Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ДЖЕРЕЛА НАДХОДЖЕНЬ I ПОРЯДОКВИКОРИСТАННЯ КОШТIВ

ТА IНШОГО МАЙНА АСОЦІАЦІЇ

5.1. Асоціація та її органи не мають і не мо­жуть мати на меті отримання прибутку. Грошовi ко­шти та iнше майно Асоціації витрачаються на виконання мети та завдань Асоціації. Ніхто із членів Асоціації не може отримувати виплат із засобів Асоціації. Жодна особа, наміри або за­вдання якої не відповідають меті та завданням Асоціації, не можуть отримувати виплат або відшкодувань за рахунок засобів Асоціації. Ні­хто не може отримувати надмірних виплат із за­собів Асоціації.

5.2. Джерелами надходження коштiв та майна Асоціації є:

– членські внески членів Асоціації;

– добровiльнi внески, дарунки та вiдрахуван-ня, пожертвування фондів, громадсь­ких органiзацiй, творчих спiлок, господарських товариств, пiдприємств, установ та органiзацiй, українських i іноземних юридичних і фізичних осіб у грошо­вій та натуральній формі;

– фінансова та матеріальна допомога на реалі­зацію програм Асоціації з Державного та місце­вих бюджетів відповідно до законодавства України;

– надходження від підприємств та організа­цій, створених Асоціацію;

– інших джерел, не заборонених чинним зако­нодавством.

5.3. Асоціація може здійснювати фінансу­вання у межах статутної діяльності інших орга­нізацій, які беруть участь у виконанні спільних i сумiжних програм та проектiв.

5.4. Асоціація, місцеві організації (осередки) ве­дуть оперативний, бухгалтерський та статис­тич­ний облік у встановленому законом порядку, вносять встановлені обов`язкові платежі до бю­джету в порядку і розмірах, встановлених чин­ним законодавством. Фінансовий рік Асоціації — це календарний рік, що триває від 1 січня по 31 грудня кожного року.

5.5. Відповідальність за стан обліку, своєча­сне надання бухгалтерської звітності поклада­ється на скарбника, компетенція якого визнача­ється чинним законодавством.

ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ

ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ ТА ЇЇ МІСЦЕ­ВИХ ОСЕРЕДКІВ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АСОЦІАЦІЇ.

ВНЕСЕННЯ ЗМІН I ДОПОВНЕНЬ

ДО ПОЛОЖЕННЯ АСОЦІАЦІЇ

6.1. Асоціація припиняє свою діяльність у ви­па­дку реорганізації або лiквiдацiї. Припинення діяльності Асоціації проводиться у випадках пе­редбачених і у відповідності до чинного законо­давства України або за рішенням Загальних збо­рів Асоціації.

6.2. Ліквідація Асоціації здійснюється ліквідаційною комісією, яка створюється за рі­шенням суду або Загальних Зборів Асоціації. З моменту призначення або створення ліквідаційної комісії до неї переходять повнова­ження по управлінню справами Асоціації. Ліквідаційна комісія оцінює майно Асоціації, виявляє дебiторiв i кредиторiв та розраховується з ними, складає лiквiдацiйний баланс.

6.3. Лiквiдацiя вважається завершеною, а Асоціа­ція такою, що припинила свою дiяльнiсть, з мо­менту внесення усіх записiв про це в держа­вний реєстр.

6.4. Майно, що залишається пiсля задово­лення претензiй кредиторiв, використовується на здійс­нення мети та завдань, пов’язаних з розвит­ком філософії права та соціальної філософії.

6.5. Діяльність місцевих організацій (осеред­ків) припиняється за рішенням її уповноваже­ного органу, а також за рішенням Загальних збо­рів Асоціації.

6.6. Порядок реорганiзацiї Асоціації визнача­ється Загальними зборами у вiдповiдностi до чинного законодавства. У випадках реорганiзацiї Асоціа­ції, її права i обов’язки переходять до пра­вонасту­пникiв.

6.7. Змiни i доповнення до Положення Асоці­ації затверджуються Загальними зборами Асоці­ації рішенням кваліфікованої більшості присутніх в 2/3 голосів, і пiдлягають державнiй реєстрацiї в порядку i строки, передбаченi чинним законодавством.

6.8. Це Положення вступає в силу з моменту його схвалення Загальними зборами Асоціації та дер­жавної реєстрації


 

Підготував В.С. Бігун

Тел.: (044) 228.4897

Е-mail: vsbihun@hotmail/com

В. С. Бигун

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ВСЕУКРАИНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ»

(ПРОЕКТ)

V. S. Bihun

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.