Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Місце й особливості аграрних відносин в економічній системіСільське господарство як галузь розвивається в тісному зв'язку з іншими галузями народногосподарського комплексу. Аграрні відно­сини є складовою загальної системи економічних відносин суспільс­тва. Найчіткіше цей зв'язок виявляється у процесах агропромисло­вої інтеграції. У сучасній світовій економіці сформувалися групи га­лузей, які технологічно, економічно, організаційно тяжіють до сіль­ського господарства. Процес їх зближення отримав назву агропро-


мислової інтеграції. Врезультаті агропромислової інтеграції форму­ється господарська структура — агропромисловий комплекс (АПК).Організаційною формою АПК є агробізнес,тобто великі багатопро-фільні агропромислові підприємства, які охоплюють повний комп­лекс діяльності з вирощування, переробки й подекуди реалізації сіль­ськогосподарської продукції.

Відтворення в аграрній сфері зумовлене специфікою сільськогос­подарського виробництва, що здійснюється в єдності з природними процесами розвитку живих організмів. Природні процеси тут діють стихійно і часто не піддаються свідомій дії людини. Це виявляється в сезонному характері аграрного виробництва, що породжує складні проблеми відтворення робочої сили, зайнятості працівників, забез­печення необхідного рівня оплати праці і доходів сільських праців­ників.

Природні умови сільського господарства зумовлюють і неоднако­ву продуктивність праці в різних природно-кліматичних зонах. Знач­на диференціація умов господарювання за зонами країни, вплив при­родно-кліматичних чинників приводять до багатоваріантності вирі­шення різних господарських питань. Із специфікою сільськогоспо­дарського виробництва пов'язаний і неоднаковий рівень доходів, одержуваних з одиниці земельної площі. Розмаїття природних умов потребує вживання диференційованих заходів, що створює базу існу­вання рентних відносин. Процес відтворення в сільському господарс­тві тісно пов'язаний з землею, а темпи розвитку виробництва знач­ною мірою визначаються економічною родючістю земельних угідь.

Звичайно, збільшити виробництво сільськогосподарської про­дукції можна й за допомогою розширення посівної площі, але мож­ливості ці незначні. Більш того, високий рівень розвитку сільського господарства дає змогу включити в сільськогосподарський оборот усі придатні для обробки землі, що зменшує можливості екстенсив­ного розвитку. Отже, тільки у разі підвищення економічної родю­чості, посилення інтенсифікації можна досягти приросту сільсько­господарської продукції. Тісний зв'язок сільського господарства з використанням землі визначає ще одну особливість відтворення: ін­тенсифікація сільського господарства здійснюється за зменшення маси живої праці. Це закономірний процес, викликаний підвищен­ням рівня механізації сільського господарства, що дає можливість зменшити потреби у трудових ресурсах.


Однією з найважливіших особливостей відтворення в сільському господарстві є те, що технічні засоби праці для цієї галузі створю­ються в промисловості. Тому збільшення виробництва сільськогос­подарських продуктів завжди потребує розвитку тих галузей про­мисловості, які виробляють техніку для села. Можливості інтенсифі­кації аграрного господарства значною мірою залежать від галузей, які постачають йому техніку і які переробляють сільськогосподар­ську продукцію.

Оскільки в сільському господарстві результати виробництва ко­ливаються за роками залежно від погодних умов, для забезпечення ритмічності відтворення набагато більшого значення, ніж в інших галузях, має створення резервів. В аграрному секторі потрібні стра­хові фонди достатніх розмірів на випадок непередбачених природ­них умов. Специфічним є формування структури основних виробни­чих фондів, до складу яких включають не тільки засоби праці, а й землю, худобу, багаторічні насадження. До оборотних фондів нале­жать корми, насіння, молодняк на відгодівлі.
©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.