Помощничек
Главная | Обратная связь


Археология
Архитектура
Астрономия
Аудит
Биология
Ботаника
Бухгалтерский учёт
Войное дело
Генетика
География
Геология
Дизайн
Искусство
История
Кино
Кулинария
Культура
Литература
Математика
Медицина
Металлургия
Мифология
Музыка
Психология
Религия
Спорт
Строительство
Техника
Транспорт
Туризм
Усадьба
Физика
Фотография
Химия
Экология
Электричество
Электроника
Энергетика

ГетерОФУнКЦІОнаЛЬнІ КарБОнОВІ КиСЛОти. з утворенням ацетондикарбонової і мурашиної кислот

 


з утворенням ацетондикарбонової і мурашиної кислот. Подальше розкладання приводить до утворення ацетону, води, карбон(II) і карбон(IV) оксидів:

сн2— соон но—с— соон

сн2— соон


Н24 (конц.); і


сн2—соон

о=с

+ нсоон

сн2— соон

\ 2СО2|

Н2О

сн3—с —сн3 о


Солі та естери лимонної кислоти називають цитратами.

ОН

ЙаООС — СН2—С—СН2— СО(Ша+ СО(Жа+

натрій цитрат

Тринатрієву сіль лимонної кислоти (натрій цитрат) використовують у меди­цині для консервування донорської крові.


ФЕНОЛОКИСЛОТИ

Фенолокислотами називають похідні аренкарбонових кислот, в яких один або кілька атомів Гідрогену в ароматичному кільці заміщені на гідроксильні групи.

Найбільш важливі представники фенолокислот:
СООН СООН СООН

он

сн=сн—соон но

ОН

ОН 4-гідроксибензойна

саліцилова кислота; 2-гідроксибензойна

о-пдроксикорична кислота; 2-гідроксифенілпропенова кислота

галова кислота; 3,4,5-тригідроксибензенова кислота

.он А. ^ он

СПОСОБИ ДОБУВАННЯ

Багато фенолокислот містяться у вільному стані або у вигляді естерів у рос­линах, з яких їх можна виділити індивідуально. Галову кислоту одержують у ре­зультаті гідролізу дубильних речовин.

Синтетичні методи добування фенолокислот ґрунтуються на введенні в струк­туру фенолів карбоксильної групи (карбоксилювання фенолів) або введенні в моле­кулу аренкарбонової кислоти фенольного гідроксилу (гідроксилювання ароматичних кислот).

Карбоксилювання фенолів карбон(IV) оксидом(реакція Кольбе—Шмітта). При дії карбон(IV) оксиду на натрій феноксид при температурі 120—140 °С і тиску 5 атм утворюється натрій саліцилат, який потім переводять у саліцилову кислоту:Глава 27


 СО2; ґ, р


ОН


он


СООН


 


натрій феноксид


натрій салііщлат


саліцилова кислота


Реакція перебігає за механізмом SЕ. Оскільки карбон(IV) оксид виявляє слаб­кі електрофільні властивості, у реакції використовують не сам фенол, а натрій феноксид, в якому за рахунок +М-ефекту з боку негативно зарядженого атома Оксигену бензенове кільце в реакціях SE більш активне, ніж у фенолу.он


СООН


 


п-комгшекс


натрій саліцилат


саліцилова кислота


При більш високих температурах, і особливо якщо використовувати калій феноксид як основний продукт реакції, утворюється 4-гідроксибензойна кислота.

Гідроксилювання аренкарбонових кислот. При нагризанні основних мідних со­лей ароматичних карбонових кислот відбувається гідроксилювання ароматичного ядра в орто-положенні:

ОН

Си(ОН)2 -NаОН


саліцилова кислота


Сплавлення сульфобензойних кислот з лугами. При сплавленні сульфобензойних кислот з лугами сульфогрупа заміщується на гідроксильну групу:


СООН


КОН (сплавлення)


соок

ОК


н+


СООН


Н


 


л-сульфобензойна кислота


ж-гідроксибензойна кислота


ГетерОФУнКЦІОнаЛЬнІ КарБОнОВІ КиСЛОтиХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

Реакційна здатність гідроксикислот зумовлена наявністю в їх структурі карбо­ксильної групи, фенольного гідроксилу та ароматичного ядра.

