Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЙ В ЧАСОПИСУ“ПРОБЛЕМИ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА”

 

1. Рукописи приймаються електронною поштою або в надрукованому вигляді (2 екз.) та на магнітному носії в ред. Word 6 (Wind 95, Wind 98, Word 7 – Word 97) однією з шести мов – українською, російською, англійською, німецькою, французькою, іспанською.

2. При електронному наборі та роздруковуванні тексту використовується 1,5 інтервал та розмір шрифту № 14.

3. Обсяг статті не повинен перевищувати 1др. арк. (40 тис. знаків = 24 стор.), наукового повідомлення – до 0,5 арк. (до 12 стор.), рецензії – до 0,3 арк. (до 8 стор.).

4. Список використаної літератури подається наприкінці статті в алфавітному порядку згідно з бібліографічним Держстандартом та нумерується.

5. При посиланні в тексті у квадратних дужках вказувати номер позиції джерела у алфавітному списку літератури і сторінку, наприклад, [3, с. 234]. Якщо у одному посиланні є вказівка на праці декількох авторів, то потрібно номери позицій розділяти крапкою з комою, наприклад, [2, с. 35; 4; 8, с. 210].

6. В кінці тексту російською та англійською мовами вказується прізвище та ініціали автора, назва статті та коротке резюме, в якому чітко формулюється основний науковий результат, що є новим та обґрунтовується в статті.

7. До перекладу статей іноземних авторів потрібно дода­вати копію тексту мовою оригіналу.

8. Довідка про кожного з авторів матеріалу, де зазначаються прізвище, ім'я, по батькові; науковий ступінь; учене звання; основне місце роботи; поса­да; домашній та службовий телефони і поштові ад­реси, е-mail (для зв'язку з редколегією).

9. Якщо стаття водночас була (чи буде) на­правлена в інше видання або опубліковувалась раніше, автор зобов'язаний заздалегідь попередити про це ре­дакцію.

10. Редколегія зберігає за собою право ско­рочувати і редагувати рукописи, а також після публікації статті розташовувати її текст на веб-сторінці часопису.

11. Нагадуємо шановним аспірантам та докторантам, що у відповідності із постановою ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 зміст наукових статтей як мінімум передбачає:

1) постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

3) формулювання цілей статті (постановка завдання);

4) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

5) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

 

При недотриманні даних вимог до публікацій редакція вимушена буде звертатися до авторів з метою доопрацювання статей або відмовляти у їх прийнятті до друку в нашому часопису.

 


 

REQUIREMENTS FOR PUBLICATION

IN “PHILOSOPHY OF LAW ISSUES”

 

1. Manuscripts for publication in the Journal should be submitted in a printed form (in 2 copies), and on a magnetic 3.5 inches floppy disc, saved using a computer program of Word 6 (Windows 95, Windows 98, Word 7 – Word 97). The text of the manuscript may be written in one of the following six languages: Ukrainian, Russian, English, German, French, or Spanish.

2. The size of a submitted article should not exceed one quire (40.000 sings, i. e. 24 pages). A scientific report and a book review should not exceed 0,5 quire (up to 12 pages) and 0,3 quire (up to 8 pages) respectively.

3. The text should be typed using the 14th size of a font in 1,5 line-interval.

4. A list of references should be provided in the end of the article, organized in the alphabetical order in accordance with the State Bibliographical Standard.

5. References should be made by indicating a number of the requisite position in the alphabetical list of references, and a page number in the requisite reference, both in brackets, e. g. [3, p. 234]. If a reference contains works of several authors, a number of the requisite positions should be separated by semi-colon, e. g. [2, p. 35; 4; 8, p. 120].

6. An author’s last name and initials in Russian and English, as well as the title of the article and a short summary formulating main scientific result, that is new and as substantiated in the article – these all should be provided in the end of the text of the article.

7. Translated foreign authors’ articles should be accompanied by a copy in the original language.

8. A note, providing information about submitting authors, should contain the following items: last name, first name and patronymic, scientific degree and scientific rank, place of work, position, home and office telephone numbers, regular mail and e-mail addresses.

9. Authors are expected to notify the editors in case a submitted article has been or will be sent for publication to another journal, or had been already published.

10. The Editorial Board reserves its right to shorten and edit the text of manuscripts and put them on the Internet page of the Journal after publication.

