Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 8. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'Ї 

Визначений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Сім’я та шлюб. Тенденції розвитку сучасних сімейних відносин, сучасні погляди на інститут сім'ї.

2. Сімейні конфлікти.

3. Реалізація сім'єю своїх функцій.

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Користуючись підручником та конспектом лекцій, визначте, чим відрізняються поняття «шлюб» та «сім’я». Чому сім’я є одночасно і малою соціальною групою і соціальним інститутом?

2. Що регулює соціальний інститут сім’ї? –

А. сексуальну поведінку

Б. репродуктивну поведінку

В. виробництво товарів та послуг

Г. піклування та догляд за утриманцями

Д. соціалізацію.

3. Сьогодні часто говорять про кризу сім’ї в Україні, як ви думаєте, в чому вона проявляється? Чи можете ви запропонувати шляхи її подолання?

4. Що таке соціальна політика держави? Яку вона відіграє роль в розвитку шлюбно-сімейних відносин?

5. Назвіть основні функції сім'ї.

Ø Підготуйтеся до диспутів на теми: «Чи існує проблема реалізації сучасною сім’єю своїх основних функцій?».

«У чому специфіка сімейних конфліктів?»

«Чи може розлучення вважатися сучасною соціальною проблемою?»

 

6. Підготуйте доповіді (або реферати) згідно із запропонованими темами:

- Особливості реалізації функцій сім’ї в різних типах світових культур.

- Соціологічні дослідження проблем стійкості шлюбу в Україні.

- Проблеми сучасної студентської сім’ї.

- Трансформація функцій і тенденції розвитку інституту сім’ї.

- Соціальне напруження поєднання ролі жінки-матері з громадськими та професійними ролями.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Дайте визначення сім’ї та шлюбу.

2. Якими є роль і значення сім’ї в життєдіяльності суспільства?

3. Назвіть предмет соціологічного вивчення сім’ї як складного соціального феномену.

4. Розкрийте особливості різних методологічних підходів до соціологічного аналізу сім’ї.

5. Охарактеризуйте основні типи шлюбу і сім’ї.

6. Що таке структура сім’ї?

7. Назвіть етапи життєвого циклу сім’ї.

8. Що являє собою сім’я як мала соціальна група? Наведіть її типові ознаки.

9. Що являє собою сім’я як соціальний інститут? В якому співвідношенні він перебуває з іншими суспільними інститутами?

10. Розкрийте зміст суспільних та індивідуальних функцій сім’ї.

 

Література:

1. Антонов А.И. Социология семьи: учебное пособие [для студентов высших учебных заведений] / А.И.Антонов, В.М.Медков. – М.: Изд-во Московского университета бизнеса и управления («Братья Карич»), 1996.

2. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник. -3-є вид., вип. й доп. -К.: Вид-во Європейського ун.-ту, 2003.

3. Гридковець Л.М. Світ подружнього життя. Навчально-практичний посібник. - К.: , 2004

4. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

5. Молода сім"я в Україні: проблеми становлення і розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року.. - К.: Державний ін-т проблем сім"ї та молоді, 2003

6. Молодь України: від освіти до праці / Оксамитна С., Виноградов О,, Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С.Оксамитної . - К.: ВПЦ НаУКМА, 2010

7. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

8. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс : Підручник для студ. вузів/ Пер. з рос. В.П.Недашківський. -2-е вид.. -К.: Тандем, 1998.

9. Сасіна Л. Соціологія : Навчальний посібник. -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005.

10. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

11. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

12. Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.

13. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996

Тема 10. СОЦІОЛОГІЯ ПОЛІТИКИ ТА ЕКОНОМІКИ

 

Визначений час – 4 години.

ПЛАН:

1. Поняття, структура і функції інституту політики.

2. Поняття, структура і функції інституту економіки.

3. Соціологічний аналіз політики та економіки, як соціальних інститутів.

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Дайте визначення поняттю «політика». Що є предметом та об’єктом соціології політики?

2. Користуючись підручником з соціології, дайте повні визначення таких понять, як політична система, політичні інститути, політичні відносини.

