Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

Окиснення тіолів (див. с. 501).Взаємодія алкілгалогенідів з гідросульфітами та сульфітами лужних металів (амонію).У лабораторних умовах алкансульфокислоти одержують при взаємодії галогеналканів з натрій гідросульфітом або амоній сульфітом.

С2Н5—Вг + КаН8О3 —► С2Н5—8О3№ + НВг

натрій етансульфонат

С2Н5—Вг + (КН4)23 -*-► С2Н5

амоній етансульфонат

Подальше підкислення розчинів приводить до виділення сульфокислот.

Взаємодія альдегідів і кетонів з гідросульфітами лужних металів.Унаслідок ну-клеофільного приєднання гідросульфіт-іона до альдегідів і метилкетонів з високим виходом утворюються а-гідроксисульфонові кислоти.

?н

СН3—СН2—с'+ КаН8О3 —► СН3—СН2—СН—

ті
пропаналь натрій

1 -гідроксипропансульфонат

ОН —► СН3—СН2—СН—8О3Н

1-гідроксипропансульфонова кислота

ОН

СН3—СН2—С—СН3 + КаН8О3 —► СН3—СН2—С —8О3Ка
О СН3

бутанон натрій 1-гідрокси-

1 -метилпропансульфонат

ОН

СН3—СН2—С —3Н

сн3

1 -гідрокси-1 -метилпропан-сульфонова кислота


Глава 29 506Г

Сульфування ароматичних вуглеводнів(див. с. 200, 219, 224) — найкращий спо­сіб добування аренсульфокислот.

БУДОВА СУЛЬФОГРУПИ

Сульфогрупа —SO3H має тетраедричну будову. В аніонах сульфонових кислот негативний заряд делокалізований між трьома атомами Оксигену.

0,182 нм С6Н5

_Ч7з шу 28'

За октетною теорією атом Сульфуру в сульфогрупі утворює два ковалентні і два семіполярні зв'язки (структура I). Однак використовується і структура II, тому що в атома Сульфуру є вільні 3d-орбіталі, на яких можуть розташовуватися додаткові електрони інших атомів, у тому числі й атома Оксигену. як наслідок

d+ d-

цього утворюються зв'язки S= O.

 

т  
К—8—ОН««- -► К— 8 — ОН
 
І. п.

Справжня будова сульфогрупи відповідає проміжному стану між граничними структурами I і II.

ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Сульфогрупа чинить на вуглеводневий радикал сильну електроакцепторну дію (—I-, — Л/-ефекти). Унаслідок значної електронегативності атома Сульфуру зв'язок С—S сильно полярний.

Для сульфокислот характерні такі групи реакцій:

> реакції за участі сульфогрупи (утворення солей, галогенангідридів, амідів,
естерів);

> нуклеофільне заміщення сульфогрупи (SN);

> електрофільне заміщення (SE) по ароматичному ядру.

реакції за участі сульфогрупи. Кислотні властивості. Сульфонові кислоти ви­являють кислотні властивості, які за силою можна порівнювати з властивостями мінеральних кислот. Значення рКа сульфонових кислот змінюються в тому ж ін­тервалі, що і значення рКа сильних мінеральних кислот (-5,0.-8,0).

Сульфокислоти утворюють солі (сульфонати) з лужними, лужноземельними металами, їх оксидами та гідроксидами.

К—8О3Н + КаОН —► К—8О3Ма+ Н2О

натрій сульфонат

При взаємодії сульфокислот з галогенуючими реагентами (PCl3, PCl5, SOCl2 тощо) утворюються сульфонілхлориди:


СУЛЬФУрОрГанІЧнІ СПОЛУКи

о о

к—8—он + рсі5 —► к—8—сі + росі3 + на
о о

сульфонілхпорид

Для добування аренсульфонілхлоридів також використовують хлоросульфонову кислоту.

2ОН 8О2С1

-неї

бензен- бензен-

сульфокислота сульфонілхлорид

Ароматичні сульфонілхлориди порівняно з аліфатичними менш активні. Сульфонілхлориди широко використовують в органічному синтезі амідів, естерів тощо.

Сульфонаміди та їх похідні одержують при взаємодії сульфонілхлоридів з амо­ніаком або амінами.

К— 8О2С1 + 2>Шз —► К—8О21ЧН2 + 1ЧН4С1

сульфонамід

Ароматичні сульфонаміди виявляють слабкі кислотні властивості і розчинні в лугах.


Аг — 5—N _що > Аг — 8-*-

^5- Н £^в-

Сульфонамід-аніон, що утворюється, виявляє нуклеофільні властивості.

При хлоруванні натрій бензенсульфонаміду одержують бензенсульфондихлор-амід (дихлорамін Б), який є сильним окисником і використовується для дезінфекції і дегазації отруйних речовин.

О О

2НОС1

о

дихлорамін Б

Дезінфікуючі властивості виявляють також і інші хлораміни.

; сі ноосЧ /^г\

0

О СІ

хлорамін ТГлава 29


Серед аренсульфонамідів виділяють численну групу лікарських препаратів ан­тибактеріальної дії — сульфаніламіди. Структурним фрагментом сульфаніламідів є сульфанілова кислота (див. с. 296).

Наявність у молекулі сульфанілової кислоти кислотного (група —SO3H) і основного (група —H2) центрів зумовлює її існування у вигляді внутрішньої солі (біполярного іона) 


Сульфанілова кислота — досить сильна кислота (рКa = 3,22), реагуючи з осно­вами, легко утворює солі:
+ НОН


натрій л-амінобензенсульфонат

Через біполярну структуру сульфанілова кислота не утворює солей з мінеральни­ми кислотами, тобто, незважаючи на наявність аміногрупи, вона не має основних властивостей.

Родоначальником сульфаніламідних препаратів є амід сульфанілової кисло­ти, застосовуваний у медичній практиці за назвою «Сульфаніламід» або «Стреп­тоцид»:

О

О

сульфаніламід;

стрептоцид; амід сульфанілової кислоти

Схема синтезу стрептоциду:Ацилювання


+ (СН3СО)2О


1ЧНСОСН,

+ СН3СООН


ацетанцпд


Сульфохлорування


ЇЧНСОСН,

+ НО8О2С1


МІСОСН,

+ н2о


 


хлоросульфонова кислота


2С1

и-ацетамідобензен-сульфохлорид


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.