Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ASSOCIATION OF EXPERTS IN PHILOSOPHY OF LAW AS AN INTEGRAL INSTITUTIONAL PART OF THE SUCCESS IN PRODUCING OF HIGH LEGAL TECHNOLOGIESThe article unfolds a history of the formation of the Ukrainian Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, the participation of its representatives in the work of the ХХІ st World Congress of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy (IVR), prospects of their further cooperation.

 


 

СТАТУТ МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ

ФІЛОСОФІЇ ПРАВА ТА СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ.

 

(Прийнята 26 серпня 1987 р. із змінами,

внесеними 24 серпня 1991 р. та 15 серпня 2003 р.)

 


& 1. Назва, місцерозташування офісу

 

1. Ця асоціація, заснована 1-го жовтня 1909 року, має назву “Internationale Vereinigung fur Rechts- und Sozialphilosophie” (англійською “International Association for Philosophy of law and Social Philosophy”, французською “Associa-tion internationale de philosophie du droit et de philosophy sociale”); абревіатура якої на всіх трьох мовах є “IVR”.

2. IVR розташована в Вісбадене, Федеральна Республіка Німеччина.

3. Місцерозташування офісу IVR визначати­меться Виконавчим Комітетом, про що повідом­лятиме журнал “Archiv fur Rechts und Sozialphilo-sophie”.

4. Асоціація є зареєстрованою в реєстрі Асо­ціацій.

& 2. Мета

 

1. Метою діяльності Асоціації є культивація та розвиток філософії права та соціальної філо­софії як на національному, так і міжнародному рівнях. Асоціація є відкритою для будь-якого наукового напрямку.

2. Асоціація не переслідує жодних економіч­них цілей; вона не призначена для надання будь-яких фінансових переваг своїм членам. Ніхто не може використовувати на свою користь будь-які неналежні винагороди або внески.

3. Переслідуючи свою мету, Асоціація буде використовувати всі форми наукової діяльності, також як і засоби для розповсюдження наукових знань та їх публічного обговорення. В тому чи­слі, для цього передбачені наступні шляхи:

а) Асоціацією буде видаватись міжнародний журнал “Archiv fur Rechts- und Sozialphilosophie” (англійською “Archives for the Philosophy of Law and social philosophy”, французькою Archive de Philosophie du Droit et de Philosophie Sociale, абревіа­тура ARSP) з періодичністю ви­ходу – 4 рази на рік.

б) Час від часу ARSP публікуватиме Beihefte (спеціальні випуски).

в) Президент публікуватиме (при потребі) га­зету (“інформаційний вісник”) та розсилатиме його національним секціям.

г) Асоціація, також як і національні секції, організовуватиме конгреси, лекції та інші поді­бні заходи. Національні секції є автономними щодо організації своїх заходів та нестимуть по­вну відповідальність за їх фінансове забезпе­чення.

 

& 3. Члени Асоціації

 

1. Всяка особа, зацікавлена в правовій чи со­ціальній філософії, може стати членом Асоціації. Набуття членства відбувається

а) шляхом вступу до національної секції від­повідно до умов вступу до цієї секції, або

б) шляхом надсилання заяви до IVR та при­йн­яття відповідного рішення Виконавчим Ко­міте­том IVR.

2. Члени IVR, що мають членство в націона­льній секції, сплачують свої членські внески до цієї секції у відповідності до встановлених там правил. Члени IVR, які не належать до жодної національної секції, сплачують свої внески без­посередньо до IVR. Розмір та дата сплати внесків визначатимуться Генеральною Асамблеєю.

3. Членство втрачається з виходом з Асоціації або смертю члена. Якщо член не заплатив нале­жний внесок протягом 3 років, він може бути виключений тим органом, яким було прийнято рішення про набуття членства.

 

& 4. Члени групи підтримки

1. Асоціації, федерації, інститути, бібліотеки та інші корпоративні особи можуть, на підставі письмової заяви про їх бажання підтримувати цілі IVR за допомогою відповідного внеску, отримують статус “члена групи підтримки”. Ви­конавчий Комітет IVR вирішує питання про ви­знання такого статусу. У тому випадку, якщо ді­яльність потенційного набувача такого статусу перетинається з сферою діяльності національної асоціації, рішення про надання такого статусу буде прийматися після консультацій з цією наці­ональною секцією.

Перелік членів групи підтримки щорічно пуб­лікується в журналі ARSP.

2. Членство в групі підтримки втрачається шляхом подачі таким членом відповідної заяви або шляхом прийняття рішення Виконавчим Ко­мітетом IVR.

 

& 5. Організаційна структура

1. IVR є асоціацією відповідно до законодав­ства Федеральної Республіки Німеччини. Націо­нальна секція Федеральної Республіки Німеч­чини є секцією IVR; вона працює та веде свої справи як і всяка інша національна секція. Наці­ональні секції є асоціаціями згідно законодав­ства їх держав.