3. Для когось політика – це основна сфера діяльності, професія і причини такого життєвого вибору є досить різні. Є випадки, коли люди, які досягли успіху, визнання в певній сфері, стали відомими як фахівці в певній сфері, починають поєднувати професійні інтереси з політичними. Є також люди, які зовсім не цікавляться політикою через власні переконання, зайнятість або просто байдужість.

 

Ø Поміркуйте над цим та будьте готові дискутувати щодо наступних питань:

- Яких акторів, письменників, вчених, представників інших професій, які стали відомими політичними діячами ви можете назвати? Як ви можете оцінити участь представників інших сфер суспільства в політиці?

- Чи вважаєте ви, що ваша майбутня професія ніяк не пов’язана з політикою? Обґрунтуйте свою відповідь.

- Як ви б прокоментували вислів У.Черчилля «Навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами»?

- Як ви оцінюєте ступінь власної політичної активності? Чи достатньо ви політично соціалізовані? Чому ви так вважаєте?

 
 

 


  1. У межах політичної науки вивчається питання політичної влади, серед суб’єктів якої особливе місце займає політична еліта.

 

ü Термін політична еліта введений у науковий обіг наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., але концепцію еліт було розроблено у ХХ ст. такими відомими дослідниками, як Вільфредо Парето, Гаетано Моска, Роберт Міхельс.

Так, на теорії В.Парето заснований ціннісний підхід до вивчення політичної еліти (Х.Ортега-і-Гассет, М.Бердяєв, В.Ропке), згідно з яким еліта - це професіонали, кращі представники людства. На цьому підході базується теорія мерітократії (від лат. - гідний та грец. - влада), яка розглядає еліту як групу найбільш талановитих, освічених представників суспільства, її основним ресурсом є знання та інформація.

 

Спираючись на таке розуміння еліти, чи можна говорити про еліту в системі освіти?

Ø Користуючись різними джерелами інформації, підготуйтеся до участі в дискусії за темою «Освітянська еліта України»;

продумайте свою позицію в ній, а також аргументи факти, матеріали, на які ви будете спиратися, щоб відстоювати власну думку.

 
 

 


 

 

5. Дайте визначення поняттю «економіка». Визначте основні функції економіки, як соціального інституту.

6. Що є предметом та об’єктом соціології економіки?

7. Як взаємопов’язані соціальні інститути політики та економіки?

8. Спробуйте обґрунтувати взаємозалежність соціальних інститутів економіки та освіти; освіти та політики.

9. Підготуйтеся захищати реферати на орієнтовні теми:

- Соціальні інститути у сфері економіки (політики)

- Соціальний інститут політики – його роль в сучасному світі.

- Значення економіки для суспільства.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що таке економіка? Що вивчає соціолог в сфері економіки?

2. Що таке політика? Що вивчає соціолог в сфері політики?

3. Які функції економіки ви можете назвати?

4. Які функції політики ви знаєте?

5. Яка структура політики, як соціального інституту?

6. Визначте структуру економіки як соціального інституту.

7. Що таке політичні режими? Які типи політичних режимів Ви знаєте?

 

Література:

1. Вебер М. Политика как призвание и профессия\\ Избраные произведения. –М., 1990.

2. Економічна соціологія. Навчальний посібник \За ред. В.М.Ворони, В.Є.Пилипенка,-К., 1997.

3. Кравченко А.И. Социология: Учеб.для вузов, -М.: Академический проект, 2003.

4. Моска Г. Элементы политической науки // Социологические исследования. – 1995. -№4. –с.138.

5. Парето В. Трактат по общей социологии / Антология политической мысли. В 5-ти т. Т.2. –М., 1997

6. Погорілий Д.Є. Політологі: кредитно-модульний курс. – 4-е вид. –Х.: ФОП Чиженко С.Ю., 2007.

7. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

8. Социологический справочник //Под.общ.ред. В.И.Воловича, -К., 1998.

9. Соціологія \За ред. В.Г.Городяненка, -К., «Академія», 1999.

10. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посіб.для студ.вищ.навч.закл. України, -К., «Каравела», 2000.

11. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лекцій, -Львів, 1992.

12. Якуба Е.А. Соціологія. Учеб.пособ.для студ -Харьков: «Фолио», 1996.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.