Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 1. ПРЕДМЕТ, СТРУКТУРА, ФУНКЦІЇ СОЦІОЛОГІЇВідведений час – 1 година.

ПЛАН:

 

1. Сутність і зміст соціології.

2. Соціологія та її співвідношення з іншими науками, що вивчають суспільство.

 

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Спробуйте скласти тестові завдання з соціології (наприклад, для своїх одногрупників), використовуючи наступні поняття:


- Соціологія

- Мікросоціологія

- Макросоціологія

- Загальна соціологічна теорія

- Спеціальні соціологічні теорії

- Соціальна взаємодія

- Соціальні факти

- Соціальне

- Функція прогнозування

- Функція соціального контролю

- Соціальна інтеграція

- Соціальна диференціація.


2. Користуючись підручником, визначте основні науки, з якими співвідноситься соціологія.

У стислій формі визначте основні відмінності обраних вами наук від соціології.

3. Підготуйте реферати (або доповіді) за обраною темою:

- Роль і завдання соціології в соціальному реформуванні суспільства.

- Місце соціології у професійній підготовці молоді.

- Наукові дискусії навколо предмета соціології.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Коли виникла соціологія як самостійна наука? Хто вважається її засновником?

2. Дайте визначення предмету та об’єкту соціології.

3. Які причини виникнення соціології як самостійної науки ви можете назвати?

4. Що є предметом вивчення мікро- та макросоціології?

5. Як співвідносяться структурні компоненти соціологічної системи знання (загальна, спеціальні соціологічні теорії, конкретно-соціологічні дослідження)?

6. Визначте основні функції соціології.

7. Що мається на увазі під терміном «соціальний»?

8. Яке значення має соціологія в сучасному світі? Які проблеми сучасності ви могли б віднести до пріоритетних для соціології? Чому? Аргументуйте свою відповідь.

Література:

1. Герасимчук А. Соціологія: Навчальний посібник. -3-є вид., вип. й доп. -К.: Вид-во Європейського ун.-ту, 2003.

2. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

3. Піча В.М. Предмет, структура, функції соціології. – Львів, 1994

4. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

5. Попова І. Соціологія: Пропедевтичний курс : Підручник для студ. вузів/ Пер. з рос. В.П.Недашківський. -2-е вид.. -К.: Тандем, 1998.

6. Сасіна Л. Соціологія : Навчальний посібник. -Харків: ВД «ІНЖЕК», 2005.

7. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб.. - К.: Атіка, 2004

8. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

9. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

10. Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.

11. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996

 

Тема 2. ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

 

Відведений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Історія виникнення та розвитку соціологічної науки. Особливості розвитку соціології в Європі та США.

2. Аналіз соціологічної думки початку ХХ ст.

3. Сучасна соціологічна думка.

 

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

 

1. Підготуйте реферати (або доповіді) на такі орієнтовні теми:

- Натуралізм в соціології.

- Психологічний напрямок в соціології (Ч.Кулі та Г.Тард)

- Біхевіоризм як спроба пояснення соціальних процесів.

- Соціологізм Е.Дюркейма.

- «Розуміюча соціологія» М.Вебера

2. Відомо, що соціологія в США розвивалася більше як емпірична наука, в той час, як в Європі – як теоретична. Користуючись підручником, спробуйте підтвердити (чи спростувати) це твердження, визначивши найвідоміших соціологів та їх праці, в яких відображені результати проведених досліджень (практичних та теоретичних) в Сполучених Штатах та в Європі.

3. Користуючись конспектом лекції спробуйте встановити співвідношення понять:

 

А. Дж.Г.Мід 1. соціологізм
Б. М.Вебер 2. символічний інтеракціонізм
В. Т.Парсонс 3. теорія конфлікту
Г. Е.Дюркгейм 4. розуміюча соціологія
Д. Р.Дарендорф 5. теорія обміну
Є. О.Конт 6. біхевіоризм
  7. структурний функціоналізм
  8. позитивізм

 

4. Користуючись конспектом лекції «Основні етапи розвитку соціологічної науки» та підручником, виконайте наступне завдання:

Проаналізуйте таке соціальне явище як спорт із застосуванням різних соціологічних парадигм. Спорт – особлива сфера життєдіяльності людей. Професійний спорт – це бізнес з величезними обсягами інвестицій та прибутків, події зі світу спорту – тема повідомлень засобів масової інформації та обговорення в повсякденному спілкуванні людей, заняття спортом – важлива частина образу життя багатьох людей.

