Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Основні показники ефективності діяльності підприємстваПоняття ефективності — одне з центральних в економічній теорії та практиці. На будь-якому напрямі суспільного життя вона визна­чає доцільність дій господарюючого суб'єкта в економічній системі. Розрізняють суспільну, виробничу, соціальну, технічну, економічну ефективність. Технічна ефективність визначає результативність дій, спрямованих на вдосконалення техніки і технології, соціальна — на поліпшення умов праці, психологічного клімату в трудовому колек­тиві тощо, економічна — на підвищення прибутковості всієї госпо­дарської діяльності, суспільна — на подолання нерівності в розподі­лі доходів і підтримання соціальної справедливості, виробнича — на мінімізацію витрат і максимізацію прибутку. Всі види ефективності тісно пов'язані між собою, взаємозалежні і разом визначають ефек­тивність економічної системи країни загалом.

Результати роботи підприємства аналізують за показниками, що характеризують сторони його діяльності, їх вибір залежить від мети аналізу. Визначення стратегічних цілей потребує порівняння результа­тів діяльності конкретного підприємства з підприємствами-конкурен-тами. Для такого аналізу вибирають узагальнюючі показники, що ві­дображають діяльність окремих напрямів або структурних підрозділів. Визначення тактичних цілей потребує контролю діяльності підприємс­тва, тобто розрахунку показників ефективності функціонування окре­мих підрозділів або виробництва окремого виду продукції.


Планування як розробка завдань підприємства на перспективний і поточний періоди передбачає співставлення вигоди використання різних видів ресурсів або їх поєднання у певному періоді та можли­вості їх зміни в майбутньому. Кожна з цілей, що стоять перед підпри­ємством, потребує аналізу низки показників, що дає змогу прийняти конкретні рішення щодо поведінки підприємства. Джерелом інфор­мації є звітність підприємства: річний бухгалтерський баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух капіталу, звіт про рух коштів та ін. На основі даних звітності визначається кінцевий результат ро­боти підприємства у вигляді нарощування власного капіталу за звіт­ний період. Діяльність підприємства можна проаналізувати за еко­номічними показниками, об'єднаними у групи, кожна з яких харак­теризує економічний потенціал підприємства, економічну ефектив­ність, конкурентоспроможність і фінансову стійкість.

Економічний потенціал підприємства характеризують: активи фірми, обсяг продажів, прибуток чистий і валовий, основний і обо­ротний капітал, власний і позичковий капітал, виробничі потужнос­ті, науково-дослідні роботи та ін.

Ефективність діяльності підприємства аналізують за такими по­казниками: прибуток, норма прибутку, рентабельність, а також по­казниками використання трудових ресурсів (продуктивність праці), основних виробничих фондів (фондовіддача, фондомісткість), мате­ріальних ресурсів (матеріаломісткість, матеріаловіддача) та ін.

Продуктивність праці є узагальнюючим показником оцінки еко­номічної ефективності суспільного виробництва і в загальному виг­ляді вимірюється як відношення виробленого національного доходу в країні до середньої чисельності працівників, зайнятих у галузях ма­теріального виробництва. В окремих галузях продуктивність праці обчислюється за валовою продукцією і визначається її кількістю, ви­робленою в одиницю робочого часу, або витратами праці на одини­цю продукції. На рівні підприємства основними показниками про­дуктивності праці є виробіток і трудомісткість. Виробіток (прямий показник) визначає кількість продукції, виробленої в одиницю часу, трудомісткість (обернений показник) визначає витрати часу на ви­робництво одиниці продукції. Вони розраховуються за формулами

W=Q/Т; t = Т/Q,

де W — виробіток; t — трудомісткість виробленої продукції; Q — обсяг виробленої продукції; Т— витрати живої праці на виробниц­тво одиниці продукції. 212


Як уже зазначалось вище, основними показниками ефективного використання основних фондів є фондовіддача, фондомісткість, матеріаловіддача і матеріаломісткість.

Конкурентоспроможність підприємства можна оцінити за показ­никами обсягів продажів і їх збільшення, зростання рентабельності.

Фінансова стійкість підприємства характеризується можливістю покривати за власні кошти вклади в основні фонди, оборотні кошти, нематеріальні активи, не допускаючи при цьому невиправданої дебі­торської та кредиторської заборгованості та сплачуючи за своїми зобов'язаннями у визначені терміни. Фінансове становище підпри­ємства можна проаналізувати за показниками платоспроможності, ліквідності, ефективності використання активів і власних коштів. Платоспроможність — це показник, що характеризує здатність під­приємства виконувати свої зобов'язання. Коефіцієнт платоспромож­ності дорівнює

_ Власний капітал Зобов язання

Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто вірогідність банкрутства. Високий Кп свідчить про мінімальний фі­нансовий ризик і гарні можливості для залучення додаткових коштів інвесторів, низький — навпаки.

Ліквідність — це здатність вчасно сплатити борги (зобов'язання). Коефіцієнт ліквідності дорівнює

Оборотні кошти

Кл = ^---------------------- ^-=—;---------- ЮО %.

л Короткострокові зобов язання

Що вищий коефіцієнт ліквідності, то більша платоспроможність фірми.

В умовах ринкової економіки зростає цінність вірогідної інфор­мації про результати діяльності підприємства. Прийняття рішення на основі необ'єктивної інформації може призвести до банкрутства. Крім того, вибір партнера на ринку й ефективність співробітництва з ним також залежать від вивчення фінансового становища майбут­нього партнера.


Контрольні питання

1.Який зміст вкладається у поняття "підприємливість", "підприєм­
ництво", "бізнес"?

2. Які форми підприємницької діяльності найпоширеніші в ринко­
вій економічній системі і чому?

3. Назвіть переваги та недоліки франчайзингу.

4. У чому полягає особливість функціонування підприємства в рин­
ковій економіці?

5. Які види підприємств дозволені на території України?

6. Які джерела утворення підприємницького доходу?

7. Назвіть стадії кругообігу капіталу.

8. Що таке основний і оборотний капітал підприємства?

9. Назвіть показники, що характеризують економічну ефективність
виробництва.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.