2. Виконавчий Комітет вирішує питання про прийом асоціації як національної секції IVR.

3. Національні секції можуть мати підпоряд­ковані секції відповідно до потреб. Ці підпоряд­ковані секції поєднані з IVR через національні секції.

4. Національні секції можуть мати різномані­тні імена; як мінімум, підзаголовок їхньої назви має чітко визначати їх взаємозв’язок з IVR.

5. Національні секції щорічно сплачують IVR частину членських внесків, розмір якої визнача­тиметься Виконавчим Комітетом.

6. Керівними органами IVR є

а) Генеральна Асамблея

б) Виконавчий Комітет.

7. При появі потреби, Генеральна Асамблея може формувати органи для вирішення спеціа­льних задач.

 

& 6. Генеральна Асамблея

1. Генеральна Асамблея є найвищим органом IVR. Її склад визначається всією кількістю членів IVR (& 3, пункт 1). Кожен член, присутній на зборах Генеральної Асамблеї, має один голос та право висловлюватися. Письмові звернення чле­нів, що не є присутніми на зборах, можуть бути оприлюднені на Генеральній Асамблеї.

2. Зазвичай Генеральна Асамблея збирається кожні 4 роки, за можливістю у зв’язку з прове­денням всесвітнього конгресу IVR.

3. Генеральна Асамблея скликається Вико­навчим Комітетом шляхом публікації порядку денного у випуску журналу ARSP, що має з’яви-тися як мінімум за 3 місяці перед датою проведення Генеральної Асамблеї.

4. Головою зборів Генеральної Асамблеї є Президент IVR. У разі неможливості його прису­тності, Генеральна Асамблея вибирає одного з віце-Президентів або іншого члена для голову­вання на зборах.

5. Генеральна Асамблея вибирає Президента, Віце-Президентів та інших членів Виконавчого Комітету з правом голосу, також як і двох ауди­торів, хто представляє письмовий звіт наступній Генеральній Асамблеї.

6. Генеральна Асамблея приймає рішення простою більшістю голосів всіх присутніх членів про всі питання діяльності Асоціації, основні елементи її бюджету, вибори та розпуск Вико­навчого Комітету, вибори аудиторів та пого­дження їх розрахунків, також як і процедурні питання діяльності IVR.

7. Генеральна Асамблея вирішує більшістю в три чверті голосів всіх присутніх членів питання про зміни в конституції IVR та про розпуск IVR.

8. Генеральна Асамблея вирішує питання по­рядку денного та приймає всі необхідні резолю­ції. Дозволяється делегування права прийняття рішення Виконавчому Комітету. Розширення переліку питань порядку денного потребує біль­шості в три чверті.

9. Протокол зборів Генеральної Асамблеї ве­деться з зазначенням в ньому результатів всіх голосувань та всі прийняті резолюції. Протокол підготовлюється Генеральним Секретарем та підписується Президентом або діючим віце-Пре­зидентом.

10. Детальні правила проведення Генеральної Асамблеї, особливо що до проведення вибо­рів та ведення протоколів, будуть прописані у відповідних Процедурних Правилах.

& 7. Надзвичайні збори Генеральної Асамблеї

 

1. Надзвичайні збори Генеральної Асамблеї скликаються Президентом протягом одного року, якщо: а) Виконавчий Комітет прийме відповідне рі­шення більшістю в три чверті, або б) цього вимагає одна чверть національних секцій.

2. Пропозиція про проведення надзвичайних зборів Генеральної Асамблеї має бути обґрунтованою. Порядок денний надзвичайної Генераль­ної Асамблеї визначається Виконавчим Коміте­том у відповідності до представленої пропозиції; Виконавчий Комітет також визначає час та місце проведення надзвичайної Генераль-ної Асамблеї.

3. Збільшувати перелік питань порядку денного надзвичайної Генеральної Асамблеї не дозволя­ється.

4. Надзвичайній Генеральній Асамблеї буде представлений фінансовий звіт тільки тоді, коли в порядок денний містить питання економічного спрямування.

& 8. Виконавчий Комітет

1. Виконавчий Комітет є найвищим виконав­чим органом IVR. В склад Виконавчого Комітету входять з правом голосу:

а) Президент

б) не більше 4 віце-Президентів та

в) не більше ніж 15 членів та без права голосу:

г) Генеральний Секретар;

д) Головний Редактор журналу ARSP, якщо ця особа не обрана в той самий час членом Ви­конавчого Комітету з правом голосу

е) попередній президент, якщо ця особа не вибрана членом з правом голосу.

