Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 5. МЕТОДИКА І ТЕХНІКА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Тривалість – 2 години.

Місце проведення – аудиторія

 

Мета: розглянути та закріпити основні поняття і питання теми, визначити та охарактеризувати поняття та видів соціологічного дослідження, основні етапи соціологічного дослідження, поняття програми соціологічного дослідження; розглянути та засвоїти складові методологічної та методичної частин програми соціологічного дослідження;ознайомлення з особливостями, можливостями та недоліками методів збирання соціологічної інформації; сприяти закріпленню студентами соціологічної термінології, формуванню культури соціологічного мислення, усвідомленню специфіки соціологічного підходу до аналізу соціуму й суспільних процесів; спонукати студентів до самостійного дослідження визначеної теми з урахуванням їх фахової спеціалізації, створення атмосфери зацікавленості, виховання у студентів прагнення до самоосвіти тощо.

Обладнання – підручники, конспект лекції, дошка, ілюстрації по темі заняття.

 

 

ПЛАН:

1. Поняття соціологічного дослідження. Види та призначення соціологічних досліджень.

2. Основні етапи соціологічного дослідження. Програма соціологічного дослідження.

3. Методи збирання соціологічної інформації. Характеристика кількісних методів в соціології: спостереження, аналіз документів, експеримент.

4. Види та особливості опитування. Анкетування як метод збирання первинної інформації.

5. Поняття та структура анкети. Види запитань в анкеті.

 

Основні питання теми:

1. Соціологічне дослідження – поняття, види, етапи.

2. Поняття програми соціологічного дослідження.

3. Аналіз змісту методологічної частини – визначення проблеми і проблемної ситуації, мети дослідження, об’єкту дослідження, предмету дослідження, гіпотез та завдань дослідження, визначити необхідність логічного аналізу основних понять (їх інтерпретація та операціоналізація).

4. Аналіз методичної частини програми – поняття та види вибірки, вибір методів збирання соціологічної інформації.

5. Кількісні та якісні методи збору соціологічної інформації. Види та особливості якісних методів (метод мозкового штурму, фокус-груп, біографічний метод).

6. Види та особливості кількісних методів. Метод спостереження.

7. Експеримент.

8. Аналіз документів.

9. Опитування. Різновиди опитування. Особливості і правила анкетування; структура анкети.

10. Особливості та проблеми доцільності використання методу інтерв’ю.

11. Види запитань в анкеті.

12. Взаємозв’язок соціологічних методів збирання об’єктивної інформації.

13. Професійна та громадянська необхідність володіння знанням щодо правил проведення соціологічних досліджень та використання методів збирання соціологічної інформації.

Теми доповідей та рефератів:

ü Феномен соціологічного дослідження.

ü Якісні методи в соціології - специфіка та актуальність застосування.

ü Контент-аналіз – історія та можливості використання.

ü Професійна компетентність при проведенні опитувань.

 

Література:

1. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

  1. Как провести социологическое исследование \Под ред Н.К.Горшкова, Ф.З.Шерет, -М., 1990.
  2. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження. –К., 1996.
  3. Піча В.М., Вовканич С.Й., Маковецький В.М. Як підготувати, провести і узагальнити результати соціологічних досліджень? -Львів, 1996.
  4. Рабочая книга социолога. – М.: Наука, 1989.

6. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. -М.: Феникс, 1998

  1. Соціологія \3а ред В.Г.Городяненка, -К.: Академія, 1998.
  2. Радугин А.А., Радугин К.А. Социология: Курс лекций, -М., 1997.
  3. Ядов В.А. Социологические исследования: методология, программа, методы, - Саратов, 1995

 

ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Завдання для самостійного виконання з соціології для студентів денної форми навчання складено відповідно до навчального плану та програми даної дисципліни.

Метою самостійної роботи студента є закріплення та повторення навчального матеріалу, набуття досвіду пошуку необхідної інформації та роботи з різними її джерелами, розвиток вміння презентувати результати власних доробок з навчальної дисципліни, формування навичок науково-дослідної, пошукової роботи через написання та оформлення реферативних робіт тощо.

При формуванні та підбору вправ та завдань для самостійної роботи було враховано профіль підготовки студентів, їх майбутню професію, зроблено акцент на формування загальнонавчальних, загальноосвітніх знаннях, корисних для засвоєння інших дисциплін навчального плану, для підвищення загального культурного та пізнавального рівня особистості.

Усі завдання супроводжуються методичними рекомендаціями до їх виконання, переліками питань для самоконтролю та необхідної літератури. При цьому питання для самоконтролю охоплюють увесь передбачений програмою навальний матеріал з теми, що дозволяє студентові спрямовано та організовано готуватися до поточного та підсумкового контролю.

Деякі завдання та вправи можуть бути розглянуті під час аудиторних занять, включені в поточні перевірочні роботи, дискусії тощо. Підготовлені реферати та доповіді також заслуховуються на семінарських заняттях.

Певні види завдань слід виконувати в зошиті: записувати визначення понять, тези, тести, есе і т.д. згідно з вимогами та рекомендаціями. Буде корисним також робити стислі конспекти найбільш складних питань теми.

Самостійна робота є обов’язковим елементом навчального процесу, за її невиконання студентові можуть бути знижені поточні та підсумкові бали.
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.