Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

CONSTITUTION OF INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR PHILOSOPHYOF LAW AND SOCIAL PHILOSOPHY


ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ

 

П О Л О Ж Е Н Н Я

громадської організації

 

“ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ

ФІЛОСОФІЇ ПРАВА І СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ”

 

( П Р О Е К Т )


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Всеукраїнська асоціація філософії права і со­ціальної філософії (далі за текстом – Асоціа­ція) – це незалежна, неприбуткова громадська орга­нізація, яка об`єднує зацікавлених філосо­фією права і соціальною філософією. Асоціація від­крита для будь-якого наукового напряму.

1.2. Назва Асоціації:

повна:

українською мовою: Всеукраїнська асоціація фі­лософії права і соціальної філософії

англійською мовою: Ukrainian Association of Legal and Social Philosophy

німецькою мовою: Ukrainische Vereinigung für Rechts- und Socialphilosphie

скорочена:

українською мовою: ВАФПСФ

англійською мовою: UALSP

німецькою мовою:UIVR

1.3. У своїй діяльності Асоціація керується Кон­ституцією України, Законом України “Про об`єднання громадян”, іншими актами чинного законодавства України, цим Положенням.

1.4. Асоціація утворюється та здійснює свою дія­льність у відповідності до законодавства Укра­їни, на засадах добровільності, рівноправ­ності її членів, самоврядування, законності та гласності. Асоціація є вільна у виборі напрямів своєї діяль­ності в межах цього Положення.

1.5. Діяльність Асоціації поширюється на те­рито­рію України.

1.6. Юридична адреса Асоціації: Україна, м. Київ,[ ].

МЕТА, ЗАВДАННЯ І ФОРМИ

ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ

2.1. Метою Асоціації є сприяння розвитку на­уки та досліджень з філософії права і соціальної філосо­фії.

2.2. Основними завдання Асоціації є:

– сприяти становленню і розви­тку філософії права та соці­альної філософії, формуванню сві­тоглядного ба­зису правничих та суспі­льних наук, заснованому на ідеях верховенства права, демо­кратії та прав людини.

– проводити та організовувати науково-дослід­ницьку, науково-методичну роботу з філо­софії права і соціальної філософії;

– науково сприяти та брати участь у процесах право та державотворення в Україні;

– налагоджувати та здійснювати співпрацю з українськими та іноземними науковцями, їх об`єднаннями;

– [ ].

2.3. Формами діяльності Асоціації є:

– об`єднання та координація зусиль науковців та всіх зацікавлених задля розвитку філософії права і соціальної філософії;

– здійснення співпраці з українськими та іно­зе­мними науковцями, їх об`єднаннями;

– підтримка молодих вчених і дослідників фі­лософії права і соціальної філософії;

– сприяння членам Асоціації у професійному працевлаштуванні;

– органiзацiйна, фінансова та технічна підтримка об`єднань молодих науковців та ін­ших організацій, діяльність яких сприяє розви­тку філософії права і соціальної філософії;

– публікація праць з філософії права і соціа­льної філософії;

– сприяння професійному розвитку, підвищенню кваліфікації, здійсненню науково-освіт­ніх та навчальних програм і проектів з філософії права і соціальної філософії;

– організація співпраці з навчальними закла­дами і науковими установами України та інозем­них держав;

– [ ].

2.4. Асоціація здійснює міжнародні зв’язки в по­рядку, передбаченому чинним законодавст­вом, мiжнародними договорами та цим Поло­женням. Асоціація може приймати участь у між­народній діяльності та реалізації міжнародних проектів, діяльності міжнародних організацій.

ЧЛЕНСТВО В АСОЦІАЦІЇ

3.1. Членство в Асоціації є добровільним, фі­ксо­ваним, може бути індивідуальним і колектив­ним.

3.2. Членами Асоціації можуть бути фізичні та юридичні особи, інші об’єднання, котрі визна­ють мету та завдання Асоціації й готові сприяти їх реалізації. Юридичні особи та об’єднання здійснюють свої права членів Асоціації на основі документів, які повинні підтверджувати їх пов­новаження;

3.3. Особі, яка внесла визначний внесок у роз­ви­ток філософії права і соціальної філософії та має значні заслуги перед Асоціацією, рішенням За­гальних зборів Асоціації за поданням Ради Асо­ціації, може бути присвоєно титул „Почес­ний президент” Асоціації.

3.4. Члени Асоціації мають такі права:

– брати участь у заходах, які проводяться Асо­ціацією;

– обирати та бути обраними до керівних орга­нів Асоціації;

– вносити пропозиції та зауваження щодо дія­льності Асоціації;

– на захист своїх законних прав та інтересів зі сторони Асоціації;

– отримувати інформацію про діяльність Асоці­ації та її керівних органів.

3.5. Члени Асоціації зобов`язані:

– дотримуватися Положення Асоціації, вико­ну­вати рішення її керівних органів;

– брати активну участь та не перешкоджати ді­яльності Асоціації, дбати про її імідж;

– своєчасно сплачувати членські внески.

3.6. Рішення про прийняття в членство Асоці­ації приймається Радою Асоціації на основі письмо­вої заяви до Ради Асоціації. Питання про від­мову Радою у прийнятті в членство Асоціації може виноситися для вирішення на засідання Загальних зборів за ініціативи зацікавленої особи.

3.7. Вихід із членства Асоціації можливий в кінці календарного року за умови подання пись­мової заяви до Ради Асоціації за шість (6) тижнів до дати виходу. Особа, яку виключено з Асоціа­ції, не має жодного права на грошові чи матеріа­льні фонди Асоціації.

3.8. Члени Асоціації можуть бути виключені з членства в Асоціації за рішенням Ради Асоціації, прийнятим 2/3 голосів. Зацікавлена особа може подати апеляцію на рішення Ради Асоціації про виключення для розгляду на наступному засі­данні Загальних зборів. У разі подання такої апеляції права виключеного члена Асоціації не діють до прийняття рішення Загальними зборами Асоціації.

3.9. У разі несплати членського внеску, після письмового попередження, права такого члена автоматично припиняються до сплати відповід­ного внеску. Права члена Асоціації, обраного до Ради Асоціації, котрий не сплатив внесок, також призупиняються до сплати відповідного внеску. Рішення про виключення із членства особи при несплаті членського внеску приймається Радою Асоціації 2/3 голосів від кількості присутніх на засіданні Ради.

ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА

 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.