11. Ukrainian post-graduate students are advised of the following requirements to elements of scientific articles, ensuing from the Decree of the Higher Attestation Commission (VAK) of Ukraine of January 15, 2003, No. 7-05/1:

1) setting an issue (problem) in general terms, and its connection with important scientific and practical tasks;

2) an analysis of recent studies and publications initiating solution to the given issue or problem, and those that the author relies on, singling out yet unsolved parts of the general issue or problem that re treated in the article;

3) formulation of purposes of the article (setting a task);

4) presentation of the main bulk of research material with the substantiation of scientific results obtained;

5) conclusions of the presented research and prospects of further research in the given direction.

 

If these requirements are not met, the Editorial Board will be forced to ask authors in question to bring their submissions in compliance, and refuse to publish them in the Journal.

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПУБЛИКАЦИЯМ В ЖУРНАЛЕ

«ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ПРАВА»

 

1. Рукописи принимаются электронной почтой, или в напечатанном виде (2 экз.) и на магнитном носителе в ред. Word 6 (Wind 95, Wind 98, Word 7 – Word 97) на одном из шести языков: украинском, русском, английском, немецком. французском, испанском.

2. При электронном наборе и распечатке текста использовать 1,5 интервал и размер шрифта № 14.

3. Объем статьи не должен превышать 1 п.л. (40 тыс. знаков = 24 стр.), научного сообщения - до 0,5 п.л. (до 12 стр.), рецензии - до 0,3 п.л. (до 8 стр.).

4. Список использованной литературы дается в конце статьи в алфавитном порядке в соответствии с библиографическим Госстандартом и нумеруется.

5. При ссылках в тексте в квадратных скобках указывать номер позиции источника в алфавитном списке и страницу, например, [3, с. 234]. Если в одной ссылке есть указание на работы нескольких авторов, то номера позиций следует разделять точкой с запятой, например [2, с. 35; 4; 8, с. 210].

6. В конце текста на русском и английском языках указываются инициалы и фамилия автора, название статьи и короткое резюме с указанием четкой формулировки основного научного результата, новизна которого обосновывается в статье.

7. К переводам статей зарубежных авторов следует предоставлять редакции копии их текстов на языке оригиналов.

8. Информация о каждом из авторов статьи, где указываются фамилия, имя, отчество, научная степень, ученое звание, основное место работы, должность, служебный и домашний телефоны, электронный и почтовый адреса для связи с редакцией.

9. Если статья направлена одновременно в другие издания или была уже опубликована ранее, автору следует заранее предупредить об этом редакцию.

10. Редколлегия сохраняет за собой право сокращать и редактировать рукописи, а также после публикации размещать их на веб-странице журнала.

11. Напоминаем авторам, что в соответствии с постановлением ВАК Украины от 15.01.2003 г. № 7-05/1 содержание научных статей как минимум предполагает:

1) постановку проблемы в общем виде и её связь с важнейшими научными или практическими задачами;

2) анализ последних исследований и публикаций, рассматривающих возможное решение данной проблемы, на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее аспектов общей проблемы, которым посвящена данная статья;

3) формулировку целей статьи (постановка задачи);

4) изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;

5) выводы данного исследования и перспективы дальнейших научных поисков в данном направлении;

При несоответствии данных требований к публикациям редакция будет обращаться к авторам с предложениями доработать статьи или отказывать в их принятии к печати.


АВТОРСЬКИЙ СКЛАД ПЕРШОГО ТОМУ

 

Бабкін В. Д., доктор юридичних наук, професор, академік УАПН, провідний науковий консультант Інституту держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член редколегії часопису «Проблеми філософії права».

Бандура О. О.,кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ.

Бігун В. С.,магістр права, аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, відповідальний секретар часопису «Проблеми філософії права», ел. пошта: vsbihun@hotmail.com

Братасюк В. М.,викладач кафедри фінансового права Тернопільскої академії народного господарства, пошукувач кафедри теорії та історії держави і права Запорізького державного університету.

Братасюк М. Г.,доктор філософських наук, професор кафедри теорії держави і права Тернопільської академії народного господарства.

Брюґґер В. (W. Brugger), професор публічного права, загального державного права та філософії права юридичного факультету Гейдельберзького університету, член керівних органів низки організацій, серед яких Німецький відділок Міжнародної асоціації філософії права та соціальної філософії (IVR), член редколегій низки відомих юридичних видань, серед яких “Das Staat”, “Issues in Comparative Public Law” тощо, член міжнародної редакційної колегії часопису «Проблеми філософії права».

Бурлай Є. В.,кандидат юридичних наук, доцент кафедри порівняльного правознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Васильчук В. О.,аспірант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Гайдулін О. О.,кандидат філософських наук, професор кафедри права ЄС Міжна­родного науково-технічного університету, декан факультету лінгвістики і права, м. Київ.

