Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Фахівці, що реалізують ПрограмуДо роботи в програмі для спільної роботи залучаються психіатри-аркологи, психотерапевти, медичні психологи, соціальні працівники, •они працюють у складі мультидисциплінарної команди під загальним ерівництвом координатора.

І. Види терапевтичної діяльності у ході реалізації Програми

1. Діагностика потреб клієнта в допомозі та об'ємі цієї допомоги БАСІ).

Мета діагностики - отримати уявлення щодо характеру та реально-ті скарг та проблем, які дозволять, у подальшому, оптимізувати реабі-ітаційний процес.

2. Мотиваційне інтерв'ю (МІ).

Було б наївним сподіватися, що всі клієнти, які звертаються за до-омогою, є вмотивованими. Причини самої ж мотивації можуть різни-ись за її метою.

Під час мотиваційного інтерв'ю важливим є отримати уявлення щодо істинної мотивації клієнта.

1. Психокорекційна, психотерапевтична робота:

- інформаційно мотиваційне групове консультування наркозалеж-их (на етапі, що передує Програмі ресоціалізації)- З рази/тиждень розпочато в детоксикаційному відділенні КМНЛ "Соціотерапія", ул. Червоноткацька 1/12);

- інформаційно-мотиваційне індивідуальне консультування нар-озалежних у Програмі - З рази/тиждень;

- групове психотерапевтичне консультування - 3 рази/тиждень;

- групова арт-терапія — 2 рази/тиждень;

- індивідуальне психотерапевтичне консультування — 3 ра зи/тиждень;

- тренінги: соціальних навичок життя без ПАР та профілактики "зриву" — 3 рази/тиждень.

2. Структуровані активності клієнтів:

- щоденник самоспостереження - щоденно;

- щоденник емоційного стану - щоденно;

- освітня робота в комп'ютерному класі та в Інтернет-клубі ~ 4 рази/тиждень.

3. Соціальний блок:

- соціальне консультування - 1 раз/тиждень;

- медіація у вирішенні соціальних проблем (навчання, працевла­штування, структурування вільного часу) - 1 раз/тиждень;

- інформаційноосвітня група для співзалежних — 2 рази/тиждень.

II, Реабілітаційна робота з родичами наркозалежних

Однією з умов Програми ДЦ є участь членів родин в реабілітацій­ному процесі. Для цього передбачені:

- консультації фахівців - психологів, нарколога, соціального пра­цівника, психотерапевта;

- організація та проведення інформаційних груп для співзалежних членів родин — не менше 2 разів на місяць;

- інформаційно-освітні групи для співзалежних ~ 2 рази/тижень;. • організації та проведення психокорекційних груп для співзалеж­них - 1 раз на тиждень;

- організації та проведення груп для співзалежних - 1 раз на тиж­день.

III. Залучення ресурсів громади Дарницького району м. Києва для надання комплексної допомоги наркозалежним та їх родичам, забезпечення її отримання клієнтом (КМКЛ №1, гол. лікар Салюта М.Ю)

Усі види терапевтичної реалізуються членами мультидисциплінар­ної команди разом із пацієнтом та його близькими.

Важливими особливостями роботи мультидисциплінарної команди є взаємодія членів команди і пацієнтів та публічність їх роботи. Публічність передбачає відкритість та прозорість дій професіоналів для пацієнтів, колег та інших, готовність до зворотного зв'язку з колегами та пацієнтами.

Уся робота з пацієнтом у процесі ресоціалізації спрямоване на:

• Відмову від наркотику та зміну біомедичних показників.

• Подолання емоційних та поведінкових синдромів, пов'язаних із проблемами залежності.

• Вирішення наявних соціально-психологічних проблем.

• Реінтеграцію в сім'ю, професійну (навчальну) діяльність, гро­маду та ін соціальні системи.

Така спрямованість сприяє структуруванню вільного часу наркоза-лежних; допомогає оволодінню ними певними соціальними навичками; стабілізує їх психологічний стан; забезпечує здійснення соціального су­проводу пацієнтів.

Важливими умовами участі пацієнтів у програмі ресоціалізації ден­ного стаціонару є дотримання ними абстиненції, урегульованість питань із роботою, наявність житла. Обов'язковим є структурування та плану­вання дозвілля. Бажаною є участь у Програмі членів сім'ї та близьких.

Ефективність лікування забезпечується поєднанням мотиваційного консультування, комплексної діагностики (на основі БАСІ) та розробки спільно з пацієнтом на основі диференційованих показань і рекоменда­цій індивідуального терапевтичного плану для кожного окремого паціє­нта, який об'єднує в собі в різній кількості різноманітні види терапев­тичного впливу.

Для успішного виконання терапевтичного плану пацієнти мають ре­гулярно зустрічатися з фахівцями (не менше 3-4 разів на тиждень у перші місяці реабілітації), а з іншого боку, вони мають працювати, нав­чатися, творчо та продуктивно заповнювати свій вільний час (це і є основними завданнями реабілітації).

Базова психотерапевтична допомога заснована на техніці коротко­часних втручань та спрямована на покращення психосоціального функці­онування, розвиток здатностей та навичок. Протягом перебування пацієнта у програмі здійснюється систематична підтримка та мотивування клієнтів на подальше лікування, соціальну реабілітацію, на продовження утримання від наркотичних засобів. Разом з тим використовуються ресурси громади та інших партнерських організацій шляхом направлення пацієнта в інші заклади, наприклад, у навчальні, службу зайнятості тощо.

Робота мультидисциплінарної команди здійснюється у вигляді серії інтервізій, спрямованих на вирішення проблем пацієнта, а також тих, що виникають під час спілкування пацієнт-фахівець та фахівець-фахівець.

Кількість учасників програми: одночасно перебувати в терапевтич­ній Програмі ДЦ можуть перебувати дві групи клієнтів по 10 чоловік у кожній.

Практичні результати впровадження програми.

1. Апробована та адаптована програма.

2. Колектив підготовлених фахівців (мультидисциплінарна команда).

3. Клієнти, які успішно завершили програму (кількість протягом діяльності).

На додаток до цього впроваджена система моніторингу та оцінки реабілітаційної Програми ДЦ. Створено електронну базу даних. Нако-пичено унікальний досвід і вдосконалені практичні навички фахівців реабілітаційної Програми ДЦ.

Режим роботи ДЦ з 9.45 до 17.45. Упродовж місяця обсяг лише_ терапевтичних активностей складає щонайменше 122 год. Проведено 30 навчальних та інтервізійних семінарів загальною тривалістю 45 год.

Заслуговує уваги той факт, що сама Програма побудована на до­свіді кращих голландських, польських та вітчизняних науково обгрун­тованих практик. Спеціалісти у роботі з наркозалежними використують лише ті методи, які вже довели свою ефективність та дієвість.

Додатки

1. Програма спеціалізованої підготовки фахівців методам напів-стаціонарної ресоціалізації наркозалежних.

2. Пакет документів (форми), що застосовуються в терапевтичній роботі ДЦ.

• Журнал первинних звернень клієнтів.

• Мотиваційне інтерв'ю (МІ).

• Діагностика потреб клієнта в допомозі та об'ємі цієї допомоги. Питальник першої консультації. Адаптований Білоруський варіант АСІ ЗО днів (7 протоколів: первинного інтерв'ювання, визначення профілю проблем, формулювання рішення щодо проблеми, план лікування, оцін­ка досягнення цілей та результатів лікування).
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.