За участі карбоксильної групи гідроксикислоти утворюють різні функціональні похідні — солі, галогенангідриди, естери тощо. Так, аналогічно аренкарбоновим кислотам при дії на гідроксикислоти лугів, гідрокарбонатів або карбонатів лужних металів утворюються солі. При цьому з гідрокарбонатами або карбонатами лужних металів у реакцію вступає тільки карбоксильна група. Фенольний гідроксил, ма­ючи слабші кислотні властивості, ніж карбонатна кислота, не здатний витісняти її із солей:


соон

он

саліцилова кислота


+


соо

ОН

натрій саліцилат


СО2! + Н2О


При дії на фенолокислоти лугів утворюються солі як по карбоксильній групі, так і по фенольному гідроксилу (феноляти):


СООН

ОН


+ 2Ш0Н


СОО


+ 2Н2О


 


саліцилова кислота


динатрієва сіль саліцилової кислоти


При взаємодії фенолокислот зі спиртами утворюються естери, з галогенуючими реагентами (PCl5, POCl3, SOCl2) — галогенангідриди:


О

осн,

он

мегилсаліцилат


он

хлорангідрид саліцилової кислоти


Завдяки фенольному гідроксилу фенолокислоти здатні утворювати етери та естери. При ацетилюванні саліцилової кислоти оцтовим ангідридом утворюється ацетилсаліцилова кислота (аспірин):+ СН3СООН

СООН

он


+ (СН3СО)2О


ацетилсаліцилова кислота

Подібно до фенолів фенолокислоти утворюють із ферум(III) хлоридом фіоле­тове забарвлення.


Глава 27 476 Г

Фенолокислоти подібно до аренів вступають у реакції електрофільного за­міщення по ароматичному ядру. При нітруванні саліцилової кислоти нітруючою сумішшю за м'яких умов утворюється 2-гідрокси-5-нітробензойна кислота:

СООН О21Чк ^ ХООН

(конц.); Н24 (конц.) ^

2О

ОН ^ "ОН

2-гідрокси-5-нітробензойна кислота

При нагріванні фенолокислоти досить легко піддаються декарбоксилюванню:

хоон

саліцилова кислота нох НО—(( V

СО2І

но но

галова кислота пірогалол

ОКРЕМІ ПРЕДСТАВНИКИ. ВИКОРИСТАННЯ

Саліцилова (о-гідроксибензойна) кислота. Біла кристалічна речовина (т. пл. 159°С), легко сублімується, при сильному швидкому нагріванні декарбоксилю-ється, розчинна в гарячій воді.

хоон

он

Саліцилова кислота виявляє вищу кислотність (рКa = 2,98), ніж бензойна кислота (рKa = 4,17), а також мета- або пара-гідроксибензойні кислоти. Підви­щена кислотність саліцилової кислоти зумовлена додатковою стабілізацією аніона завдяки утворенню внутрішньомолекулярного водневого зв'язку:О"

 


Саліцилова кислота використовується в медицині у вигляді спиртових роз­чинів та мазей як антисептичний лікарський засіб. Вона також слугує сирови­ною для синтезу інших лікарських засобів, таких як натрій саліцилат, метилсалі-цилат, фенілсаліцилат (салол), саліциламід, оксафенамід, ацетилсаліцилова кислота (аспірин).

Хімічні перетворення, пов'язані із синтезом цих лікарських препаратів, зо­бражено на схемі:


 
Поиск по сайту:

©2015-2020 studopedya.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.