Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. ДЕВІАЦІЯ І СОЦІАЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ 

Відведений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Соціальні норми, їх класифікація і призначення.

2. Проблеми відхиленої поведінки в суспільстві. Причини відхилень.

3. Роль і призначення соціального контролю.

 

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Повторіть основні поняття та тези теми, користуючись конспектом та підручником.

2. Класифікуйте соціальні норми. Визначте різницю між нормами моралі і нормами права.

3. Виконайте наступні вправи, які допоможуть вам закріпити отриманні під час аудиторних занять знання:

3.1. Уявіть, що неандерталець потрапив до сучасного суспільства та скоїв крадіжку. Як з позиції теорії Ч.Ломброзо можна пояснити такий факт? До якої групи теорій відноситься дана концепція?

3.2. Як ви вважаєте, чи можна віднести до конформістів (за класифікацією Р.Мертона) наступних осіб? (поясніть відповідь)

 


А. Д’Артаньян

Б. В.І.Ленін

В. Кіт у чоботях

 

Г. Г.Сковорода

Д. ви самі


 

3.3. Наведіть приклади соціальних норм, відповідно до зазначеного:

А. залежно від місця дії норм

Б. часу дії соціальних норм

В. обов’язковості дотримання

4. Користуючись художньою, публіцистичною чи іншого жанру літературою віднайдіть приклади, коли різними людьми (за соціальним походженням, належністю до певного типу культур і т.п.) певні вчинки (дії, явища, процеси) оцінювалися по-різному – або як «нормальні», або «ненормальні» .

Будьте готові до аналізу та пояснень ваших прикладів під час семінарського заняття.

5. Як ви думаєте, чому злочинці в нашій країні на початку 30-40 рр. ХХ ст. звичайно сприймалися як соціально близькі?

6. Проаналізуйте (спираючись на конспект та підручники) проблему відхиленої поведінки в межах обраної вами професії. Підготуйте невеличкий звіт про результати вашої роботи.

7. Поміркуйте над наступним питанням та будьте готові до дискусії під час семінарського заняття: «Яку роль в системі соціального контролю відіграє інститут освіти? Чи може розглядатися праця вчителя як елемент соціального контролю?»

8. Підготуйте доповіді або реферати за наступними орієнтовними темами:

- Геніальність як приклад девіації.

- Актуальність теорія стигматизації в системі освіти.

- Соціологічні теорії девіації.

- Чи може харизма вважатися девіацією?

- Теорія аномії Е.Дюркейма та Р.Мертона – порівняльний аналіз.

- Джерела аномії за Р.Мертоном.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. Що таке соціальні норми? Чому вони виникають?

2. Що таке «соціальне відхилення»? Які теорії девіації ви знаєте?

3. Які види та причини девіації ви можете назвати?

4. Яке значення для розуміння девіації мають поняття «соціального порядку» та «соціального контролю»? На що звичайно спирається соціальний контроль?

5. Що ви знаєте про теорію соціального контролю Бергера?

6. Що таке аномія? Як трактували це поняття Е.Дюркейм та Р.Мертон?

7. Які типи девіації за Р.Мертоном ви можете назвати?

8. У чому суть теорії стигматизації?

Література:

1. Гідденс Е. Соціологія. Пер. С англ.. – К., 1999

2. Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. 2-ге вид., переробл. і доп.. - К.: МАУП, 2006

3. Дюркгейм Э. Самоубийство. – Спб., 1998

4. Кучеренко В. Функціоналістська парадигма Р.Мертона в сучасному соціологічному дискурсі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. -2000. - №4

5. Сорокин П.А. Самоубийство как общественное явление // СОЦИС. - 2003. - № 2.

6. Соціологія : Підручник/ Ред. Віктор Георгійович Городяненко,. -2-ге вид., перероб. і доп.. -К.: Академія, 2002.

7. Соціологія: Учебник для юридических вузов. –СПб: Лань, 2000

8. Соціологія права. Підручник / За загальною редакцією доктора соціологічних наук, професора Л.М. Герасіної доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента Академії правових наук України М.І. Панова. – Київ, 2003

9. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

10. Черниш Н.Й. Соціологія:Курс лкцій. –Львів, 1998

11. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.