2. Виконавчий Комітет назначає, за поданням Президента, Генерального Секретаря та Скарбника. Виконавчий Комітет письмово уповнова­жує Генерального Секретаря на ведення поточ­них справ Асоціації згідно Процедурних Правил та у відповідності з напрямками, визначеними Вико­навчим Комітетом та інструкціями Прези­дента. Письмові повноваження можуть також включати виконання конкретних задач, що не входять до складу поточних. Скарбник письмово уповнова­жується на проведення діяльності по поточних справах. Він зобов’язаний вести пото­чні фінан­сові розрахунки. Прийняття більш важ­ливих фінансових рішень входять у компетенцію Президе­нта. Бюджет підготовлюється за участі Президе­нта, Генерального Секретаря та Скарб­ника.

3. Виконавчий Комітет назначає Головного Редактора та членів редакційної колегії журналу ARSP.

4. Рішення Виконавчого Комітету набувають чинності за умови якщо як мінімум половина його членів з правом голосу, включно з діючим Президентом або уповноваженим останнім голо­вувати на засіданні членом Виконавчого Комі­тету, є присутніми.

5. Виконавчий Комітет приймає рішення про­стою більшістю. Якщо голоси розділилися порі­вну, рішення приймається Президентом.

6. Президент може доручати ведення і прийн­яття рішень з окремих справ Виконавчому Комі­тету, видаючи з цього приводу циркулярний лист.

7. Термін повноважень Виконавчого Комітету дорівнює чотири роки; він закінчується з обран­ням нового Виконавчого Комітету черговою Ге­неральною Асамблею (& 6, п.5).

8. Більш ніж одне переобрання члена Вико­навчого Комітету з правом голосу (& 8, п. 1 (а) – (в))з негайним отриманням повноважень дозво­ляється тільки шляхом поіменного голосування за це більшості в три чверті.

& 9. Президент

 

1. Повноважними представниками Асоціації є Президент та віце-Президенти. Кожен з них ін­дивідуально має право діяти від імені Асоціації. При вирішенні внутрішніх питань Віце-Прези­дент може скористатися його (її) повноважен­нями діяти від імені Асоціації тільки у разі, якщо Виконавчий Комітет призначив його (її) діючим Президентом до наступної Генеральної Асамблеї або на визначений термін у випадку смерті, від­ставки або постійної чи термінової неспромож­ності Президента виконувати свої обов’язки.

2. Президент повинен виконувати рішення Гене­ральної Асамблеї і Виконавчого Комітету.

 

& 10. Підготовка до виборів

 

1. Номінаційний Комітет скликається Прези­ден­том IVR перед проведенням Генеральної Асамблеї та засідатиме під головуванням Прези­дента. Його склад включає таких членів з правом голосу:

а) присутніх членів Виконавчого Комітету (& 8, п. 1 (а) – (д)),

б) одного представника кожної націо­нальної секції, не представленої членом Виконавчого Комітету, як зазначено в (а),

в) одного представника тих членів IVR, які не є членами жодної національної секції.

2. Комітет має здійснити номінування Прези­дента, Віце-Президентів, інших членів Виконав­чого Комітету та Аудиторів, також як і членів інших органів, що будуть представлені та обрані Генеральною Асамблеєю.

3. Номінування має врахувати як необхідність зберегти інтернаціональний характер Виконав­чого Комітету, так і найбільш збалансоване представлення наукових інтересів та різноманіт­ність доктрин в філософії права та соціальній філософії, а також, щоб були представлені різні континенти та нації. Номінування має, якщо мо­жливо, бути здійснено у спосіб, щоб як мінімум одна третина Виконавчого Комітету, що закінчує свої повноваження, залишилася у новообраному Виконавчому Комітеті та як мінімум одна тре­тина обновилася.

4. Номінування може містити різні альтерна­тиви.

5. Компетенція Номінаційного Комітету від­повідно до цих положень не виключає прове­дення номінування членами Генеральної Асамб­леї.

6. Комітет може номінувати кандидатів для Почесних Президентів.

7. Окремі деталі стосовно номінаційних про­цедур мають включені в Процедурні Правила.

 

& 11. Почесні титули

 

На підставі рекомендацій Номінаційного Ко­мітету, чергова Генеральна Асамблея може наго­роджувати титулом “Почесний Президент IVR” за виконання наступних умов:

а) кандидат має визначні досягнення в сфері філософії права та соціальної філософії та

б) кандидат має визначні заслуги перед IVR.

 

& 12. Зміни до конституції

 

Чергова Генеральна Асамблея може прийняти поправку до Конституції тільки якщо оприлюд­нений порядок денний цієї Генеральної Асамблеї, що містив пункт про таку поправку.

 

 

& 13. Розпуск Асоціації

 

У разі розпуску Асоціації, наявні ресурси бу­дуть, з дозволу фінансових органів, передані до наукової спільноти, чия діяльність є найбільше відповідає меті IVR.

 

& 14. Дата набуття чинності Конституції

 

Ця Конституція заміщує попередню діючу Конституцію від 1 вересня 1979 року.

Вона набуває чинності 25 лютого 1992 року. Протягом року її текст має бути опублікованим в журналі ARSP.

 

 

Переклад Надії Семенової


КОНСТИТУЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

И СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ

 

 

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.