Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Організаційна діяльність ЦентруВ основу діяльності Центру було покладено програму польських реабілітаційних центрів "Монар", які мають понад 20-річний досвід роботи з наркозалежними. За 5 років існування Центру ця програма адаптована та пристосована до наших умов та менталітету. На даний час розроблені правила внутрішнього розпорядку та закони перебуван­ня пацієнтів у Центрі, а також систематизована програма реабілітації, яка розрахована на поетапне проходження реабілітації. Відповідно до штатного розкладу у Центрі працюють 14 чоловік:

- директор Центру;

- заступник директора;

- головний бухгалтер;

- бухгалтер;

- вихователі (5 чоловік);

- завідуючий господарством;

- медична сестра;

- електрик;

- водій;

- комірник.

Для них також установлені функціональні обов'язки згідно з їх по­садами. Вихователі Центру пройшли стажування у Польщі, де отримали кваліфікацію вихователів-терапевтів, а з жовтня 1997 року до січня 1998 року стажувалися у Калінінградському реабілітаційному Центрі. На даний час навчаються у Хмельницькому університеті "Поділля" за спеціальністю соціальна педагогіка та психологія. Крім того, вихователі постійно беруть участь у роботі семінарів та тренінгів по роботі із нар козалежними, що значно підвищує їх кваліфікацію. Характерною ри сою є те, що підготовка кадрів для роботи з наркозалежними у Центрі ведеться з числа пацієнтів, які закінчили програму реабілітації, та маю ють здібності.

Терапевтична програма - розрахована на стаціонарне перебування пацієнтів, термін якої становить рік-півтора. Будується на груповій та індивідуальній терапії. Весь терапевтичний процес програми складаєть ся із 3 етапів, на кожному етапі перед пацієнтом ставляться відповідні завдання, при вирішені яких здійснюється перехід на вищий рінень етапності.

Перший етап - від одного до 2,5 місяців.

Другий етап - від 2,5 до 10 місяців.

Третій етап - (завершальний) від 10 місяців до закінчення про грами.

Головним завданням даної програми є набуття життєвого досвіду без наркотиків і мистецтво протистояти впливові наркотичного середо вища (споживачі» та розповсюджувачів наркотиків), а саме розпиток упевненості у собі відродження особистості, накопичення досвіду при ймати самостійні рішення, оволодіння навичкам говорити "Ні", набуття трудових навичок, організація змістовного відпочинку, відродження морально-етичних цінностей, відновлення життєво-фізичної активності.

Щодня у Центрі застосовуються альтернативні засоби самореаліза ції та самопізнання щодо наркотичної залежності. Пацієнти живуть за п'ятьма основними законами Центру, яких вони повинні дотримувати ся. З моменту утворення Центру за допомогою та консультацією звер ну лось майже 12000 чоловік, із яких 172 особи були залучені до про грами реабілітації. Успішно закінчили повний курс програми 58 моло дих людей, що становить 29%. Так, за роками роботи Центру це стано вить:

1998-1999 pp. - 4 чоловіка;

2000-2001 pp. - 12 чоловік;

1999-2000 pp. - 10 чоловік;

2001-2002 pp. - 14 чоловік;

2002-2003 pp. - 18 чоловік.

Аналізуючи роботу Центру за п'ять років, простежується позитивна динаміка ефективності реабілітаційного процесу, що привело до зростан­ня бажаючих звернутися за допомогою у проходженні реабілітації. Крім того, наші випускники запрошуються як спеціалісти для відкриття й роботи в інших регіонах України. Так, за досвідом роботи, до нашого Центру звертаються представники з Вінниці, Черкас, Полтави, Херсона.

Реабілітаційна робота працівників Центру з наркозалежними моло­дими людьми починається з ознайомчої бесіди, під час якої уточнюєть­ся серйозність їх намірів, обізнаність із правилами внутрішнього роз­порядку, а також проводиться попереднє вивчення особистості пацієн­та, що в подальшому дає можливість будувати з ними індивідуальну роботу на підставі психолого-педагогічних спостережень.

На всіх пацієнтів, які знаходяться в центрі, заводяться індивідуа­льні картки, які містять динаміку тих змін, які відбуваються з ними у процесі реабілітаційної роботи.

