Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ, МІСЦЕВИХОСЕРЕДКІВ АСОЦІАЦІЇ

ТА ЇХ ПОВНОВАЖЕННЯ

4.1. Асоціація складається з таких органів: За­га­льні збори та Рада. У структурі Асоціації за рі­шенням Загальних зборів Асоціації можуть ство­рюватися інші органи.

4.2. Вищим органом управління Асоціації є Зага­льні збори членів Асоціації. Засідання Зага­льних зборів Асоціації проводяться не менше як один раз на два (2) роки. Засідання Загальних зборів скликається за рішенням Ради Асоціації. Рада Асоціації зобов’язана скликати позачергове засі­дання Загальних зборів Асоціації на пись­мову вимогу не менше 1/3 складу членів Ради Асоціа­ції, 1/5 складу членів Асоціації, половини складу місцевих осередків Асоціації. Рада Асо­ціації зобов’язана не менше як за один (1) місяць до дня проведення Загальних зборів письмово по­відомити членів Асоціації про місце, дату і поря­док денний засідання Загальних зборів. Го­ловує на засіданнях Загальних зборів голова Ради Асо­ціації При прийнятті рішень на засі­данні Загаль­них зборів кожен член Асоціації має один голос; передача голосу не допускається.

4.3. До компетенції Загальних зборів відно­сяться вирішення питань про:

– створення, реорганізацію та ліквідацію Асо­ціації;

– затвердження Положення та інших внутрі­шніх нормативних положень Асоціації та вне­сення змін i доповнень до них;

– обрання та розпуск складу Ради, скарбника, членів контрольно-ревізійної комісії Асоціації;

– затвердження програм та визначення основ­них напрямків діяльності Асоціації;

– письмовий орган Асоціації;

– розмір та зміну розміру членського внеску;

– прийняття бюджету, розпорядження майном та коштами Асоціації;

– затвердження звітів Асоціації, її керівних ор­ганів;

– затвердження положень та прийняття рі­шення про припинення діяльності місцевих ор­ганізацій (осередків) Асоціації;

– створення, реорганiзацiю та ліквідацію пiдприємств та організацій Асоціації, затвер­дження їх статутiв та положень;

– затвердження символіки та положення про символіку Асоціації;

– прийняття у почесні члени Асоціації, об­рання почесним президентом Асоціації.

4.4. Рада Асоціації є постійно діючим органом Асоціації, який здійснює керівництво Асоціа­цією у період між засіданнями Загальних зборів Асоціації. Рада Асоціації складається із Голови Ради (Президента), Заступника голови (Віце-пре­зидента) та інших членів Ради у складі від шести (6) до десяти (10) членів Асоціації, які обира­ються на засіданні Загальних зборів Асоціації таємним голосуванням терміном на чотири (4) роки. У разі рівної кількості голосів при прийн­ятті рішень Ради вирішальним є голос Голови Ради. Заступник Голови Ради одночасно виконує функції відповідального секретаря.

4.5. Законними представниками інтересів Асоціа­ції є голова та Заступник Голови Ради. Заступник Голови Ради може представляти інте­реси Асоці­ації лише за дорученням Голови Ради або а разі неможливості виконання Головою своїх повно­важень.

4.6. Головний редактор письмового органу та Ска­рбник Асоціації, у разі якщо такі не є чле­нами Ради, мають право брати участь у роботі Ради на правах дорадчого голосу. Повноваження Скарб­ника можуть виконуватися одночасно За­ступни­ком голови Ради.

4.7. Рішення органів Асоціації, якщо іншого не­передбачено цим Положенням, є правомоч­ними за умови присутності більшості складу та­ких орга­нів і прийняття простою більшістю го­лосів від складу присутніх.

4.8. До складу Асоціації можуть входити міс­цеві організації (осередки), які створюються за тери­торіальними принципом за місцем прожи­вання, місцем роботи та навчання тощо. Асоціа­ція може створювати обласні, в м. Києві та м. Севастополі, міські, районні організації (осере­дки) (далі —місцеві організації (осередки).

4.9. Місцеві організації (осередки) створю­ються у складі не менше трьох (3) осіб відпові­дно до ад­міністративно-територіального устрою України, оформляються протоколом установчих зборів (конференції) відповідного осередку.

4.10. Організації (осередки) Асоціації входять до структури Асоціації на правах відповідних міс­цевих організацій. Вони діють на підставі цього Положення та внутрішнього документу, що при­ймається відповідною місцевою організа­цією (осередком) та затверджується Загальними збо­рами Асоціації.

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.