З точки зору структурного функціоналізму спорт є частиною соціальної системи, оскільки робить внесок в її підтримку. Які функції спорту в сучасному світі? Що можна вваж ти дисфункціями спорту?

З точки зору історичного матеріалізму спорт є частиною системи нерівності, яка по своєму відображає класову структуру. Як вірогідність вибору індивідами певного спорту залежить від їх приналежності до того чи іншого соціального класу? Що можна вважати проявом класової боротьби в спорті?

З точки зору символічного інтеракціонізму спорт – це комплекс процесів взаємодії спортсменів, тренерів, вболівальників і т.д., вчинки яких залежать від визначення ними ситуації взаємодії. Як орієнтація на сприйняття інших учасників спортивного заходу визначає дії спортсменів і вболівальників? За допомогою яких символічних засобів (жестів, висловів, манери одягатися і т.п.) індивіди підтримують свою ідентичність як «зірки спорту», «фанати», «професіонали», «любителі» і т.п.

Спробуйте, будуючи таким же чином питання з точки зору різних парадигм, проаналізувати спорт в термінах теорії обміну, теорії конфлікту.

Ви можете обрати й інше соціальне явище для подібного аналізу.

 

5. Підготуйте доповіді або реферативні роботи за такими орієнтовними темами:

- Символічний інтеракціонізм - особливість підходу до аналізу соціальних процесів.

- Сучасні теорії конфлікту.

- Інтегральна соціологія П.Сорокіна.

- Сучасний стан та тенденції розвитку соціології в світі.

 

6. На противагу функціоналістським підходам, які постійно підкреслюють стабілізаційні та еволюціоністські моменти соціального розвитку, у сучасній західній соціології існують конфліктологічні теорії, за якими виділяють у суспільстві не консенсус, не збалансованість мотивів та взаємних інтересів, а боротьбу різних груп і напрямків, яка й формує існуючі соціальні структури й відносини.

Ø Підготуйтеся до дискусії на тему «Причини поширення конфліктологічних теорій у ХХ ст.».

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Які об’єктивні фактори зумовили становлення соціології як самос­тійної науки?

2. У чому суть соціологічного позитивізму як провідного напрямку в соціології ХІХ століття?

3. Дайте порівняльну характеристику соціологічних поглядів О. Конта, Г. Спенсера та К. Маркса.

4. Які соціологічні ідеї були притаманні творчості Е. Дюркгейма та М. Вебера?

5. Які основні напрямки розвитку сучасної соціологічної теорії?

6. У чому суть концепції «структурного функціоналізму» Т. Парсона?

7. Дайте характеристику теоріям конфлікту.

 

Література:

1. Вербець В.В., Субот О.А., Христюк Т.А. Соціологія: Навчальний посібник. - К.: КОНДОР, 2009

2. Вилков В.Ю. Западная нациология ХХ столетия: концептуальные портреты. - К.: Видавець Карпенко В.М., 2008

3. Гарфінкел Г. Дослідження з етнометодології / Гаролд Гарфінкел. - Пер.з англ. В.Й.Шовкун. - К.: КУРС, 2005

4. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

5. Зарубіжна соцоілогія (ХХ - початок ХХІ ст.): хрестоматія / відп. ред. В.Г.Городяненко. - Д.: Вид-во ДНУ, 2009

6. Погорілий О.І.Соціологічна думка XX століття. Посібник. – К., 1996

7. Сірий Є.В. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії / Навч.посіб.. - К.: Атіка, 2004

8. Соціологія : Терміни. Поняття. Персоналії. Навч. словник-довідник для студентів/ Укл.: В.М.Піча, В.М.Піча, Н.М.Хома; Соціологічна асоціація України . -К.: Каравела; Львів: Новий Світ-2000, 2002.

9. Соціологія : Підручник/ За ред. Н. П. Осипової. -К.: Юрінком Інтер, 2003

10. Черниш Н. Соціологія : Курс лекцій. -3-є вид., перероблене і доп.. -Львів: Кальварія, 2003.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.