Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Тема 6. КУЛЬТУРА В СУСПІЛЬНІЙ СИСТЕМІ 

Відведений час – 2 години.

ПЛАН:

1. Поняття культури. Соціологічний аналіз культури. Культура та цивілізація.

2. Функції культури.

3. Види культури.

4. Культура і соціальні процеси.

ЗАВДАННЯ

ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ:

1. Для того, щоб засвоїти навчальний матеріал, користуючись підручником, дайте соціологічне визначення поняттям «культура», «субкультура», «масова культура», «контркультура»; визначте ознаки та функції культури.

2. Під час поховальної процесії хтось починає сміятися. Цій людині роблять зауваження, тому що у даному випадку вона порушує:

А. закон Б. цінність В. норму Г. знання

Поясніть обрану відповідь.

Як ви думаєте, чи є культури, в яких дана ситуація не буде аномальною? Якщо ви не впевнені, поцікавтеся, користуючись мережею Інтернет, та повідомте, чи знайшли ви такі типи культур!

3. Визначте та поясніть свій вибір: які з нижчеподаних груп утворюють субкультуру:

А. російськомовні в Прибалтиці

Б. підлітки

В. студенти технічних ВНЗ

Г. телеглядачі

Д. в’язні

4. Що означає поняття «толерантність»? Чи може бути рівень толерантності показником
рівня культури в даному суспільстві? Відповідь обґрунтуйте.

5. Визначте зв’язок між еволюцією суспільства і розвитком культури. Що є первинним?
Обґрунтуйте свою думку.

6. Коли європейські та американські работоргівці вивозили людей з різних африканських суспільств, вони вважали, що допомагають їм знайомитися з «цивілізованим» життям, рятуючи від варварського. Прикладом чого є така оцінка різних культур?

А. етноцентризму

Б. культурного релятивізму

В. культурної інтеграції

Г. культурних універсалій.

7. Підготуйте доповіді та реферати на такі орієнтовні теми:

- Сучасні молодіжні субкультури, їх роль в житті соціуму.

- Роль символів в житті людини.

- Що означає слово «культура»

- Проблеми культурного відродження в Україні.

- П. Сорокін про культуру.

- Чи вплине Болонський процес на зміну української культури?

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ:

1. У чому полягає сутність культури?

2. Які елементи об’єднує поняття «культура»?

3. Назвіть функції культури.

4. В яких сферах проявляється людська культура?

5. Які ви знаєте форми культури?

6. Чим різняться елітарна й народна культури?

7. У чому полягає суть культурних конфліктів?

8. Охарактеризуйте завдання культури.

9. Що називають культурними універсаліями?

10. У чому полягає суть явищ культурного етноцентризму й культурного релятивізму?

11. Що описують статика й динаміка культури?

Література:

1. Гіденс Е. Нестримний світ: як глобалізація перетворює наше життя. - К.: Альтерпрес, 2004

2. Головаха Є., Горбачик А. Соціальні зміни в Україні та Європі: за результатами "Європейського соціального дослідження" 2005-2007 роки. - К.: Інститут соціології НАН України, 2008

3. Дворецька Г. В. Соціологія: Навч. посібник. - Вид. 2-ге, перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2002.

4. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації: Навч.посібник.. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2000

5. Історія української культури / Відп. за випуск В. П. Шква­рець. - Миколаїв, 1996.

6. Ионин Л.Г. Социология культуры: Путь в новое тысячелетие: для вузов. 3-е узд., пере раб. и доп. –М.: Логос, 2000.

7. Лісовий В. Культура та цивілізація // Філософська і соціологічна думка. - 1993. - №1.

8. Модернізація вищої освіти України і Болонський процес. /Уклад. М.Ф.Степко, Я.Я.Болюбаш, К.М.Левківський, Ю.В.Сухарніков; відп.ред. М.Ф.Степко. - К.: Освіта України, 2004

9. Піча В.М. Соціологія: загальний курс. Навч.посібник. – К., 1999; 2000

10. Смелзер Н. Социология. /Пер.с англ.; Науч.ред. В.А.Ядов. - М.: Феникс, 1998

11. Соціологія: Курс лекцій. Навч.посіб. для студ. вищ.навч.закл.освіти/ За ред.. В.М.Пічі. 3-е вд., стереотипне, -Львів: «Новий світ-2000», 2003

12. Черниш Н.Й. Соціологія: Курс лкцій. – Львів, 1998

13. Якуба Е.А. Социология. – Харьков, 1996

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.