. Разом з тим, у ході провадження в кримінальній справі виникає необхідність вирішувати деякі питання, для чого потрібно встановити певні обставини, зокре­ма у зв'язку зі здійсненням судом (суддею) функції судового контро­лю. Так, скажімо, розгляд у суді подання слідчого про обрання до об­винуваченого запобіжного заходу у вигляді взяття під варту потребує встановлення наявності відповідних підстав (ст. 148КПК). Отже, пе­релік тих обставин, які необхідно встановити під час вирішення дея­ких питань перебігом провадження в справі складає так званий ло­кальний предмет доказування.

На жаль, у чинному кримінально-процесуальному законодавстві тнкі обставини чітко не визначені і тому суттєве значення мають іміз'яснення Пленуму Верховного Суду України з цих питань.

Наприклад, Пленум Верховного Суду України в постанові № 4 від И квітня 2003 року (із змінами, внесеними постановою № 10 від 11 черв­ня 2004 року та постановою № 25 від 24 жовтня 2008 року) «Про прак­тику застосування судами запобіжного заходу у вигляді взяття під инрту та подовження строків тримання під вартою на стадіях дізнання гн досудового слідства», зазначив, що під час судового розгляду по­дання про взяття під варту, предметом дослідження є ті обставини, з нкими закон пов'язує можливість обрання цього запобіжного заходу. Крім того, суддя з'ясовує, чи є підозра у вчиненні особою злочину або обвинувачення останньої обґрунтованими, тобто чи є в розпорядженні органу дізнання, слідчого встановлені у визначеному законом поряд­ку достатні дані, що свідчать про наявність ознак злочину, вчиненого саме цією особою (ними можуть бути заяви й повідомлення про зло­чин, явка з повинною, документи, складені за результатами оператив-но-розшукової діяльності, протоколи слідчих дій, висновки експертиз тощо).

Якщо питання про взяття під варту вирішується до порушення кримінальної справи щодо затриманої особи, суддя повинен перевіри­ти, чи мали місце передбачені ч.ч. 1 та 2 ст. 106 КПК підстави для за­тримання, чи наведені вони у відповідній постанові органу дізнання і чи зазначено в ній, у вчиненні якого саме злочину підозрюється особа та як він кваліфікується за статтями КК.

У разі, коли питання стосується особи, щодо якої порушено кримі­нальну справу, суд має дослідити, чи наявні передбачені ст. 94 КПК приводи та підстави до її порушення і чи зазначено в постанові кримі­нальний закон, за ознаками якого порушено кримінальну справу.

Коли питання про застосування запобіжного заходу у вигляді взят­тя під варту вирішується щодо обвинуваченого, необхідно також пере­вірити, чи є у справі докази, що вказують на вчинення злочину саме цією особою, чи відповідає постанова про притягнення її як обвинува­ченого вимогам ст. 132 КПК, чи було пред'явлено обвинувачення з до­держанням вимог ст. 140 КПК.

Далі Пленум підкреслив, що суддя не вправі досліджувати докази, давати їм оцінку, в інший спосіб перевіряти доведеність вини підозрю­ваного чи обвинуваченого, а постанови про обрання запобіжного за­ходу мають бути викладені у формулюваннях, які забезпечують до­тримання принципу презумпції невинуватості особи.

Установивши наявність зазначених обставин, суддя повинен переко­натися, що в справі є достатні докази, на підставі яких можна дійти ви­сновку про можливість вчинення підозрюваним або обвинуваченим тих дій, для запобігання яких пропонується взяти особу під варту, тобто, що наявні підстави для обрання запобіжного заходу і саме взяття під варту.

Крім обставин, які свідчать про наявність підстав для обрання за­побіжного заходу, досліджуються також обставини, які відповідно до ст. 150 КПК мають бути враховані при обранні запобіжного заходу: вік підозрюваного чи обвинуваченого, стан здоров'я, сімейний і мате­ріальний стан, вид діяльності, місце проживання, дані про попередні судимості, соціальні зв'язки особи, її схильності (чи вживає наркоти­ки, алкогольні напої тощо), спосіб життя, поведінку під час прова-

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.