Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Професійні стандарти діяльності працівників ЦентруУстановлення професійних стандартів у будь-якій організації мож­на порівняти з наведенням порядку на робочому місці, де кожен ком­понент займає визначену позицію, має своє призначення. Якщо мати чітке уявлення про те, чим є кожна ланка системи, якою і є центр, а також знання про те, як ця система повинна працювати, тоді можна позбутися будь-яких неполадок.

Етичні принципи регулюють системи взаємостосунків всередині центру в цілому, а також окремі її частини. Вони стосуються взаємо­стосунків:

• персоналу з пацієнтами;

• середовища професіоналів;

• між пацієнтами;

• центру з громадськістю.

В основі етичних принципів лежить філософія Центру, його мета і цінності. Філософія центру спирається на програму "12 кроків", осно­ваної на ідеї руху Анонімних Алкоголіків і Анонімних Наркоманів.

Метою є створення для пацієнтів такого реабілітаційного середо­вища, яке б сприяло якісним змінам у їхньому житті і житті їхніх сімей на основі тривалості одужання від хімічної залежності.

Головні цінності - це повага до пацієнта, вияв до нього співчуття і щирого бажання допомогти, чесність у стосунках і надання послуг ви­сокої якості.

В основі етичного кодексу Центру лежать такі принципи:

o Відсутність дискримінації. При наданні допомоги не повинно бути дискримінації за віком, расовою чи соціальною належністю, стат­тю, віросповіданням, ідеологією, національністю чи за якимось іншими ознаками.

o Відповідальність. Кожен співробітник Центру несе відповідаль­ність за якісне виконання своїх обов'язків, прагне до вдосконалення власної діяльності задля досягнення спільної мети Центру.

o Компетентність. Професійний статус співробітників базується на здібностях і кваліфікації, необхідних для виконання конкретних обов'язків. Кожен із співробітників, які беруть участь в організації прогресу, повинен бути професійно підготовленим і мати спеціалізацію в застосуванні методів, інструментарію і процедур, які застосовуються в цій галузі. Частиною його роботи є постійне підтримування на сучасному рівні своїх професійних знань і умінь.

o Відповідність законам і моральним стандартам. Співробітники Центру дотримуються принципів, спільних для всіх професійних етик: повага до особистості, захист людських прав, відповідальність, чесність і щирість у ставленні до клієнта, професійна компетентність, твердість у досягненні мети.

o Захист інтересів Центру і його ідей під час публічних заяв. Виступаючи перед громадськістю із якоюсь заявою, яка стосується дія­льності лікувально-реабілітаційного центру, співробітники захищають інтереси й ідеї, що базують на філософії Центру, його меті і цінностях.

o Відображення філософії Центру в будь-яких публікаціях. Будь-які публікації в засобах масової інформації, підписані співробіт­ником Центру або побудовані на інтерв'ю з ним, повинні відображати філософію Центру і сприяти формуванню позитивної думки про нього.

o Прагнення до благополуччя пацієнта. Будь-яка діяльність спів­робітників Центру повинна бути в першу чергу направлена на досягнен­ня благополуччя пацієнта шляхом надання йому послуг високої якості.

o Конфіденційність. Всі одержані від пацієнтів у результаті об­стеження дані, а також відомості про проходження ним лікування і реа­білітації, повинні бути доступні лише спеціалістам лікувально-реабілі­таційного центру, до чиїх обов'язків входить нерозголошення цієї ін­формації серед некомпетентних осіб. У Центрі повинні бути вжиті за­ходи для належного зберігання документації.

o Високий рівень професійних взаємовідносин з пацієнтами. Працюючи з пацієнтами в рамках будь-якої програми Центру, співробі­тники повинні підтримувати з ними винятково професійні стосунки, в основі яких лежить чесність і повага.

o Підтримання якісних міжпрофесійних стосунків. Якщо в інте­ресах обстеження або втручання потрібне тісне співробітництво з інши­ми професіоналами, персонал Центру повинен забезпечити належні взаємовідносини. Не відмовляючись від критики там, де це необхідно, співробітники не повинні дискредитувати колег або представників ін­ших професій, які використовують ті ж методи, і повинні проявляти повагу до напрямків, які науково і професійно компетентні.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.