Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Лекція 6. СОЦІОЛОГІЯ СІМ'ЇМета:розглянути і засвоїти соціологічне розуміння понять сім'ї та шлюбу; визначити основні функції сім'ї, їх трансформацію у сучасному суспільстві; здійснити спробу первинного аналізу тенденцій у розвитку сучасних шлюбно-сімейних відносин.

Обсяг навчального часу: 2 акад. год.

П Л А Н:

1. Предмет соціології сім'ї. Поняття шлюбу та сім'ї.

1.1. Форми шлюбу

1.2. Типи сімей

2. Функції сім'ї

3. Тенденції в розвитку шлюбно-сімейних відносин

 

Література:

1. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник. -3-є вид., вип. й доп. -К.: Вид-во Європейського ун.-ту, 2003.

  1. Гридковець Л.М. Світ подружнього життя. Навчально-практичний посібник. - К.: , 2004
  2. Молода сім`я в Україні: проблеми становлення і розвитку: Тематична Державна доповідь про становище сімей в Україні за підсумками 2002 року.. - К.: Державний ін-т проблем сім"ї та молоді, 2003

4. Молодь України: від освіти до праці / Оксамитна С., Виноградов О,, Малиш Л., Марценюк Т.; за ред. С.Оксамитної . - К.: ВПЦ НаУКМА, 2010

5. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

6. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

7. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

  1. Социология семьи / Под ред. А.И. Антонова. – М., 2005. – 640 с.

9. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996

 

 

1. Предмет соціології сім'ї. Поняття шлюбу та сім'ї

Першим, хто почав досліджувати сім’ю був американський вчений Л.Морган (кін. 19 ст.) – він виділяв 5 основних форм шлюбу.

Ф.Енгельс «Походження сім'ї, приватної власності і держави» (1884 р.) пов’язував розвиток сімейних відносин з розвитком відносин власності.

М.Ковалевський – відомий український соціолог - досліджував народи Океанії, індійців Північної Америки, дійшов висновку, що не залежно від рівня розвину тості цивілізації сім’я розвивається через одні і ті ж етапи. Заперечував гіпотезу існування в первісному суспільстві необмеженого проміскуїтету – безконтрольних (неупорядкованих) статевих відносин.

П.Сорокін – досліджував еволюцію сім'ї, її функції та типологію. «Сім’я – це мала церква», відстоював ідею помірного консерватизму у сімейних стосунках як умова нормального існування сім'ї. («Криза сучасної сім'ї»).

Соціологія сім'ї – це соціологічна теорія, галузь соціології, яка вивчає формування, розвиток і функціонування сім'ї, шлюбно-сімейних відносин у конкретних культурних та соціально-економічних умовах.

У будь-якому суспільстві – давньому чи сучасному – сім`я формується саме через шлюб. Отже, найважливішими об’єктами вивчення соціології є шлюб і сім’я.

Шлюб – це соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, яка історично змінюється.

Шлюб –легітимне визнаннястосунків чоловіка та жінки, які супроводжуються народженням дітей та відповідальністю за фізичне і моральне здоров`я членів родини.

Інститут шлюбу самим фактом свого існування свідчить, що суспільство навмисно розділило всі види статевих відносин на схвалені та несхвалені, а держава – на дозволені та недозволені. Складовими цього інституту є звичаї, які регулюють шлюбні відносини чоловіка та жінки та утворюють певну ціннісну структуру (за визначенням К.Девіса) – знайомство, залицяння, обмін обручками, святкування обруження, мідовий місяць тощо.

Отже, до основних типів шлюбу відносять:

1.Ендогамний – партнер обирається з власної соцільної спільності.

2.Екзогамний – шлюб укладається з партнером, який належить до іншої групи (клас, раса, нація, вікова категорія, верства).

Форми шлюбу:

1. Моногамія – 1 чоловік та 1 жінка.

2. Полігамія – партерів більше двох:

2.1. Полігінія – 1 чоловік кілька жінок.

2.2. Поліандрія – 1 жінка та декілька чоловіків.

2.3. Груповий шлюб.

3. Гостьовий шлюб - термін прийшов з Франції. Подружжя проживають окремо і відвідують один одного 2-3 рази на тиждень.

4. Нерівний шлюб члени подружжя відрізняються за якими-небудь ознаками (статус, вік, багатство).

5. Покупний шлюб – має давні традиції і різні варіанти (викупний, калимний, хижацький тощо).

6. Громадянський та церковний шлюби.

7. Фіктивний шлюб.