Горбатенко В. П.,доктор політичних наук, професор, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член редколегії часопису «Проблеми філософії права».

Губар О. М.,кандидат філософських наук, доцент, декан гуманітарного факультету Ма­кіївського економіко-гуманітарного інституту, ел. пошта: mail@megi.com.ua

Гудима Д. А.,магістрант юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, ел. пошта: hudym@mail.ru

Донченко О. П.,асистент кафедри теорії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Дудаш Т. І.,студентка юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Фран-ка, ел. пошта: tomaurd@yahoo.com

Іванюк Р. В.,асистент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Жоль К. К.,доктор філософських наук, професор, член експертної ради ВАКу, ел. пошта.: jole_kk@msn.com

Козловський А. А.,професор, доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, завідувач кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, редактор часопису «Проблеми філософії права», ел. пошта:kantant@chnu.cv.ua, kantant@chv.ukrpack.net

Козюбра М. І.доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, завідувач кафедри державно-правових наук національного університету „Києво-Могилянська Академія”,член редколе-гії часопису «Проблеми філософії права».

Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор, зав. відділом проблем кримінального права, кримінології та судо­устрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, ел. пошта: kosten@iptelecom.net.ua

Костицький М. В.,професор, доктор юридичних наук, акдемік АПрН України, член-кореспондент АПН України, суддя Коституційного Суду України, член редколегії часопису «Проблеми філософії права».

Кузнєцов В. І.,доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту філософії НАН України, професор Київського університету права, член редколегії часопису «Проблеми філософії права», ел. пошта: vladkuz@vms.kiev.ua

Литвинов О. М.,кандидат філософських наук, доцент, начальник кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України, ел. пош-та: pplivd@telecom.lugansk.ua

Максимов С. І.,доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор кафедри філософії Національної юридичної академїї України імені Ярослава Мудрого, член редколегії часопису «Проблеми філософії права», ел. пошта: s_maximov@ukr.net

Максимюк О. Д.,аспірант кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Мережко А. А.,доктор юридичних наук, професор кафедри міжнародного приватного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Оборотов Ю. М., кандидат юридичних наук, доцент, завідуючий кафедрою теоріїї держави і права Одеської національної юридичної академії, заслужений юрист України.

Ониськів М. М.,головний консультант з питань науково-юридичного забезпечення Секретаріату Верховнолї Ради України.

Оніщенко Н. М.,доктор юридичних наук, професор, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.

Пазенок В. С.,доктор філософських наук, член-кореспондент НАН України, проректор Київського Інституту економіки, туризму і права.

Пацурківський П. С.,доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, член редколегії часопису «Проблеми філософії права», ел. пошта: oleg@chnu.cv.ua

Попович М. В.,академік НАН України, директор Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України,редактор часопису «Проблеми філософії права».

Рабінович П. М.,доктор юридичних наук, член-кореспондент АПрН України, професор кафедри історії та теорії держави і права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, член редколегії часопису „Проблеми філософії права”.

Рижко В. А.,доктор філософських наук, директор Центру гуманітарної освіти НАН України.

Савчук С. В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

Селіванов В. М.,доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, член редколегії часопису „Проблеми філософії права”.

Семенова Н. О.,магістр права, пошукувач кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ України, в. о. секретаря Української секції IVR, ел. пошта: lclck@oldbank.com

Сливка С. С.,доктор юридичних наук, професор, начальник кафедри теорії та історії держави і права Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України.

Тарахонич Т. І., кандидиат юридичних наук, доцент Київського університету права, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Тимошенко В. І., кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Цюрупа М. В., доктор філософських наук, професор.

Чміль Б. Ф., кандидат філософських наук, доцент, начальник кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ України, м. Київ.

Шаповал В. М.,кандидат філософських наук, доцент, Національний університет внутрішніх справ, м. Харків, ел. пошта: alexmk@hepu.edu.ua, info@hepu.edu.ua

Шевченко Я. М.,доктор юридичних наук, професор, академік АПрН України, зав. відділом цивільного і трудового права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

Шемшученко Ю. С., доктор юридичних наук, професор, академік НАН України, іноземний член Російської академії наук,директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, редактор часопису „Проблеми філософії права”, ел. пошта: jus@ukrpack.net

Шишко В. В., викладач Львівського інституту внутрішніх справ при НАВС України, ел. пошта: Angelfire1@mail.ru

Шкода В. В.,доктор філософських наук, професор кафедри теорії культури і філософії науки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, ел. пошта: shkoda@kharkov.ukrtel.net


С О Д Е Р Ж А Н И Е

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.