Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема: СОЦІОЛОГІЯ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯТривалість – 2 години.

Місце проведення – аудиторія

 

Мета: розглянути та закріпити основні поняття і питання теми, визначити основні етапи та особливості розвитку світової та вітчизняної соціологічної науки, ознайомитися з персоналіями видатних соціологів; сприяти закріпленню студентами соціологічної термінології, усвідомленню специфіки соціологічного підходу до аналізу соціуму й суспільних процесів; здійснити аналіз основних причин появи та особливостей розвитку соціології; спонукати студентів до самостійного дослідження визначеної теми з урахуванням їх фахової спеціалізації, створення атмосфери зацікавленості, виховання у студентів прагнення до самоосвіти тощо.

Обладнання – підручники, конспект лекції, схеми та ілюстрації по темі заняття.

 

ПЛАН:

1. Предмет і значення соціології.

2. Структура соціологічної системи знання. Макро- та мікросоціологія.

3. Функції соціології.

4. О.Конт – родоначальник соціології.

5. Класичний етап в розвитку соціологічного знання.

6. Сучасна західна соціологія.

7. Розвиток соціології в Україні.

8. Значення соціології в роботі майбутніх фахівців.

 

Основні питання теми:

1. Поняття, предмет та об’єкт соціології. Структура соціологічної системи знання.

2. Співвідношення соціології та інших наук про суспільство.

3. Особливості мікро- та макросоціологічного підходу до аналізу суспільства.

4. Основні функції соціології, їх значення для розуміння соціальних процесів.

5. Розуміння поняття «соціальне».

6. Основні причини появи соціології.

7. Зміст та складові періоду «протосоціології».

8. Сутність та значення соціологічної концепції О.Конта.

9. Аналіз та порівняння основних положень соціологічних поглядів класиків соціологічної науки: Е.Дюркгейма та М.Вебера.

10. Основні парадигми сучасної соціології.

11. Основні особливості структурного функціоналізму, символічного інтеракціонізму, теорії конфлікту,теорії обміну, феноменології та етномедології.

12. Сучасні тенденції розвитку соціологічної науки в світі.

13. Зміст інтегральної соціології П.Сорокіна.

14. Основні етапи формування та розвитку української соціологічної думки. Соціологічні ідеї М. Грушевського, М.Ковалевського, М.Шаповала та ін.

15. Сучасний стан розвитку соціології та соціологічної освіти в Україні.

16. Значення соціологічного знання в професійної діяльності фахівця.

 

Теми для доповідей та рефератів:

ü Причини появи соціології.

ü «Розуміюча соціологія» М.Вебера.

ü «Соціологізм» Е.Дюркгейма.

ü Макросоціологічний підхід до аналізу суспільних процесів.

ü Розуміння суспільних процесів з позиції мікросоціології.

ü Еволюція української соціології.

Література:

1. Вилков В.Ю. Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты. - К.: Видавець Карпенко В.М., 2008

2. Гарфінкел Г. Дослідження з етнометодології / Гаролд Гарфінкел. - Пер.з англ. В.Й.Шовкун. - К.: КУРС, 2005

3. Гідденс Е. Соціологія. Пер. с англ.. – К., 1999

4. Дюркгейм Э. Самоубийство. Социологический етюд. –М., 1991

5. Захарченко М.В., Погорілий О.І. Історія соціології (від античності до початку ХХ ст.) –К., 1993

6. Мертон Р.К. Социальная теория и социальная структура // Социс. - 1992. - №2. -С.118.

7. Мертон Р.К. Социальная структура и аномия // Социс. - 1992. - №3-4.

8. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

9. Піча В.М., Черниш Н.Й., Кондратик Л.Й. З історії української соціологічної думки. –Львів, 1995

10. Соціологія: терміни, поняття, персоналії. Навчальний словник-довід-ник / За заг. ред. В. М. Пічі. — К., Львів, 2002.

11. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб.. - К.: Атіка, 2004

12. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

13. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

14. Соціологічна думка України: Навч. посібник / М. В. Захарченко, В. Ф. Бурлачук та ін. - К., 1996.

15. Танчер В. Українська соціологія - нелегкий шлях до теорії // Філо­софська і соціологічна думка. - 1993. - № 11, 12.

16. Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.

17. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996

 

 

Семінарське заняття № 2.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.