Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Мінімальна заробітна платаЩоб підтримувати в суспільстві соціальну справедливість, еконо­мічну й політичну стабільність, держава має регулювати рівень заро­бітної плати. Особливої уваги потребує регулювання мінімальної за­робітної плати, яка не може бути нижчою за мінімальну вартість ро­бочої сили і є гарантованим державою соціальним мінімумом нета-рифікованої праці. Мінімальна заробітна плата як державна соці­альна гарантія може здійснюватися в різноманітних формах: законо­давчо-правовій, економічній (вартісній і натуральній), організацій­ній та інформаційній.


Мінімальна заробітна плата — це встановлений державою роз­мір заробітної плати, менше за яку не може одержувати найманий працівник за фактично виконану ним повну місячну норму праці (робочого часу). Соціальна норма є найнижчою межею вартості ро­бочої сили, яка виконує найпростішу працю за нормальних умов ви­робництва. Основною функцією мінімальної заробітної плати є сти­мулювання власника робочої сили до участі у праці. Розраховується вона в грошовій формі і встановлюється законом. Запровадження мінімальної заробітної плати має на меті: недопущення експлуатації працівників, які виконують нескладну роботу; протистояння недоб­росовісній конкуренції, що досягається у разі різкого зниження заро­бітної плати; збільшення найнижчої заробітної плати з метою підви­щення загального рівня оплати праці; координування заходів соці­альної політики у сфері перерозподілу національного доходу, їх уз­годження з економічною політикою.

Поняття "мінімальна заробітна плата" стикається з різними сто­ронами оплати праці. Впроваджуючи інститут мінімальної заробіт­ної плати як державної соціальної гарантії, обов'язкової на всій те­риторії України, законодавство визначило певне коло понять в За­коні України "Про оплату праці" (табл. 12).

Мінімальна заробітна плата є одним з важливих важелів соціаль­ного захисту працюючих, виходячи з її розміру визначають розмір пенсії за віком, стипендії, допомоги у зв'язку з безробіттям, у зв'язку з доглядом за дитиною, виплати за лікарняними листками тощо.

Згідно із законом України про встановлення величини межі мало-забезпеченості та розміру мінімальної заробітної плати ці показники визначаються на кожен рік. Наприклад, з 1 січня 1999 р. розмір міні­мальної заробітної плати становив 74 грн на місяць, у 2000 р. — 90 грн на місяць до 1 липня, після 1 липня 2000 р. — 118 грн на місяць, з 1 січня 2003 р. — 185 грн.

Поступово з розвитком економіки рівень мінімальної заробітної плати досягне рівня прожиткового мінімуму, що є важливою харак­теристикою стану економічного розвитку країни. Поки що цей по­казник не відповідає вимогам, які висуваються до нього.


Коло понять стосовно мінімальної заробітної плати, визначених в Законі України "Про оплату праці"


Таблиця 12


 


Поняття


Зміст поняття


1


Функціональна роль мінімальної заробітної плати

Сфера застосуван­ня мінімальної за­робітної плати

Норма затверджен­ня мінімальної за­робітної плати

Складові мінімаль­ної заробітної пла­ти

Зв'язок мінімальної заробітної плати із системою оплати праці

Умови визначення розміру мінімаль­ної заробітної пла­ти

Обмеження на роз­мір мінімальної за­робітної плати


Мінімальна заробітна плата є засобом державного регулюван­ня оплати праці працівників підприємств усіх форм власності (ст. 8, ч. 1)

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гаран­тією, обов'язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання (ст. 3, ч. 3)

Мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може провадитися оплата за виконану праців­ником місячну, годинну норму праці (обсяг робіт) (ст. 3., ч. 1)

До 22 червня 2000 р. мінімальна заробітна плата не включала доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати (ст. 3, ч. 2). З 22 червня 2000 р. до мінімальної заробітної плати включаються всі передбачені умовами оплати праці доплати, надбавки, премії та інші виплати, крім доплат за роботу в наду­рочний час, у важких, шкідливих, особливо шкідливих умовах праці, на роботах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здо­ров'я, премій до ювілейних дат, за винаходи та раціоналізатор­ські пропозиції, матеріальної допомоги

Не встановлено, але визначено, що тарифна ставка робітника першого розряду встановлюється у розмірі, що перевищує зако­нодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (ст. 6, ч. 4)

Розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуван­ням вартісної величини мінімального споживчого бюджету (ст. 9, ч. 2), загального рівня середньої заробітної плати (ст. 9, ч. 3), продуктивності праці, рівня зайнятості та інших економіч­них умов (ст. 9, ч. 4)

Мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не ниж­
чому за вартісну величину межі малозабезпеченості у розрахун-
ку на працездатну особу (ст. 9, ч. 5)_____________________Закінчення табл. 12

 

Порядок встанов­лення і перегляду мінімальної заро­бітної плати Умови перегляду мі­німальної заробіт­ної плати Умови виплати за­робітної плати, ниж­чої за мінімальну за­робітну плату Розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верхов­ною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України, як правило, один раз на рік при затвердженні Державного бюдже­ту України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом пере­говорів представників професійних спілок, власників або упов­новажених ними органів, які об'єдналися для ведення колектив­них переговорів і укладення генеральної угоди (ст. 10, ч. 1) Розмір мінімальної заробітної плати переглядається залежно від зростання індексу цін на споживчі товари і тарифів на пос­луги за угодою сторін колективних переговорів (ст. 10, ч. 2) Розмір мінімальної заробітної плати може бути нижчим за встановлений мінімальний розмір заробітної плати у разі не­виконання норм виробітку, виготовлення продукції, що вия­вилася браком, та з інших, передбачених чинним законодавс­твом причин, які мали місце з вини працівника (ст. 21, ч. 2)

Контрольні питання

1.Що розуміють під первісним нагромадженням капіталу?

2. Як відбувається перетворення грошей на капітал?

3. За яких умов гроші стають капіталом?

4. Чим відрізняється капітал з точки зору підприємства і з точки зо­
ру економіки країни?

5. У чому виявляється взаємозв'язок капіталу і праці?

6. Що слід розуміти під поняттям "вартість робочої сили"?

7. Від чого залежить розмір заробітної плати?

8. У чому полягає відмінність номінальної і реальної заробітної
плати?

9. Які чинники позитивно впливають на реальну заробітну плату?
10. Сутність мінімальної заробітної плати та її значення.

©2015 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.