Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 4. СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА 

Відведений час – 3 години.

 

ПЛАН:

1. Особливості соціально-демографічної структури населення. Роль демографічного фактора в суспільних процесах. Сучасна демографічна ситуація в Україні.

2. Місто як соціальний організм. Функції міста. Порівняльна характеристика способу життя в сільській місцевості та у великому місті (позитивні та негативні риси).

3. Соціально-етнічна структура суспільства.

 

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. За допомогою підручників та шляхом роботи з відповідними періодичними виданнями дайте відповіді на питання що таке демографія? Що вивчає демографія і яке значення для суспільства мають знання, якими вона володіє? Чим характеризується сучасна демографічна ситуація в світі? в Україні?

2. Розкрийте сутність міста як соціального організму. Зробіть порівняльну характеристику сільського та міського образу життя (відповідь можете оформити у вигляді таблиці).

3. Оберіть одну характеристику, яка не стосується міського типу життя:

А. зниження значущості сусідства

Б. перевага анонімних, ділових, коротко часових, поверхових контактів

В. одноманітність культурних стереотипів

Г. ослаблення впливу традицій в регулюванні поведінки

4. Зробіть аналіз чинників традиційного, індустріального та постіндустріального сус­пільств. Виявіть їх сутність і відмінності.

5. Назвіть основні елементи соціальної структури українського суспіль­ства, їх характерні риси і тенденції розвитку.

6. Охарактеризуйте етнічні групи як елементи соціальної структури суспільств. Проаналізуйте стан щодо питання етнічних (національних) відносин в сучасній Україні.

7. В червні 1999 року представники 29 європейських країн підписали Болонську Декларацію, в якій зафіксували основні принципи процесу реформування європейського простору вищої освіти (ЄПВО), серед яких було таке: сприяти мобільності студентів, викладачів і науковців.

 

Ø Підготуйтеся до дискусії на тему «Україна в Болонському процесі».

Для цього поміркуйте та зробіть нотатки, в яких крім відомостей щодо сутності і завдань Болонського процесу зазначте чи пов’язані ідей Болонської Декларації та процеси глобалізації в цілому з питаннями соціалізації особистості? Чи можуть розцінюватися студенти чи викладачі як маргінали в нових для себе умовах?

8. Проаналізуйте декілька наукових статей на загальну тему «Молодь і суспільство», підготуйте виступ на семінарському занятті.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. У чому полягає суть поняття «суспільство»? Чому суспільство - соціальна система?

2. Які характерні риси й особливості відзначають суспільство? Які основні віхи становлення суспільства?

3. Якими характерними рисами наділені масові спільності?

4. Назвіть види соціальних груп.

5. Що ви розумієте під соціальною рівністю? Які причини соціальної нерівності?

6. Що таке соціальна стратифікація? Що означає соціальна мобільність в суспільстві?

7. Яку роль відіграє «середній клас» у стабілізації соціальної системи?

8. Що таке соціальні інститути? Які функції виконує в суспільстві соціальна організація?

9. Які характерні ознаки формування етнічної спільності?

10. Охарактеризуйте місто як елемент соціуму.

11. Що таке маргінальність?

12. Що таке етнічність? Нація?

13. Що таке цивілізація? Як пов’язані поняття «цивілізація» і «культура»?

 

Література:

1. Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории и структурации.. - М.: Академический Проект, 2003

2. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. - К.: Альтерпрес, 2004

3. Головаха Є., Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007 роки. - К.: Інститут соціології НАН України, 2008

4. Головатий М.Ф. Соціологія молоді: Курс лекцій. 2-ге вид., переробл. і доп.. - К.: МАУП, 2006

5. Кравченко А.И. Социология: Учебник для вузов. –М.: Академический Проект, 2003

6. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Базовий курс: Підручник. - К.: Каравела, 2006

7. Лукашевич М.П., Туленков М.В. Соціологія. Загальний курс: Підручник. 2-е вид. . - К.: Каравела, 2011

8. Молодь України: від освіти до праці / за ред. С.Оксамитної . - К.: ВПЦ НаУКМА, 2010

9. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. –К., 1999; 2000

10. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

11. Сорокин П.А. Учение о строении общества//Сорокин П.А. Общественный учебник социологии: Статьи разных лет. -М., 1994

12. Черниш Н.Й. Соціологія:Курс лкцій. –Львів, 1998

13. Якуба Е.А. Социология. –Харьков, 1996
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.