Відповідно до розподілу функціональних обов'язків, прийом та влаштування пацієнтів здійснюють: директор, психолог, черговий вихо­ватель.

Велика увага приділяється психокорекційній роботі з пацієнтами, ЇЇ проводять висококваліфіковані вихователі-психотерапевти, які безпосе­редньо працюють з пацієнтами, а також фахівці, які набувають відпо­відного досвіду такої роботи.

Для практичної роботи розроблені спеціальні психолого-корекційні програми з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливос­тей пацієнтів, рівня їх залежності від наркотиків.

В основі розроблених програм лежить формування у пацієнтів ус­відомленого підходу до своїх вад, комплексів, розуміння їх соціальної небезпечності з подальшою роботою над позбавленням від них.

Тому весь реабілітаційний процес проводиться в контексті постійної індивідуальної та групової психологічної діяльності. Групова психоло­гічна діяльність тісно пов'язана з трудовою терапією, щоденним розпо­ділом робіт, підведенням підсумків. Всі ці питання обговорюються від­крито, як і проблеми, пов'язані з реабілітацією пацієнтів, зміною етапів лікування тощо.

Вихователі-психотерапевти також працюють над формуванням у пацієнтів загальнолюдських цінностей та моралі, підготовкою їх до повернення у сім'ю, налагодженням стосунків із близькими та рідними. З цією метою проводяться лекції, групові та індивідуальні бесіди. Ви­правдала себе і така форма роботи як проповіді пасторів церкви "Нова зоря", "Благодійні" та інші.

У тісному взаємозв'язку з психокорекційною проводиться виховна робота, яка здійснюється практично зазначеними вище фахівцями. її зміст розширено за рахунок лекцій про здоровий спосіб життя за такою тематикою: "Що корисно знати про СНІД", "Захисти сам себе", "Дуже легкі тверезі кроки", "ВІЛ-інфекція, загрозливий стан і невідкладна допомога" та інші, які були покликані ознайомити пацієнтів із загрозою СНІДу, його профілактикою.

Надається достатня увага організації змістовного активного відпо чинку пацієнтів, їх дозвіллю, забезпеченню умов для занять фізичною культурою і спортом, улюбленою справою. У 1999 році спортивний зал Центру поповнився тренажерами, крім того, обладнано спортивні май­данчики для волейболу та баскетболу, хокею, обладнано більярд, теніс­ний стіл, придбано шахи, нарди та шашки, туристичне обладнання для туристичних похідів.

Важливо підкреслити, що належна матеріальна спортивна база по­стійно спонукає пацієнта до занять спортом, відволікає його від при­страсті до наркотиків, дозволяє зберігати пристойну фізичну форму.

В Центрі вже складаються свої традиції. Це проведення Клубу Ве­селих та Кмітливих, гумористичних конкурсних програм, святкування днів народжень, на які запрошуються батьки та родичі.

Традиційно проводиться День відкритих дверей, на який приїздять колишні пацієнти, що успішно пройшли реабілітацію, гості з інших центрів, батьки, спонсори. Ці урочисті події відображені у відповідних відеоматеріалах, які використовуються у подальшій виховній роботі.

Адміністрація і колектив реабілітаційного центру приділяють на­лежну увагу створенню оптимальних житлово-побутових умов, робочих місць, об'єктів для забезпечення трудової діяльності пацієнтів, залу­чення їх до щоденної нормальної праці, випуску сільгосппродукції.

Трудова діяльність розглядається нами не як самоціль і не я тільки як засіб забезпечення самообслуговування, а перш за все процес пере­виховання, посилення ролі органів самоуправління. Для підтримання стабільності цього процесу двічі на тиждень проводяться зібрання всіх пацієнтів, під час яких обговорюються і приймаються рішення з усіх проблем, пов'язаних із функціонуванням Центру, планується розподіл робіт, а також підводяться їх підсумки. Завдяки такій організації дія­льності проводяться ремонти приміщень їдальні та кухні, житлових кімнат, господарських приміщень, постійно поліпшується благоустрій та озеленення території.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.