8. Комунальний шлюб (все крім сексу), гомосексуальний шлюб, контрактний шлюб, з випробувальним терміном (без оформлення стосунків) та інш.

 

Сім’я -це суспільний інститут (з точки зору суспільного санкціонування шлюбно-сімейних відносин) і водночас мала соціальна група, що має історично означену організацію, члени якої пов’язані шлюбними або родинними відносинами, спільністю побуту та взаємною моральною відповідальністю, соціальна необхідність якої зумовлена потребою суспільства у фізичному та духовному відтворенні населення.

Існування сім'ї , як і всіх інших соціальних інститутів, обумовлено суспільними потребами.

Життєвий цикл сім'ї – послідовність значимих, етапних подій в існуванні сім'ї – від заключення шлюбу до його розірвання. Не розведене подружжя стало для вчених ідеальним типом для виділення етапів життєвого циклу сім'ї:

1. утворення шлюбу.

2. початок дітонародження - народження першої дитини

3. завершення дітонародження;

4. з моменту народження останньої дитини до часу, коли відселяється перша доросла дитина, яка утворює власну сім’ю.

4. «Зріла фаза» - «порожнє гніздо», народжуються онуки

5. «загасання», яка закінчується смертю одного з членів

Існує певна класифікація типів сім'ї, якщо узагальнити та обєднати, то можна представити наступне:

1. Проста або нуклеарна – подружжя та діти, які не перебувають у шлюбі.

2. Розширена або складна – 3 і більше поколінь або дві і більше нуклераних сімей, які живуть разом і ведуть спільне господарство.

3. Повна – є обидва члени подружжя.

4. Неповна – один з батьків відсутній.

5. Соціально гомогенні та гетерогенні сім'ї .

6. За віком подружжя: молодіжні (до 30 років), середня подружня пара, похила супружна пара.

7. За кількістю дітей: бездітна (протягом 10 років немає дітей), одно дітна, малодітна (2 дитини), багатодітна.

8. За місцем проживання – патрилокальні (з батьками чоловіка), матрилокальні (з родичами дружини), нелокальна (живуть самостійно).

9. З точки зору рольової структури сім'ї – традиційні та сучасні.

10. За ставленням до дітей.

 

Структура сім'ї – сукупність відносин між її членами – родинних, духовних, моральних, відносин влади і підкорення:

- Авторитарні сім'ї – жорстке підкорення одному з членів родини;

- Демократична або егалітарна (рівноправна) – засновані на добровільному розподілі ролей згідно з особистісними якостями.

Умови життя сім'ї – це сукупність факторів макро- (загальні соціальні умови) і мікросередовища (найближче соціальне оточення).

 

Функції сім'ї

 

Функції сім'їцеспосіб прояву активності життєдіяльності сім'ї та її членів. На сьогодні в науквій літературі відсутня єдина класифікація функцій сім'ї, тому виділемо основні з них, звернувши увагу на їх індивідуальний та соціальний аспекти[6]:

Функції Соціальний аспект Індивідуальний аспект
Репродуктивна Біологічне відтворення населення країни Задоволення особистого бажання мати дітей
Виховна Соціалізація молодого покоління, підримка культурної безперервності суспільства Задоволення потреби в спілкуванні з дітьми, їх вхованні, самореалізація в дітях
Господарсько-побутова та економічна Економічна підтримка, відповідальність за здоров’я членів сім'ї, догляд за дітьми Одержання відповідних послуг та матеріальної підтримки одними членами родини від інших
Сфера первісного соціального контролю Регламентація поведінки членів сім'ї, відповідальність і зобов’язання у відносинах Підтримка і орієнтація на правові і моральні санкції за негативну поведінку і порушення відповідних норм у стосунках між членами сім'ї
Сфера духовного спілкування Розвиток особистості членів суспільства Духовне взаємозбагачення членів сім'ї, дружні основи шлюбних стосунків
Соціально-статусна Наслідування статусу родини; відтворення соціальної структури суспільства Соціальне просування
Дозвільна, емоційна Організація і контроль дозвілля, психологічна терапія Взаємозбагачення дозвільних інтересів, одержання психологічної підтримки, емоції, задоволення потреби в особистісному щасті та любові
Сексуальна Контроль у сфері сексуальних відносин Задоволення сексуальних потреб

 

Усі функції є взаємопов’язаними і, безумовно, поданий перелік не є вичерпаним, що робить це питання більш широким й дискутивним. Через важливість аналізу данної проблеми в контексті особливостей і значущості обраної спеціальності, студентам слід бути готовими до її обговорення під час семінарського заняття.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.