Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Вторинна профілактика наркозалежності за методикою біопсихосоціального підходуДіяльність Денного центру реабілітації наркозалежних (ДЦРН) є відмінною від інших програм, що існують на Україні, і базується на досвіді денних центрів немедичної допомоги наркозалежним у Нідерландах та Великобританії, моделях, розроблених Інститутом Трімбос (Ні­дерланди).

Проект, що впроваджується Центром на даний момент, є принци­пово новим для України, оскільки має на меті засвоєння раніше не запроваджуваних технологій.

Перша частина проекту спрямована на засвоєння та запровадження мотиваційного консультування, як першого кроку, що сприяє активно­му лікуванню клієнта.

Друга - на безпосередню соціально-психологічну реабілітацію клі­єнтів, які пройшли етап мотиваційного консультування та активної терапії.

Передбачалося, що пілотний проект буде слугувати найбільш сприят­ливим засобом для засвоєння цих методів роботи. Він передбачав активне співробітництво персоналу протягом достатньо довгого періоду часу, що мало сприяти адаптуванню концепції психосоціального підходу в лікуванні наркозалежних. Навчання в рамках проекту здійснюється не тільки через семінари, а й безпосередньо через набуття практичного досвіду. Такий крок має своєю метою не тільки повне усвідомлення концепції лікування співпрацівниками, а й створення власної думки для найбільш ефективного пристосування даних теоретичних підходів та закордонного досвіду (в даному випадку Нідерландів) до умов практики в Україні.

Реалізація кожної частини проекту відбувається на основі теорети­чних засад мотиваційного консультування та мультидисциплінарного підходу до надання допомоги.

Виходячи з цього, загальною довгостроковою метою проекту стало адаптування знань, накопичених у Нідерландах та інших країнах у га­лузі лікування та реабілітації наркозалежних, до особливостей та по­треб українського суспільства на основі впровадження в українських умовах мотиваційного консультування та амбулаторної соціально-психологічної реабілітації як основних елементів програми комплексно­го лікування наркозалежних.

Основними завданнями проекту є:

Для першої частини проекту:

1. Навчання співробітників проекту за допомогою семінарів, інтер-візій та через практику методам мотиваційного консультування.

2. Засвоєння мультидисциплінарного підходу, командних принци­пів роботи з клієнтами.

3. Засвоєння та запровадження різних форм мотиваційної роботи з клієнтами: методів мотиваційного консультування та терапії, сімейного консультування, консультування родичів та найближчого оточення клі­єнтів, технологій вуличної роботи.

4. Робота з громадськістю міста, інформування про проект через ЗМІ, а також проведення семінарів "Відкритий день", встановлення ро­бочих контактів із зацікавленими організаціями, складання соціальної карти міста.

5. Розробка та видання інформаційно-профілактичних матеріалів для населення та цільових груп (груп-мішеней), а саме: плакатів, бук­летів, листівок, відеопродукції.

6. Проведення активної первинної профілактичної роботи серед на­селення міста.

Для другої частини проекту:

1. Навчання співробітників проекту за допомогою семінарів, інтер-візїй та через практику методам соціально-психологічної реабілітації.

2. Засвоєння мультидисциплінарного підходу, командних принци­пів роботи з клієнтами.

3. Засвоєння та запровадження різних форм реабілітаційної робо­ти: поведінкової терапії, групової, індивідуальної та сімейної психоте­рапії, роботи з найближчим оточенням, індивідуальної соціальної робо­ти, вуличної роботи.

4. Практична робота з зацікавленими оргнізаціями по вирішенню конкретних соціальних проблем клієнтів, уточнення та конкретизація соціальної карти міста. Інформування громадськості через ЗМІ про хід реалізації проекту.

5. Розповсюдження інформаційно-профілактичних матеріалів для населення та цільових груп (груп-мішеней), а саме: плакатів, буклетів, листівок, відеопродукції.

6. Проведення активної вторинної профілактики зривів та реци­дивів у клієнтів [39].

Суттєвою особливістю проекту є те, що застосовується така перспек­тивна форма засвоєння нових знань, як паралельне навчання, тобто про­цеси навчання співробітників новим методам та підходам, а також прак­тична реалізація отриманих знань у безпосередній роботі з клієнтами йшли паралельно один до одного. Семінари та конференції проводяться безпосередньо представниками програм, чий досвід було використано при побудові моделі проекту. Такий підхід дозволяє гнучко та своєчасно вносити зміни в навчальний процес з урахуванням проблем, що ви­никають під час запровадження отриманих знань в українську практику.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.